ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ YTMF 2013

ประเภทการแข่งขัน

 

 

Classical Guitar

ประเภท ชื่อผู้แข่งขัน โรงเรียน อาจารย์ผู้สอน
รุ่นเล็ก เด็กชายกฤตภาส ทรัพย์ไสวผล สยามกลการ โรบินสัน ราชบุรี คุณครูเจษฎา พุฒปราณี
  เด็กชายภาณุวิชญ์ พันธะ สยามกลการ ขอนแก่น คุณครูประชา ใจเต้
  เด็กหญิงธมลวรรณ ชูกลิ่น สยามกลการ ชัยภูมิ คุณครูเข็มทราย เสาวพันธ์
  เด็กหญิงภัคชาดา มณีเอี่ยม สยามกลการ หาดใหญ่ คุณครูวิวัฒน์ นวะบุญ
  เด็กหญิงณัฐปัณชญา จิรทีปต์กุลเมธ สยามกลการ นครพิงค์ 2 คุณครูประคอง ประมูลสินธ์
  เด็กชายนรภัทร เสริมผล สยามกลการ ประชาอุทิศ คุณครูพงษ์ศักดิ์ สรรสม
  เด็กชายณัฐพงศ์ นาฏงามขำ สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูมนูญ พลอยประดับ
  เด็กชายณัฐวัตร รัตนพงษ์ สยามกลการ หาดใหญ่ คุณครูถนอม วรเวชสิทธิกิจ
  เด็กชายธรรมอัฏฐ อุมาแสงทองกุล สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูมนูญ พลอยประดับ
  เด็กชายกสมิณญ์ ครุฑบึงพร้าว สยามกลการ เซ็นทรัล ภูเก็ต คุณครูวิฑูรย์ สีแสนห้าว
  เด็กชายสิทธิพันธ์ มหามงคลสวัสดิ์ สยามกลการ มีนบุรี คุณครูจิรสันต์ ช้างงาเนียม
  เด็กชายธีทัต กิจกุศล สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูอาณัติ รัตนสิงห์a
  เด็กชายณัทกฤช พิทยศิริ สยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางใหญ่ คุณครูปาริฉัตร จันทร์รัสมี
รุ่นกลาง นางสาวนวรัตน์ ภัคจิราพร สยามกลการ เทสโก้ โลตัส จรัญสนิทวงศ์ คุณครูสานนท์ สิทธิสุข
  นายนิรัตศัย อินกลิ่นพันธุ์ สยามกลการ นครภูเก็ต คุณครูนรินทร์ สมบัติทอง
  นายพิชญ์ ใบประเสริฐ สยามกลการ อุดรธานี คุณครูวีรวัฒน์ น้อยพันดี
  นายศิริศักดิ์ ประมูลสินธ์ สยามกลการ นครพิงค์ 2 คุณครูประคอง ประมูลสินธ์
  นายวรัญญู จงภักดี สยามกลการ สุจินดา ลพบุรี คุณครูบัญชา ตันสิริ
  นายพัฒน์ ทวีพานิช สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูมนูญ พลอยประดับ
  เด็กชายกฤติน ศิริมหา สยามกลการ ระยอง คุณครูสราวุธ
  นายณัฏฐชัย รวีโรจน์วิบูลย์ สยามกลการ นครปฐม คุณครูนวพล ใจงาม
  เด็กชายสุรอัฏฐ อุมาแสงทองกุล สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูมนูญ พลอยประดับ
  เด็กชายธนพนธ์ ศีลพิพัฒน์ สยามกลการ พาราไดซ์พาร์ค คุณครูนลิน พ่วงความสุข
  นายพีรภัค อัศวกุลชัย สยามกลการ บิ๊กซี ติวานนท์ คุณครูนนทพัฒน์ ขำแก้ว
  นางสาวชาลิสา กูลโฆษะ สยามกลการ พาราไดซ์พาร์ค คุณครูนลิน พ่วงความสุข
  เด็กชายรเณศ ทิฏฐิวิสุทธิ์ สยามกลการ บางนา คุณครูจักรินทร์ สุภีกิตย์
รุ่นทั่วไป นายภาณุพงศ์ พันธวงค์ สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูเกรียงไกร เรือนน้อย
  นายธนาคาร ลือชาชาญเดช สยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต คุณครูวัลชัย สายวิลัย
  นายพนายุทธ ฉ่ำเฉลิม สยามกลการ สระบุรี คุณครูธนพล เย็นสุข
  นางสาวอำไพพรรณ สุธิราธิกุล สยามกลการ ซีคอนสแควร์ คุณครูต่อสกุล สุขประดิษฐ์

