SILENT Piano™ SC2

JU109 SC2

แบบอย่างของความงามตามธรรมชาติ JU109 ผลิตขึ้นมาด้วยการผสมผสานระหว่างงานฝีมือของ Yamaha และเทคโนโลยีที่ทำให้มีราคาไม่แพงและสร้างความเพลิดเพลินในการบรรเลง มีการเพิ่มระบบ Silencing system ลงในรุ่น JU109 นี้ นี่คือ SILENT Piano™ SC2

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง