เครื่องบันทึกเสียง USB

ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Cloud Audio Recorder Owner's Manual [1.5MB]