โรงเรียนดนตรียามาฮ่า

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถาบันดนตรียามาฮ่า

เลขที่ 891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 4 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. (02) 215-2626-39 ต่อ 1224