ประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2015

ถ้วยรางวัลพระราชทาน การแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2015ถ้วยรางวัลพระราชทาน  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร
ประเภทการแข่งขัน โรงเรียนดนตรี
ยามาฮ่า
ชื่อผู้แข่งขัน ชื่อวง ครูผู้สอน
Yamaha Band Idol
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
นครพิงค์2 เชียงใหม่ เด็กชายณัทพงศ์   วานิชกูล The Guardian คุณครูไพศาล วงษ์หมึก
คุณครูกิตษพงษ์ พรมเทพ
เด็กชายเสาเมฆ  ศรีทองคำ
เด็กชายธราดล  หงส์หิรัญ
เด็กชายจิรัฎฐ์  อินทชัย
เด็กชายชนกันต์  โนจนานฤดม
Yamaha Band Idol
รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี
นครพิงค์ เชียงใหม่ เด็กชายกองทัพ  แดนพิชิตโชค ซุปเปอร์แซ่บ คุณครูนิรันดร์ สมเกตุ
เด็กหญิงนิรัชชา  สมเกตุ
เด็กหญิงนัทธพรรณ  ศิริติกุล
เด็กชายพุทธสถิตย์  ทุนประเสริฐ
เด็กชายวัทธิกร  กันยาสาย

 

 

 

ถ้วยรางวัลประทาน  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ประเภทการแข่งขัน โรงเรียนดนตรี
ยามาฮ่า
ชื่อผู้แข่งขัน ครูผู้สอน
Welcome Piano Duet
รุ่นอายุ 5-7 ปี
เดอะคริสตัล เด็กชายสรวิชญ์  สมณะ คุณครูขวัญณภัทร นาคะนาท
เด็กชายอัครวรัญ  อัครเศรณี
Welcome Piano
รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี
พาราไดซ์พาร์ค เด็กหญิงศุภพิชญ์  ยั่งยืนสุนทร คุณครูดลฤทัย ศรีเจริญ
Piano Solo
รุ่นอายุ 6-8 ปี
พาราไดซ์พาร์ค เด็กชายภาสวิชญ์   สุจารีรัตน์ คุณครูคนัมพร อินทร์เนตร
Piano Solo
รุ่นอายุ 9-11 ปี
เซ็นทรัล พระราม 3 เด็กหญิงอริยา   เหล่าธิติพงศ์ คุณครูบงกช หอมชู
Piano Solo
รุ่นอายุ 12-15 ปี
เซ็นทรัล พระราม 3 เด็กชายชารีฟ   อินสกุล คุณครูมยุรี ตัณฑ์แสงงาม
Piano Duet
รุ่นอายุ 8-11 ปี
เซ็นทรัล บางนา เด็กหญิงวีราวัลย์   วิเชียรดิลกกุล คุณครูสุพัตรา อุตตมบูรณ
เด็กชายจักรี    พยัคมะเริง
Piano Duet
รุ่นอายุ 12-15 ปี
เพชรเกษม เด็กหญิงมณี   หลิน คุณครูพรทิพย์ วงศ์อริยะกวี
เด็กหญิงอมิตา    สุวรรณพิมลกุล
Guitar Ensemble
รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
บิ๊กซี ภูเก็ต นายกายตะวัน   หวันตะหา คุณครูวัลชัย สายวิลัย
นายปุญญพัฒน์   พรมทอง
นายคุณากร   อุปถัมภ์
Guitar Duet
รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
ลาดพร้าว นายธีรภาส  เลิศรัตนาพร คุณครูวัยวุฒิ เพ็งพงษา
นายสรวิศ  นิลยนาท
Classical Guitar
รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
นครพิงค์ เชียงใหม่ นายณัฐพงศ์ นาฎงามขำ คุณครูมนูญ พลอยประดับ

 

 

 