กลับไปด้านบน

 

 

Classical Piano

ประเภท ชื่อผู้แข่งขัน โรงเรียน อาจารย์ผู้สอน
รุ่นจิ๋ว เด็กชายพอเพียง งามบุษกรโสภา สยามกลการ เซ็นทรัล อุดรธานี คุณครูจันทร์คำ งามบุษกรโสภา
  เด็กหญิงวริศา เจริญผล สยามกลการ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี คุณครูธีรนันท์ รงค์หริรักษ์
  เด็กหญิงไปรยา ศิษย์โรจนฤทธิ์ สยามกลการ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น คุณครูจีรณัฐ แสงรุ่ง
  เด็กชายจิ้งหง หลิน สยามกลการ พระราม 3 คุณครูธนิศรา ฉันทประทีป
  เด็กหญิงชัญญา พินิจการุณเนตร สยามกลการ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น คุณครูจีรณัฐ แสงรุ่ง
  เด็กชายธฤต นาวารัตน์ สยามกลการ สงขลา คุณครูอัจฉราพร จิรยุวัฒนกุล
  เด็กชายอะสึคะ โคะยะมะ สยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต คุณครูศันสนีย์ บุญประกอบ
  เด็กหญิงนันท์นภัสร์ พรเทพารักษ์ สยามกลการ บางนา คุณครูประธาน อุตตมะบูรณ
  เด็กชายมหัศจรรย์ ชิระกุล สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูสุขฤทัย ชัยประหลาด
  เด็กหญิงณัชชา สิทธินววิธ สยามกลการ สุจินดา ลพบุรี คุณครูสุกัญญา กรเสนาะ
  เด็กหญิงพรลภัส พรศรีเมตต์ สยามกลการ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น คุณครูจีรณัฐ แสงรุ่ง
  เด็กชายรวิภาส ภาณุเจต สยามกลการ พิษณุโลก คุณครูวัลลภ งามโคกกลาง
  เด็กหญิงอัญชลินทร์ ตั้งธนไพบูลย์ สยามกลการ ระยอง คุณครูจิราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
  เด็กหญิงณิชา โสภานนท์ สยามกลการ นครภูเก็ต คุณครูอภิชัย แซ่ลิ่ม
  เด็กชายภูมิ พันธุ์เพ็ง สยามกลการ แฟชั่นไอส์แลนด์ คุณครูเทพดารา หงษ์สวัสดิ์
  เด็กชายวริศ วังศพ่าห์ สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูทิพย์ธารีย์ บูรณศิลปิน
  เด็กชายภักดี สันติชัยเวคิน สยามกลการ ลาดพร้าว คุณครูพิณรัตน์ โตษยานนท์
  เด็กหญิงณญาตา กำเนิดทอง สยามกลการ เพชรเกษม คุณครูนันท์มนัส นามะศิริ
  เด็กหญิงพัทธ์มน สรเศรษฐ์สกุล สยามกลการ พระราม 2 คุณครูณัฐรวี วงศ์อริยะกวี
  เด็กหญิงณภัทร วราสิทธิชัย สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กหญิงภันธรัชต์ ณัฐนิธิการัชต์ สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กหญิงลลิดา โรจน์ขจรนภาลัย สยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ คุณครูพรทิพย์ อึ๊งศรีวงษ์
  เด็กชายสรทรรศน์ ประภัสสรพิพัฒน์ สยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ คุณครูพรทิพย์ อึ๊งศรีวงษ์
  เด็กหญิงณธญา จารุดิลกเรือง สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กชายจักรี พยัคมะเริง สยามกลการ บางนา คุณครูสุพัตรา เอี่ยมสอาด
  เด็กหญิงกัลยกร รุ่งอมรชัย สยามกลการ สุขุมวิท คุณครูพิณรัตน์ โตษยานนท์
  เด็กชายกษิดิ์เดช ยุคุนธรธรรม สยามกลการ พระราม 2 คุณครูณัฐรวี วงศ์อริยะกวี
  เด็กหญิงธนานันท์ โพธิ์ไพฑูรย์ สยามกลการ พาราไดซ์พาร์ค คุณครูณฐพร ใช่ชูชัย
รุ่นเล็ก เด็กชายฤกษ์มงคล ปัญญา สยามกลการ นครพิงค์ 2 คุณครูกรรณิกา ปัญญา
  เด็กชายอภิสิทธิ์ ไชยบุญเรือง สยามกลการ ระยอง คุณครูณัฐกานต์
  เด็กหญิงศุภรดา อำพรัตน์ สยามกลการ ขอนแก่น คุณครูมาศศิรินทร์ สารอิน
  เด็กชายเบนจามิน แม็คคาร์เนีย สยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต คุณครูธีระพงษ์ ช่วยปุ้ง
  เด็กชายสาละ เวียงเก่า สยามกลการ นครพิงค์ 2 คุณครูชุมพล ปัญญา
  เด็กหญิงจิณณา ไพรสำราญ สยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต คุณครูศันสนีย์ บุญประกอบ
  เด็กหญิงอัยยา คลังทอง สยามกลการ ขอนแก่น คุณครูมาศศิรินทร์ สารอิน
  เด็กหญิงอภิษฎา ฝัดค้า สยามกลการ เทสโก้ โลตัส ศาลายา คุณครูติมาพร เปลี่ยนไธสง
  เด็กหญิงกัญญรัตน์ บางยาง สยามกลการ เทสโก้ โลตัส ศาลายา คุณครูจำกัด แสนนามวงศ์
  เด็กหญิงปาลิตา โอหยาง สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูวรินทรา วาริการ
  เด็กหญิงสริตา อนันตกุล สยามกลการ หาดใหญ่ คุณครูมณฑลี ธาระวานิช
  เด็กหญิงปาลิดา ยิ้มศิริ สยามกลการ ขอนแก่น คุณครูสมบูรณ์ แสงรุ้ง
  เด็กชายจิรพัฒน์ กนกวิไลรัตน์ สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กหญิงฐิติรัก ล้วนรัตนากร สยามกลการ ขอนแก่น คุณครูมาศศิรินทร์ สารอิน
  เด็กชายชาคริต ฉิมพลี สยามกลการ นครพิงค์ 2 คุณครูกฤษฎา แจ้งบ้าน
  เด็กชายชัยธวัช อติโภภัย สยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก คุณครูสุวิว เชาวน์วุฒิกุล
  เด็กหญิงลีนา จี สยามกลการ รังสิต คุณครูวราภรณ์ เลขะวิจิตรเลิศ
  เด็กหญิงศุภกานต์ ธัญเกรียงไกร สยามกลการ สยามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า คุณครูกฤติมา กนกวิบูลย์ศรี
  เด็กหญิงศศิวิมล สิริพิทักษ์เดช สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กชายปัญญ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ สยามกลการ พระราม 3 คุณครูสุวิว เชาวน์วุฒิกุล
  เด็กชายวิชญะ โพธิ์สุวรรณ สยามกลการ รัชดาภิเษก คุณครูพิณรัตน์ โตษยานนท์
  เด็กชายชวิญญ์ เสรีสิทธิพิทักษ์ สยามกลการ ปทุมวัน คุณครูฤทธี จันทรธารารัตน์
  เด็กชายณฐดน ว่องพิสุทธิพงศ์ สยามกลการ พระราม 3 คุณครูมยุรี ตัณฑ์แสงงาม
  เด็กหญิงรวี ประเสริฐประชา สยามกลการ พระราม 3 คุณครูมยุรี ตัณฑ์แสงงาม
  เด็กชายจุลบุตร ชื่นโชคสันต์ สยามกลการ เซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม 9 คุณครูศลิษา วัฒนบุญยงเจริญ
  เด็กชายปพนสรรค์ ลิ่มวานิชรัตน์ สยามกลการ รัชดาภิเษก คุณครูจินตวีร์ บุญญสิทธิ์
  เด็กชายกังวาน กิตติบดีสกุล สยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ คุณครูณัฐชาศรณ์ ภูแสวงศักดิ์กุล
  เด็กหญิงจิตตินภา ชัยวัฒน์ สยามกลการ เพชรเกษม คุณครูพรทิพย์ วงศ์อริยะกวี
  เด็กชายจิรพัฒน์ โรจน์นครินทร์ สยามกลการ เดอะคริสตัล คุณครูมราพันธ์ ชะยะมังคะลา
  เด็กหญิงอภิชญาพร สถิตธรรมสุธี สยามกลการ เพชรเกษม คุณครูพรทิพย์ วงศ์อริยะกวี
  เด็กหญิงศุภญา หลิน สยามกลการ เพชรเกษม คุณครูพรทิพย์ วงศ์อริยะกวี
