อาจารย์จุมพฏ กอวัฒนา (Piano Instructor)

อาจารย์จุมพฏ กอวัฒนา เริ่มศึกษาเปียโนครั้งแรกกับอาจารย์บุญชวน หงสไกร เมื่ออายุ 9 ปี หลังจากนั้นเมื่ออายุ 12 ปี จึงสมัครเข้าเป็นสมาชิกวงดุริยางค์ประจำโรงเรียน และเริ่มเรียนเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม โดยเลือกเล่นเครื่องกระทบทั้งที่มีและไม่มีระดับเสียงเป็นเครื่องดนตรีชนิดที่สองต่อจากเปียโน (pitch and non-pitch percussion) ต่อมาจึงเรียนเครื่องเป่าเพิ่มเติม ทั้ง Euphonium และ Trombone สุดท้ายก่อนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าวงดุริยางค์ นอกจากนี้ระหว่างที่เรียนมัธยมศึกษา ได้ร่วมกับเพื่อนทำวง string combo เพื่อเข้าประกวดในรายการต่างๆ ทั้งใน และนอกโรงเรียน ท้ายที่สุดได้เข้าประกวดรายการ Hot wave music awards ครั้งที่ 7 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1


สำหรับการศึกษาด้านเปียโน ได้ฝึกซ้อมต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ศึกษาเพิ่มเติมกับอาจารย์จามร ศุภผล เป็นเวลา 2 ปี เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลังจากสามารถเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ที่สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2547 ได้ศึกษาเปียโนกับอาจารย์ดร.สุวรรณา วังโสภณ ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย และได้ศึกษาเพิ่มเติมกับอาจารย์ Patrick Holming อาจารย์พิเศษจากประเทศออสเตรียเป็นเวลา 1 ปี ในขณะที่เรียนอยู่ปีที่ 2 ทางด้านประสบการณ์ทางดนตรี ในระหว่างที่เรียนมหาวิทยาลัยได้ร่วมแสดงกับวงดนตรีในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม (Soloist, ensemble, chorus, และ orchestra) นอกจากนี้ยังเข้าร่วมเป็นนักบรรเลงเปียโนประกอบสำหรับวงขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552 หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2552 โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง ได้เข้าอบรมการบรรเลงเปียโนเพิ่มเติมที่ประเทศออสเตรียกับ Prof. Bodoky-Krause ที่ค่ายดนตรี Internationale Kammermusiktage Raumberg 2009, Austria ต่อมาได้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเซฟฟิล ประเทศอังกฤษ โดยได้รับปริญญาโททางด้านจิตวิทยาดนตรี ( MA in Psychology of Music, the University of Sheffield) ระหว่างที่ได้ศึกษาในประเทศอังกฤษ ยังได้เข้าร่วมร้องเพลงกับวงขับร้องประสานเสียงของมหาวิทยาลัย (Sheffield University, the Singers’ Society)


หลังจากจบการศึกษากลับมาเมืองไทย ได้ทำงานเป็นอาจารย์สอนเปียโนอิสระ และนักบรรเลงเปียโนประกอบสำหรับการสอบ และการแสดงคอนเสิร์ตคลาสสิก และสุดท้าย จึงเข้าทำงานกับสถาบันดนตรียามาฮ่า บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัด ตำแหน่งวิชาการเปียโน โดยรับผิดชอบให้การอบรมและดูแลหลักสูตร Pianoforte และ Junior Piano หลักสูตรทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย และหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา