Warranty Information

เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

1. สินค้าและอุปกรณ์เสริมของยามาฮ่า จะได้รับประกันในกรณีที่เกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของตัวเครื่อง เนื่องมาจากการผลิตของโรงงานเท่านั้น โดยมีระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันซื้อสินค้า (*ยกเว้นสินค้าที่มีเงื่อนไขพิเศษ)

2. ผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐาน   “ใบรับประกันสินค้า”   ในการขอรับประกันสินค้า   ซึ่งมีหมายเลขเครื่องที่ตรงกันและมีตราประทับหรือลายเซ็นต์ของร้านค้าที่ซื้อเท่านั้น

3. เงื่อนไขรับประกันสินค้ายามาฮ่ามีผลบังคับใช้สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้ายามาฮ่า  ที่จำหน่ายโดยบริษัท  สยามดนตรียามาฮ่า  จำกัด  หรือผู้แทนจำหน่ายของบริษัทเท่านั้น

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการให้รับประกันสินค้า ดังต่อไปนี้
•  หมายเลขเครื่องของสินค้าถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่าหรือฉีกขาด และใบรับประกันสินค้าไม่ระบุวันที่ซื้อสินค้า หรือถูกแก้ไข ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
•  ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมการติดตั้งหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม
•  ความเสียหายที่ผิดปกติอันเกิดจากของเหลวหกใส่สินค้า หรือสัตว์และแมลงเข้าไปในสินค้า
•  ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้าท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว
•  ความเสียหายตามอายุใช้งาน เช่น รอยขูดขีด รอยแตก รอยกระแทก รอยเปรอะเปื้อน รอยขึ้นสนิม บนส่วนประกอบภายนอกของสินค้า
•  ส่วนประกอบหรืออะไหล่ซึ่งถูกถอดเปลี่ยน ดัดแปลง หรือซ่อมแซมจากพนักงานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
   และ /หรือศูนย์บริการที่มิได้รับการแต่งตั้ง
•  สินค้าที่เป็นตัวสาธิต และสินค้าที่ขายตามสภาพที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันตามที่ฝ่ายขายได้แจ้งไว้
•  บริษัทไม่รับผิดชอบค่าขนส่งในการนำสินค้าเข้ารับประกันที่ศูนย์บริการฯ   ศูนย์บริการแต่งตั้ง   หรือผู้แทนจำหน่ายของบริษัท


ข้อมูลการรับประกัน

กลุ่มสินค้า
ประเภทสินค้า
เงื่อนไข
เปียโน เปียโนอคูสติกทุกรุ่น ระยะเวลารับประกัน 2 ปี
เปียโนไฟฟ้า รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคไฟฟ้า
ดุริยางค์ เครื่องลมไม้, เครื่องลมทองเหลือง, เครื่องเพอร์คัชชัน รับประกัน 1 ปี
เวโนวา, ขลุ่ย, เปียนิกา และ เครื่องสายอคูสติก ไม่รับประกัน
ไซเลนท์ไวโอลิน, ไซเลนท์เชลโล, ไซเลนท์ดับเบิลเบส รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคไฟฟ้า
ไวโอลินไฟฟ้า, เชลไฟฟ้า, ดับเบิลเบสไฟฟ้า รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคไฟฟ้า
คอมโบ้ กีต้าร์โปร่ง ไม่รับประกัน
กีต้าร์และเบสที่มีภาคไฟฟ้า รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคไฟฟ้า
(ไม่รับประกันสายกีต้าร์)
ตู้แอมป์ รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคไฟฟ้า
(ไม่รับประกันดอกลำโพง)
คีย์บอร์ด รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคไฟฟ้า
ซินธิไซเซอร์ รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคไฟฟ้า
กลองอคูสติกทุกรุ่น ไม่รับประกัน
กลองไฟฟ้าทุกรุ่น รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคไฟฟ้า
เครื่องเสียงพีเอ ลำโพงทุกรุ่น ไม่รับประกันดอกลำโพงี
ลำโพงแบบมีภาคขยายเสียงในตัว รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคอิเลคทรอนิกส์จากการใช้งานปกติ
อุปกรณ์เครื่องเสียง รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคอิเลคทรอนิกส์จากการใช้งานปกติGeneral Warranty Policy

1. Yamaha’s products and Accessories will be valid for warranty only in the case of factory’s defects, for the coverage period of 7 days from the date purchased.
2. The purchaser must present the valid and complete “Warranty Card” to obtain the Yamaha’s warranty. The product’s serial no. must be matched and must include the seal stamp or signature of the authorized Yamaha’s retailer.
3. The warranty is applicable only for the products and accessories purchased from Siam Music Yamaha Co., Ltd. or authorized retailer.


Siam Music Yamaha Co., Ltd. reserves the right to withhold the warranty for the following:

1. The serial no. on the product and warranty card has been altered, deleted, removed or made illegible.
2. Damages or defects that occur from accident, misuse, electricity voltage mismatch, incorrect installation and improper modification.
3. Damages or defects that occur from water spilled or intrusion of living organisms.
4. Damages or defects that occur from act of god and natural disasters, such as fire, flood, lighting strike, earth quake and etc.
5. Damages or defects that occur from the products and accessories general usage, such as scratch, wear, tear, stain, and rust on the exterior of the product.
6. The warranty does not cover the repairs and replacements of parts that are not from the services of authorized services provider and Siam Music Yamaha Co., Ltd.
7. The display products, clearance products and underrate product are exclude of warranty regarding with the advisees from Yamaha’s sale representative.
8. Siam Music Yamaha Co., Ltd. is irresponsible for any cost of transportation and carriage fee of the products and accessories inbound and outbound from Siam Music Yamaha Co., Ltd. and Yamaha’s authorize services.


Warranty Information

PRODUCT GROUP
CATEGORY
SPECIAL CONDITION
Piano Acoustic Piano 2 Years Warranty
Digital Piano 1 Years Warranty Part : Electrical Components
Band and Orchestra Woodwind, Brass and Percussion 1 Years Warranty
Venova, Recorder, Pianica and Acoustic String Instrument. No Warranty Available
Silent Violin, Silent Cello and Silent Double Bass. 1 Years Warranty Part : Only Electrical Components
Electric Drum, Electric Cello and Electric Double Bass. 1 Years Warranty Part : Only Electrical Components
Combo Acoustic Guitars. No Warranty Available
Acoustic-Electric, Electric, Silent and Bass Guitars 1 Years Warranty Part : Only Electrical Components
Amplifi : Yamaha, Laney, Line6 1 Years Warranty Part : Only Electrical Components
Digital Piano & Keyboard 1 Years Warranty Part : Only Electrical Components
Synthesizer 1 Years Warranty Part : Only Electrical Components
Acoustic Drum No Warranty Available
Electric Drum 1 Years Warranty Part : Electrical Components
Pro Audio Speakers Not Warranty - Loudspeaker
Powered Speakers 1 Year Warranty for electronics parts under normal use
Audio Equipments 1 Year Warranty for electronics parts under normal use