MGP Series Mixing Console

ชื่อ ระบบปฎิบัติการ ขนาด อัพเดตล่าสุด
MGP32X, MGP24X firmware V1.10 742KB 2016-04-14

MGP Series Brochure

ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
MGP16X/MGP12X Owner's Manual [4.7MB]
MGP32X/MGP24X Owner's Manual [7.9MB]
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
CAD Data (MGP24X) [539KB]
CAD Data (MGP32X) [675KB]
Data Sheet (MGP Series) [12.5MB]
MGP Series: Dimensions [621KB]