นโยบายส่วนบุคคลนโยบายส่วนบุคคล

สิทธิของท่าน

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด (“สยามดนตรียามาฮ่า”) เป็นผู้จัดตั้งและดูแลเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์") ให้คำมั่นสัญญาว่า   จะปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดี การแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้แก่ท่านเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ท่านได้ทำความเข้าใจ และยินยอมให้เรานำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งาน ซึ่งนโยบายส่วนบุคคลนี้ได้กำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บจากท่าน หรือที่ท่านให้กับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า  ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอไม่ให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปดำเนินการเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการตลาด เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากฐานข้อมูล ดังนั้น โปรดอ่านข้อความต่อ ไปนี้โดยละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน


เว็บไซต์นี้มีการใส่การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ และจากเว็บไซต์อื่นๆ มายังเว็บไซต์นี้ ดังนั้นบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือต่อเนื้อหาในส่วนของเว็บไซต์อื่นนั้นๆ และการดำเนินการต่อข้อมูลของเว็บไซต์เหล่า นั้นมิได้ครอบคลุมภายใต้นโยบายส่วนบุคคลนี้

 

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นของผู้ใช้บริการ

ข้อมูลที่รวบรวมได้ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้เครื่องแม่ข่ายของเว็บไซต์บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า   ซึ่งจดจำและเก็บ รักษาข้อมูลของท่านไว้โดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยหมายเลขไอพีและชื่อโดเมนรวมกัน บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า อาจใช้อุปกรณ์ค้นหาและติดตามข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น "คุกกี้” ซึ่งหมายถึง ข้อมูลส่วนเล็กๆ ที่เครื่องแม่ขายเว็บไซต์ของบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า  ส่งไปยังเว็บเบราเซอร์ของท่านในขณะที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์บางส่วน โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ คุกกี้เพื่อช่วยให้บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านสนใจเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ คอมพิวเตอร์ของท่านส่งข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่ท่าน "ล็อก ออน" (log on) เข้าระบบ เว้นแต่ท่านจะใช้เทคโนโลยีที่ปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บเบราเซอร์บางระบบ


อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีการปิดกั้นนี้ อาจส่งผลการจำกัดการทำงานและการให้บริการของบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า   ในบางกรณี อาจส่งผลให้บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า  ไม่สามารถให้บริการหรือส่วนของบริการแก่ท่านได้ตามที่ท่านร้องขอ และบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า  อาจจะรวบรวมหมายเลขไอพีและชื่อโดเมนไว้กับข้อมูลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้
ซึ่งท่านจะให้ข้อมูลนี้แก่ บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า  ก็ต่อเมื่อท่าน ส่งอีเมล์ ลงทะเบียนหรือกรอกแบบสอบถามความคิดเห็น การขอรับบริการให้ความช่วยเหลือลูกค้า การตอบคำถามเพื่อการสำรวจหรือเข้าแข่งขัน/ เข้าร่วมในรายการโปรโมชั่น


ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า  อาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้กับ
(๑) บริษัทในเครือของบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า
(๒) บริษัท ยามาฮ่า คอร์ปอเรชั่น
(๓) บริษัทที่ยามาฮ่า คอร์ปอเรชั่น มีสัดส่วนการถือครองหุ้นมากกว่า 50% ทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกที่บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า  เห็นสมควร เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจะพยายามดำเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้รับข้อมูลไม่ ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่จำกัดไว้ตามที่บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า  กำหนดขึ้น ภายใต้ขอบเขตที่ท่านยินยอม และบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า  จะพยายามดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไม่ให้บุคคลผู้ไม่ได้รับอนุญาตได้ล่วงรู้


ทั้งนี้บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า  จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลของ ผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยที่บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าไม่ได้เป็นผู้ก่อความเสียหายดังกล่าว


ข้อความดังกล่าว อาจถูกเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบได้เฉพาะในกรณีพิเศษตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ กำหนดเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เด็ดขาด (ยกเว้นในกรณีที่ขายสินทรัพย์หรือธุรกิจทั้งหมดของบริษัท)

 

ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าครอบครองอยู่นั้น ถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย อย่างไรก็ตาม บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องแน่ใจว่า ท่านได้เก็บ รักษาชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลการใช้งานบัญชีของท่านในเว็บไซต์นี้เป็นความลับ กรุณาแจ้งบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าทันทีที่ ท่านทราบว่ามีการใช้งานบัญชีของท่านโดยผู้อื่น หรือมีการรั่วไหลของการรักษาความปลอดภัย


สิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาด ในการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่วนบุคคล ฉบับนี้โดยไม่มีการเตือน หรือบอกกล่าวล่วงหน้า ท่านตกลงยอมรับว่า ท่านได้ยอมรับนโยบายส่วนบุคคลฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดัง กล่าวอย่างแน่นอน โดยการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น และถือเป็นข้อตกลง ซึ่งท่านจัด ทำขึ้นภายใต้และโดยมีผลผูกพันตามนโยบายส่วนบุคคลฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ดังนั้น ท่านควรจะตรวจสอบนโยบายส่วน บุคคลอยุ่เป็นประจำ เพื่อรับทราบถึงคำแถลงนโยบายส่วนบุคคลที่ปรากฎอยู่ / ที่มีการเปลี่ยนแปลง บนเว็บไซต์นี้