ถ้วยรางวัลประทาน  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ประเภทการแข่งขัน โรงเรียนดนตรี
ยามาฮ่า
ชื่อผู้แข่งขัน ครูผู้สอน
Welcome Electone Solo
รุ่นอายุต่ำกว่า 10 ปี
สยามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เด็กหญิงวิชญาดา   โชติวานิช คุณครูพลกฤต กนกวิบูลย์ศรี
Electone Solo
Age Group 1
รุ่นอายุต่ำกว่า 10 ปี
สยามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เด็กชายญาณกร   ธนบุญสมบัติ คุณครูพลกฤต กนกวิบูลย์ศรี
Electone Solo
Age Group 2
รุ่นอายุ 10-11 ปี
หาดใหญ่ เด็กหญิงปิ่นจุฑา   จงวิไลเกษม คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
Electone Solo
Age Group 3
รุ่นอายุ 12-14 ปี
สระบุรี เด็กหญิงรมย์นลิน   ตรีรัสสพานิช คุณครูแวววัชรินทร์ มีเครือ
Electone Solo
รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
เซ็นทรัล พระราม 3 นายธนกัญจน์   ธีรวิจารณญาณกุล คุณครูวลีทิพย์ วงศ์ธนะชัย
Welcome Electone Ensemble
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี
เพชรเกษม เด็กหญิงอมิตา   คณิตคุณาภรณ์ คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
เด็กชายภพธรรม   โพธิ์ขีด
เด็กหญิงจิรัชยา   ทรัพย์มูล
เด็กหญิงณัฐชานันท์   ธีรนุลักษณ์
เด็กหญิงธัญญ์นภัส   สุขเกษมสันติกุล
เด็กหญิงณัฐรดา   เหล่ากิตติพนิช
เด็กหญิงณัชชา   ลิ้มเพิ่มสุข
เด็กชายเธียร   สินเสริมสุขสกุล
Electone Ensemble
รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี
นครพิงค์ เชียงใหม่ เด็กหญิงณิชารีย์ จันทร์ฉาย คุณครูพงษ์พัฒน์ ชมพูมิ่ง
 คุณครูปรีชา กันยาสาย
เด็กหญิงณ ฟ้า ธนูศรีรัตน์
เด็กหญิงจินห์จุฑา สิทธิพาณิชย์
เด็กหญิงณ นลิน ธนูศรีรัตน์
เด็กหญิงรวินท์ ว่องรัตนะไพศาล
เด็กหญิงเกวลิน กันยาสาย
เด็กหญิงธีร์รินทร์ ตรังปราการ
เด็กหญิงณ นภัส ธนูศรีรัตน์
เด็กหญิงธนัชพร พ้นภัยพาล
Electone Ensemble
รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
นครพิงค์ เชียงใหม่ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วงค์อิสระ คุณครูปรีชา กันยาสาย
 คุณครูพงษ์พัฒน์ ชมพูมิ่ง
เด็กชายวัทธิกร กันยาสาย
เด็กชายทสร เชื้อพูล
เด็กหญิงปพิชญา โล่ห์รันยะ
เด็กหญิงณัฐญา วิเศษณัฐ
เด็กชายกรินทร์ ตรังปราการ
เด็กหญิงลภัสรดา จันทร์วังทอง
เด็กหญิงสานรัก เกียรติเจริญวัฒน์
Electone Idol
ไม่จำกัดอายุ
นครพิงค์ เชียงใหม่ นางสาวพิชญาธารณ์ สังวรเวชชภัณฑ์ คุณครูธนากร กาญจนสุกร์
 คุณครูศิริวรรณ เทพอาพร
เด็กหญิงภัทรพรรณ ชนะดี
เด็กชายวศิน พ่วงศร
เด็กชายกองทัพ แดนพิชิตโชค
เด็กหญิงชลิตา แดงขาวเขียว
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา อุตรพงศ์
Welcome Guitar
รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
บิ๊กซี ภูเก็ต เด็กชายกฤตยชญ์ อินทจันทร์ คุณครูวัลชัย สายวิลัย
เด็กชายชยธร ชูแสง
Classical Guitar
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
นครภูเก็ต เด็กชายธีรภัทร ถิรพาณิชย์กุล คุณครูวิทูรย์ สีแสนห้าว

 

 

 

ถ้วยรางวัลประทาน  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ประเภทการแข่งขัน โรงเรียนดนตรี
ยามาฮ่า
ชื่อผู้แข่งขัน ครูผู้สอน
Welcome Violin
รุ่นอายุ 6-11 ปี
ลาดพร้าว เด็กหญิงธนัดดาพร รักษากุล คุณครูมณธิรา ไชยวรรณ
  คุณครูสิริน ทีเรียง
เด็กหญิงปวันรัตน์ เภตรานนท์
เด็กหญิงนิชานันท์ ปุญญพัฒนกุล
Violin Solo with Piano
รุ่นอายุ 12-15 ปี
บิ๊กซี ภูเก็ต เด็กชายวุฒิพร เวชชธรรม คุณครูนพพร แก้วยอด
เด็กชายภูวิศ รักษาราษฎร์ คุณครูศรีรัตน์ จอยนอก
Violin Solo with Piano
รุ่นอายุ 16-19 ปี
รัชดาภิเษก นางสาวณภัทร ซิ้มสมบูรณ์ผล คุณครูเชาวลิต จรูญภิญโญสวัสดิ์
  คุณครู Alessandro Cappello
นางสาวสิริภัทร ซิ้มสมบูรณ์ผล
Singing for Kids
รุ่นอายุต่ำกว่า 6 ปี
นครพิงค์ 2 เชียงใหม่ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สิงหเดช คุณครูฉัตรณิชาณ์ ปฐมนุพงศ์
Singing for Kids
รุ่นอายุ 6-9 ปี
สุราษฎร์ธานี เด็กหญิงนันทนัช จิตต์นิยม คุณครูวิภาวรรณ ประดับ
Singing with Backing Track
รุ่นอายุ 10-15 ปี
บิ๊กซี ภูเก็ต เด็กหญิงกฤติมา แจ้งสวัสดิ์ คุณครูฉัตรชัย แซ่ลิ้ม
Singing with Keyboard
รุ่นอายุไม่เกิน 16-22 ปี
นครศรีธรรมราช นางสาวณัฏฐนิชา พละบุญ คุณครูรัติกาล กมโลบล
นางสาวธนพร อายุบวร
Singing with Piano
รุ่นอายุไม่เกิน 16-22 ปี
อยุธยาซิติ้พาร์ค นางสาวมัชฌิมา เพชรทอง คุณครูผกาวรรณ บุญดิเรก
  คุณครูณัฏฐกานต์ เพชรทอง
นายวิศนุ พรมพล