เงื่อนไขการรับประกัน

ใบเสร็จ

นโยบายการรับประกันสินค้าของบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

นโยบายการรับประกันสินค้านี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532090903 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 3, 4, 15 และ 16 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”).

เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายที่เป็นผู้ซื้อสินค้าและใช้สินค้าของบริษัทฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Yamaha” หรือ “ยามาฮ่า” ภายในประเทศไทย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้ายามาฮ่า”) บริษัทฯ จึงขอมอบการรับประกันสินค้าของบริษัทฯ ว่าจะปราศจากความชำรุดบกพร่องจากโรงงานผลิต และปราศจากความชำรุดบกพร่องภายใต้การใช้งานปกติตลอดระยะเวลารับประกัน โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดดังนี้

 • 1. นิยามของสินค้าที่รับประกัน
 • “สินค้า” หมายถึง สินค้าที่ผลิต สั่งผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่ายโดยบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และลูกค้ายามาฮ่าได้ซื้อสินค้าจากบริษัทฯในประเทศไทยเท่านั้น โดยบนตัวสินค้าต้องมีหลักฐานระบุหมายเลขเครื่อง (Serial Number) พร้อมใบเสร็จรับเงินที่มีข้อความชัดเจนระบุหมายเลขเครื่อง (Serial Number) ที่ตรงกันเท่านั้น

 • 2. ช่วงระยะเวลาที่รับประกัน
 • วันที่เริ่มต้นในการรับประกันวันแรก คือ วันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน

  วันที่สิ้นสุดในการรับประกัน คือ หนึ่งวันของปีปฏิทินก่อนวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินในปีถัด ๆ ไป

  ตัวอย่างเช่น ใบเสร็จรับเงินระบุวันที่ 1 ตุลาคม 2566 มีระยะเวลารับประกัน 1 ปี ดังนั้นวันที่ครอบคลุมในการรับประกันวันสุดท้ายคือ วันที่ 30 กันยายน 2567 หรือกรณีที่ใบเสร็จรับเงินระบุวันที่ 1 มีนาคม 2566 มีระยะเวลารับประกัน 5 ปี ดังนั้นวันสุดท้ายของช่วงระยะเวลาที่รับประกันคือ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2571 เป็นต้น

 • 3. เงื่อนไขในการรับประกันและโปรแกรมขยายระยะเวลาการรับประกันพิเศษ
 • บริษัทฯขอรับประกันคุณภาพสินค้าต่อผู้บริโภคขั้นสุดท้ายที่เป็นผู้ซื้อสินค้าและใช้สินค้าที่ได้ลงทะเบียนการรับประกันไว้กับบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามระเบียบของบริษัทฯ เท่านั้น ดังนี้

  หากไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทางระบบ E-Warranty ลูกค้ายามาฮ่า สามารถแสดงต้นฉบับบัตรรับประกันและต้นฉบับใบเสร็จรับเงินเพื่อรับบริการ ณ ศูนย์บริการหลังการขายภายในช่วงระยะเวลาการรับประกันตามที่ระบุไว้ในบัตรรับประกันเท่านั้น

  แต่หากลูกค้ายามาฮ่าสนใจเข้าร่วมโปรแกรมขยายระยะเวลาการรับประกันพิเศษเมื่อได้รับสินค้าแล้วลูกค้ายามาฮ่ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบสติกเกอร์ QR CODE รับประกันที่ตัวสินค้า หากไม่พบสติกเกอร์รับประกันสินค้าดังกล่าว ลูกค้ายามาฮ่ามีหน้าที่ต้องแจ้งบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับมอบสินค้าแล้ว (เฉพาะสินค้าที่ออกจากคลังสินค้าวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ยกเว้นสินค้าลดราคาพิเศษจะไม่มีสติกเกอร์ติดอยู่และไม่มีการรับประกันสินค้า เช่น การซื้อสินค้าตัวสาธิตหรือสินค้าขายตามสภาพ เป็นต้น) โดยลูกค้ายามาฮ่าต้องทำการลงทะเบียนการรับประกันผ่านการสแกน QR CODE และลงทะเบียนผ่านทางระบบ E-warranty ให้สมบูรณ์ ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับมอบสินค้าแล้ว เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมขยายระยะเวลาการรับประกันพิเศษ

  ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการรับประกันสินค้าในทุก ๆ กรณีหากข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้นั้นเป็นข้อมูลเท็จ หรือ ไม่ถูกต้องครบถ้วน

  โดยระยะเวลาการรับประกันสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ จะถูกแยกตามประเภทสินค้าแต่ละรุ่น ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ภาคผนวกในตารางท้ายนโยบายรับประกันสินค้านี้

 • 4. ส่วนของสินค้าที่รับประกัน
 • การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะส่วนประกอบภายในตัวเครื่องของสินค้า เช่น แผงหน้าจอ ระบบไฟฟ้า ระบบกลไกภายในตัวเครื่องของสินค้าเท่านั้น

 • 5. ข้อยกเว้นในการรับประกัน
 • การรับประกันของบริษัทฯ จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นแก่สินค้าที่มาจากสาเหตุ ดังนี้

  5.1 บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า หากพบว่าเป็นกรณีที่หมายเลขเครื่องของสินค้าหรือบนใบเสร็จรับเงินถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่าหรือฉีกขาด และกรณีที่ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับประกันสินค้าไม่ระบุวันที่ซื้อสินค้า เลือนจางจนอ่านไม่ชัดเจน หรือถูกลบทิ้ง แก้ไข บิดเบือน ปลอมแปลงไป

  5.2 บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า หากพบว่าส่วนประกอบหรืออะไหล่ของสินค้าซึ่งถูกถอดเปลี่ยน ดัดแปลงแก้ไข หรือซ่อมแซมจากพนักงานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัดและ/หรือศูนย์บริการที่มิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการจากบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด หรือสำหรับสินค้าเปียโนอะคูสติก ที่ไม่ได้ใช้ช่างจูนของบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

  5.3 บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า ในกรณีที่เป็นสินค้าตัวสาธิตและสินค้าที่ขายตามสภาพที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน หรือในกรณีอื่น ๆ ตามที่พนักงานฝ่ายขายได้แจ้งไว้

  5.4 บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า หากพบว่าเป็นการใช้งานที่ผิดวิธีจากคู่มือการใช้งานหรือไม่ทำตามคำแนะนำจากพนักงานฝ่ายขายสินค้าอย่างเคร่งครัด การใช้งานผิดประเภท การทำความสะอาดผิดวิธีหรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท หรือ เกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกค้ายามาฮ่าหรือบุคคลภายนอก เช่น การใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม หรือ เกิดจากการติดตั้งหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม หรือ เกิดจากการวางสินค้าไว้ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม เช่น วางสินค้าไว้ใต้แอร์ที่อาจมีความชื้นมากเกินไปหรือมีน้ำหยดลงบนสินค้า เป็นต้น

  5.5 บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า หากพบว่าเป็นความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติตามอายุการใช้งาน เช่น รอยตัด รอยฉีกขาด รอยขีดข่วน รอยแตก รอยถลอก รอยกระแทก รอยเปรอะเปื้อน รอยขึ้นสนิมบนส่วนประกอบภายนอกของสินค้า

  5.6 บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า หากพบว่าเป็นความเสียหายจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ สัตว์ หรือ สิ่งแวดล้อม เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว กระแสไฟที่ไม่เสถียร สัตว์ หรือ แมลงเข้าไปในสินค้าหรือกัดทำลายสินค้า เป็นต้น

  5.7 บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า หากพบว่าเป็นความเสียหายจากอาการผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษา หรือ ทำความสะอาดตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม หรือ อุปกรณ์ภายในสินค้าสกปรก หรือ การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดวิธี การใช้ปลั๊ก สายไฟหรือตัวตัดไฟที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดขนาด เป็นต้น

  5.8 บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า หากพบว่าเป็นความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ เช่น การทำสินค้าตกหล่น ทำน้ำหรือของเหลวหกใส่สินค้า เป็นต้น

