YCHT7100 ซีรีส์  ท่อ สินค้าใหม่

YCHT7100 ซีรีส์  ท่อ สินค้าใหม่

คุณสามารถเลือกซื้อท่อไชม์ตั้งแต่ A49 ถึง G71 สำหรับ YCH7118

คุุณสามารถติดตั้งชุดแขวน (รวมถึงสาย) ของผลิตภัณฑ์รุ่น YCH7018, YCH6018, YCHS7018, YCHS7006 ได้โดยใช้ชุดชิ้นส่วนอะไหล่ของผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดขอรับรายละเอียดโดยติดต่อตัวแทนจำหน่าย Yamaha ในพื้นที่ของคุณ

รุ่นต่างๆ

YCHT7152C

YCHT7153C#

YCHT7154D

YCHT7155D#

YCHT7156E

YCHT7157F

YCHT7158F#

YCHT7159G

YCHT7160G#

YCHT7161A

YCHT7162A#

YCHT7163B

YCHT7164C

YCHT7165C#

YCHT7166D

YCHT7167D#

YCHT7168E

YCHT7169F

YCHT7149A

YCHT7150A#

YCHT7151B

YCHT7170F#

YCHT7171G

ความยาวท่อ

YCHT7149A 174 ซม.

YCHT7152C 155 ซม.

YCHT7169F 91 ซม.

YCHT7171G 85 ซม.

*ความยาวของท่อไชม์เป็นค่าโดยประมาณ  

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง