Warranty Information

เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

1. สินค้าและอุปกรณ์เสริมของยามาฮ่า    จะได้รับประกันในกรณีที่เกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของตัวเครื่อง  เนื่องมาจากการผลิตของโรงงานเท่านั้น   โดยมีระยะเวลาประกัน 1 ปี   นับตั้งแต่วันซื้อสินค้า  (*ยกเว้นสินค้าที่มีเงื่อนไขพิเศษ)

2. ผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐาน   “ใบรับประกันสินค้า”   ในการขอรับประกันสินค้า   ซึ่งมีหมายเลขเครื่องที่ตรงกันและมีตราประทับหรือลายเซ็นต์ของร้านค้าที่ซื้อเท่านั้น

3. เงื่อนไขรับประกันสินค้ายามาฮ่ามีผลบังคับใช้สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้ายามาฮ่า  ที่จำหน่ายโดยบริษัท  สยามดนตรียามาฮ่า  จำกัด  หรือผู้แทนจำหน่ายของบริษัทเท่านั้น

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการให้รับประกันสินค้า ดังต่อไปนี้
•  หมายเลขเครื่องของสินค้าถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่าหรือฉีกขาด และใบรับประกันสินค้าไม่ระบุวันที่ซื้อสินค้า หรือถูกแก้ไข ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
•  ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมการติดตั้งหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม
•  ความเสียหายที่ผิดปกติอันเกิดจากของเหลวหกใส่สินค้า หรือสัตว์และแมลงเข้าไปในสินค้า
•  ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้าท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว
•  ความเสียหายตามอายุใช้งาน เช่น รอยขูดขีด รอยแตก รอยกระแทก รอยเปรอะเปื้อน รอยขึ้นสนิม บนส่วนประกอบภายนอกของสินค้า
•  ส่วนประกอบหรืออะไหล่ซึ่งถูกถอดเปลี่ยน ดัดแปลง หรือซ่อมแซมจากพนักงานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
   และ /หรือศูนย์บริการที่มิได้รับการแต่งตั้ง
•  สินค้าที่เป็นตัวสาธิต และสินค้าที่ขายตามสภาพที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันตามที่ฝ่ายขายได้แจ้งไว้
•  บริษัทไม่รับผิดชอบค่าขนส่งในการนำสินค้าเข้ารับประกันที่ศูนย์บริการฯ   ศูนย์บริการแต่งตั้ง   หรือผู้แทนจำหน่ายของบริษัท


สินค้าที่มีเงื่อนไขพิเศษ

กลุ่มสินค้า
ประเภทสินค้า
เงื่อนไขพิเศษ
เปียโน เปียโนทุกรุ่น (อคูสติกเปียโน เท่านั้น) ระยะเวลารับประกัน 2 ปี
คอมโบ้ กีต้าร์ทุกรุ่น ไม่รับประกันสายกีต้าร์
ตู้แอมป์ LANEY ทุกรุ่น ไม่รับประกันดอกลำโพง
เครื่องเสียงพีเอ ลำโพงทุกรุ่น ไม่รับประกันดอกลำโพง
แอมป์ T series (T4N, T5N) ระยะเวลารับประกัน 5 ปีGeneral Warranty Policy

1. Yamaha’s products and Accessories will be valid for warranty only in the case of factory’s defects, for the coverage period of 1 year from the date purchased.
2. The purchaser must present the valid and complete “Warranty Card” to obtain the Yamaha’s warranty. The product’s serial no. must be matched and must include the seal stamp or signature of the authorized Yamaha’s retailer.
3. The warranty is applicable only for the products and accessories purchased from Siam Music Yamaha Co., Ltd. or authorized retailer.


Siam Music Yamaha Co., Ltd. reserves the right to withhold the warranty for the following:

1. The serial no. on the product and warranty card has been altered, deleted, removed or made illegible.
2. Damages or defects that occur from accident, misuse, electricity voltage mismatch, incorrect installation and improper modification.
3. Damages or defects that occur from water spilled or intrusion of living organisms.
4. Damages or defects that occur from act of god and natural disasters, such as fire, flood, lighting strike, earth quake and etc.
5. Damages or defects that occur from the products and accessories general usage, such as scratch, wear, tear, stain, and rust on the exterior of the product.
6. The warranty does not cover the repairs and replacements of parts that are not from the services of authorized services provider and Siam Music Yamaha Co., Ltd.
7. The display products, clearance products and underrate product are exclude of warranty regarding with the advisees from Yamaha’s sale representative.
8. Siam Music Yamaha Co., Ltd. is irresponsible for any cost of transportation and carriage fee of the products and accessories inbound and outbound from Siam Music Yamaha Co., Ltd. and Yamaha’s authorize services.


Special condition

Product Group
Category
Special Condition
Piano Acoustics Piano 2 Years Warranty
Combo Guitar Not Warranty - String
LANEY Amp Not Warranty - Loudspeaker
Proaudio Speakers Not Warranty - Loudspeaker
T-Series (T4N&T5N) 5 Years Warranty