PAC1611MS

7-1/4 Inch Radius Neck

Mike’s signature model features a vintage 7 ¼ radius maple neck for outstanding comfort and playability

PAC1611MS Controls and Pickups

A Seymour Duncan '59 in the neck position offers a smooth, defined tone for chords, while the Hot Rails in the bridge delivers fat sustain.

1. 3-Position Pickup Selector

2. Master Volume

3. Master Tone

IRA(อินนิเชียล เรสปอนส์ แอคเซเลอเรชัน)

ถ้าคุณเคยเล่นกีต้าร์ของนักกีต้าร์คนอื่นแล้วไม่สามารถเล่นได้เสียงแบบเดียวกัน นั่นอาจเป็นเพราะคุณเล่นกีต้าร์คนละสไตล์กับที่ตัวกีต้าร์คุ้นเคย หลังผ่านการใช้งานเป็นเวลาหลายปี กีต้าร์จะปรับตัวให้เข้ากับลักษณะการเล่นของผู้เล่น แต่กว่าที่กีต้าร์ใหม่จะเข้ากับสไตล์การเล่นของคุนนั้น จะต้องใช้เวลาที่ยาวนาน ความตึงเครียดระหว่างส่วนประกอบต่างๆ เช่น ผิวกีต้าร์, ไม้, ตัวกีต้าร์, คอ, ฟิงเกอร์บอร์ด, นัต, บริดจ์ ฯลฯ จำต้องได้รับการปลดปล่อยเสียก่อน ทุกส่วนจึงจะส่งเสียงก้องกังวานร่วมกันอย่างเครื่องดนตรี ซึ่งต้องใช้เวลาและการเล่นอย่างมากเพื่อให้เป็นเช่นนั้น เมื่อใช้เทคโนโลยี IRA ความตึงเครียดระหว่างผิวงานและไม้จะถูกปลดปล่อยด้วยการเพิ่มความสั่นสะเทือนพิเศษให้กับกีต้าร์ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติเช่นนี้แล้ว กีต้าร์จะให้การตอบสนองที่ตรงกลับการเล่นของผู้เล่น และให้เสียงง่ายขึ้น นอกจากนั้นยังกีต้าร์ยังใช้เวลาน้อยลงในการปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นของคุณ และยังให้เสียงที่ยาวดีด้วย