  5.9 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมการเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปจากตัวเครื่องของสินค้าหลังจากเลยกำหนดระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ได้รับมอบสินค้าแล้ว

  5.10 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเป็นผลโดยอ้อม(มิได้เป็นผลโดยตรง) หรือ ความเสียหายที่เกิดจากพฤติการณ์พิเศษ หรือ ความเสียหายต่อบุคคลที่สาม

  ทั้งนี้ดุลยพินิจเด็ดขาดในการพิจารณาข้อยกเว้นในการรับประกันสินค้าทั้งหมดเป็นของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 • 6. ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเข้าซ่อมหรือเคลมประกันสินค้า
 • ลูกค้ายามาฮ่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการนำสินค้าเข้ารับประกันที่ศูนย์บริการฯ ศูนย์บริการแต่งตั้ง หรือผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ แต่หากเป็นสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เปียโน บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าเดินทางของช่างที่เข้าไปให้บริการซ่อมสินค้าในสถานที่ตั้งของลูกค้ายามาฮ่า

สำหรับสินค้าที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก LINE ID: @yamahaserviceth หรืออ่านรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าแยกประเภทตามรุ่นสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าแยกประเภทตามกลุ่มสินค้า

กลุ่มสินค้า รุ่นสินค้า เวลารับประกันปกติ โปรแกรมขยายเวลา รวมการรับประกัน เงื่อนไขเพิ่มเติม
เปียโน เปียโนอคูสติก 5 ปี 1 ปี 6 ปี -
เปียโนไฮบริด 5 ปี 1 ปี 6 ปี ส่วนอะคูสติกและภาคอิเล็กทรอนิกส์
เปียโนไฟฟ้า 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
ดุริยางค์ เครื่องลมไม้ 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน -
เครื่องลมทองเหลือง 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน -
ไซเลนท์ไวโอลิน, ไซเลนท์วิโอลา, ไซเลนท์เชลโล, ไซเลนท์ดับเบิลเบส 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน เฉพาะภาคไฟฟ้า
ไวโอลินไฟฟ้า, วิโอลาไฟฟ้า, เชลไฟฟ้า, ดับเบิลเบสไฟฟ้า 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน เฉพาะภาคไฟฟ้า
ดิจิตอลแซกโซโฟน 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน เฉพาะภาคไฟฟ้า
HD-300 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน เฉพาะภาคไฟฟ้า
เครื่องเพอร์คัชชัน 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน -
เครื่องสายอคูสติก ไม่รับประกัน -
ขลุ่ย ไม่รับประกัน -
เปียนิกา ไม่รับประกัน -
เวโนวา ไม่รับประกัน -
คอมโบ และ อิเล็กโทรนิกส์คีย์บอร์ด กีต้าร์โปร่ง 7 วัน 3 วัน 10 วัน เฉพาะความเสียหายจากการผลิตเท่านั้น
กลองอคูสติกทุกรุ่น 7 วัน 3 วัน 10 วัน เฉพาะความเสียหายจากการผลิตเท่านั้น
กีต้าร์โปร่งที่มีภาคไฟฟ้า 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
(ไม่รับประกันสายกีต้าร์)
ตู้แอมป์ 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
ดิจิตอล เปียโน/ อีเล็กทรอนิส์ คีย์บอร์ด 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
ซินธิไซเซอร์ 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
กลองไฟฟ้าทุกรุ่น 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน เฉพาะโมดูลกลอง
มัลติเอฟเฟค 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
กีตาร์ไวเลส 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องเสียงมืออาชีพ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน เฉพาะความเสียหายจากการใช้งานปกติ
ลำโพงแบบมีภาคขยาย 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน เฉพาะภาคขยาย
(เฉพาะความเสียหายจากการใช้งานปกติ)
ตู้ลำโพงและดอกลำโพง ไม่รับประกัน -
เครื่องเสียงบ้าน สินค้าเครื่องเสียงบ้าน 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน เฉพาะความเสียหายจากการใช้งานปกติ