อาจารย์ แมนรัฐ แสงสว่างวัฒนะ

Chief Instructor Yamaha Music School


เริ่มเรียนกีตาร์กับอาจารย์ ปิยะ อินทนิล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สาขานครสวรรค์ เข้าอบรมโครงการผลิตครูกีตาร์ 2524 กับอาจารย์ ดวน ศรีสะอาด, อาจารย์พานิช ลาภานันท์, อาจารย์วิทยา วอสเบียน, อาจารย์ตรอง ทิพยวัฒน์, อาจารย์ประสิทธิ์ พยอมยงค์ และอาจารย์ T. Koizumi จาก Yamaha Music Foundation เริ่มทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา และสอบเกรดต่างๆดังนี้ Guitar Performance Grade 5, Guitar Fundamental Grade 5, Guitar Performance Grade 4 ตามลำดับ


ปัจจุบันทำหน้าที่หัวหน้าภาควิชากีตาร์ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า