อ.อาภานุช ยุทธวงศ์

เริ่มเรียนดนตรีเมื่ออายุ 4 ปี ในหลักสูตร Junior Music Course (JMC) ที่โรงเรียนดนตรียามาฮ่า โดยได้เริ่มเรียนกับอาจารย์มยุรี ตัณฑ์แสงงาม และผ่านการคัดเลือกเรียนต่อในหลักสูตร JSAC ต่อมาได้เข้าเรียน Electone กับ ดร.ยุทธพงศ์ แสงสมบูรณ์


อ.อาภานุช ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Yamaha หลายครั้งและได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Electone ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival ปี 2004, 2006 และ 2008 ต่อมาได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Electone Festival 2008 ที่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง อ.อาภานุช ได้เริ่มแต่งเพลง โดยบทประพันธ์ของอ.อาภานุช ได้รับเลือกจาก Yamaha Music Foundation ให้ไปแสดงในงาน International Junior Original Concert (IJOC) ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นอ.อาภานุช ได้เรียนเปียโนกับคุณแม่ของเขา


จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาดุริยางคศิลป์ เอกการแสดงเปียโน ภายใต้ความดูแลของ รศ. ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ศ.ดร. วีระชาติ เปรมานนท์ ผ่านการสอบ Yamaha Piano Performance Grade 4 และ Yamaha Fundamental Grade 4 ปัจจุบันเป็น Piano Instructor ที่สถาบันดนตรียามาฮ่า


Arbhanuch Yuthavong was born in 1996 in Bangkok,Thailand. She started her music lessons at the age of 4 in Junior Music Course (JMC) at Yamaha Music School. at the age of seven She continued Electone with Dr. Yuttapong Saengsomboon. She attended to many Yamaha Competitions and she was the 1st Prize Winner in the Electone Category in Yamaha Thailand Music Festival 2004, 2006 and 2008. She’s got an opportunity to join Asia Electone Festival 2008 at Jarkarta, Indonesia and she was the 2nd Prize Winner. At the age of eleven she started composing music with the help of Dr. Yuttapong. The composition was chosen by Yamaha Music Foundation to be performed at International Junior Original Concert (IJOC) in Tokyo, Japan. Besides, She had studied Piano with her mother.


She has graduated from Fine and Applied Arts of Chulalongkorn University majoring in Classical Piano Performance under the Piano studio of Assoc. Prof. Tongsuang Israngkun which is also her mother’s teacher at Chulalongkorn University.