ประวัติ อ.อติพร ศงสภาต

เริ่มเรียนดนตรีเมื่ออายุ 4 ขวบ ในหลักสูตร JMC (Junior Music Course) กับอาจารย์อนงค์พรรณ สว่างปัญญาวงศ์ และเรียนหลักสูตรวิชาเปียโนในโรงเรียนดนตรีสยามกลการเรื่อยมาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เอกวิชาเปียโน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยศึกษาวิชาเปียโนกับอาจารย์อินทิรา บุญนาค ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อาจารย์อติพร ศงสภาต มีประสบการณ์ในการสอนวิชาดนตรีเด็กเล็กของทางสถาบันดนตรียามาฮ่ากว่า 15 ปี และได้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาการสอนดนตรีเด็กในหลักสูตร Yamaha Music Course มากมายอาทิเช่น Apple Course, Music Wonderland , Junior Music Course ที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงค์โปร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา Yamaha Music Course (YMC) สถาบันดนตรียามาฮ่า


Ajarn Atibhorn Songsapat having started music lessons at the age of four by taking JMC (Junior Music Course) with AjarnAnongpan Sawangpanyawong, she took piano lessons at Siam Kolakarn Music School and pursued a music major in university. As a piano student of AjarnIntira Bunnag, she graduated from Kasetsart Universitywith a first-class honor Bachelor’s Degree, majoring in the Piano, and subsequently obtained a Master’s Degree in Music Education, Chulalongkorn University.


Working as an experienced instructor in Children’s Music Course at Yamaha Music Academy, Ajarn Atibhorn Songsapat has worked in the field for over 15 years. She has been trained in Japan and Singapore in various children’s courses under Yamaha Music Course, such as Apple Course, Music Wonderland and Junior Music Course. She currently works as Yamaha Music Course (YMC) Chief Instructor at Yamaha Music Academy.