  เด็กหญิงฮานา จี สยามกลการ รังสิต คุณครูวราภรณ์ เลขะวิจิตรเลิศ
  เด็กหญิงอาทิติยา สอดเสน สยามกลการ บิ๊กซี ลำลูกกา คุณครูนิตยา จินดาชวลิตกุล
รุ่นกลาง เด็กหญิงชนัสชิดาภา สถิตธรรมสุธี สยามกลการ เพชรเกษม คุณครูพรทิพย์ วงศ์อริยะกวี
  เด็กหญิงวรินทรา จันทร์ทวิชัย สยามกลการ ขอนแก่น คุณครูมาศศิรินทร์ สารอิน
  เด็กหญิงบริมาส เมืองไทย สยามกลการ ระยอง คุณครูณัฐกานต์ ศรีสวัสดิ์
  เด็กหญิงนภัทร เสริมวรรธนะ สยามกลการ พระราม 3 คุณครูกัลลฎา แจ้งพินิจพร
  เด็กหญิงชลาษา ลอออรรถพงศ์ สยามกลการ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี คุณครูธีรศักดิ์ รงค์หริรักษ์
  เด็กหญิงสุธิดา วีระศิริ สยามกลการ ขอนแก่น คุณครูสมบูรณ์ แสงรุ้ง
  เด็กหญิงสุวพร วงศ์ชนะ สยามกลการ หาดใหญ่ คุณครูอัจฉราพร จิรยุวัฒนกุล
  เด็กหญิงจิณณพัต หิรัณจารุกร สยามกลการ นครพิงค์ 2 คุณครูกรรณิกา ปัญญา
  เด็กหญิงเจนนิสา อนันตกุล สยามกลการ หาดใหญ่ คุณครูมณฑลี ธาระวานิช
  เด็กหญิงชนกนันท์ แซ่ฉั่ว สยามกลการ นครภูเก็ต คุณครูจิราพร ชูประดิษฐ์
  นางสาวชุติกาญจน์ หิรัณจารุกร สยามกลการ นครพิงค์ 2 คุณครูกรรณิกา ปัญญา
  เด็กหญิงมนพร คงสกุลวัฒนสุข สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูวรินทรา วาริการ
  เด็กหญิงศุภักษร กนกวิไลรัตน์ สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูวรินทรา วาริการ
  เด็กหญิงเสี่ยวหลู ไต้ สยามกลการ เพชรเกษม คุณครูพรทิพย์ วงศ์อริยะกวี
  เด็กชายสาณุรักษ์ ณัฐนิธิการัชต์ สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กชายเตชวิน มนุญพร สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูวรินทรา วาริการ
  เด็กหญิงนภสร คติวรเวช สยามกลการ พระราม 3 คุณครูวลี
  เด็กหญิงมณี หลิน สยามกลการ เพชรเกษม คุณครูพรทิพย์ วงศ์อริยะกวี
รุ่นทั่วไป นางสาวปริชมน เดชวรรณพงศ์ สยามกลการ เทสโก้ โลตัส ศาลายา คุณครูพัชรพร เกตุศิริ,
คุณครูสรชัย สุขวัฒนวิทย์
  เด็กหญิงณิชาภัทร พันธไชย สยามกลการ ขอนแก่น คุณครูมาศศิรินทร์ สารอิน
  นางสาวเกวลิน หิรัณจารุกร สยามกลการ นครพิงค์ 2 คุณครูกรรณิกา ปัญญา
  นายกรกฤต เกษมโกศลศรี สยามกลการ รัชดาภิเษก คุณครูกานต์ กาญจนานนท์กุล
  นางสาวณหทัย บุญแท้ สยามกลการ รัชโยธิน คุณครูพรสุข เมตติชวลิต
  เด็กหญิงณัฐนรี สมัญญาหิรัญ สยามกลการ รัชดาภิเษก คุณครูรุ่งนภา ว่องพิสุทธิพงศ์
  นายอธิป อิโต้ สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูวรินทรา วาริการ

กลับไปด้านบน

 

 

Electone Ensemble

ประเภท ชื่อผู้แข่งขัน โรงเรียนสยามกลการ ชื่อวง อาจารย์ผู้สอน
รุ่นจิ๋ว เด็กหญิงณิชารีย์ จันทร์ฉาย นครพิงค์ Precious Kids คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กหญิงจินห์จุฑา สิทธิพาณิชย์ นครพิงค์ Precious Kids คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กหญิงณ ฟ้า ธนูศรีรัตน์ นครพิงค์ Precious Kids คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กหญิงณ นลิน ธนูศรีรัตน์ นครพิงค์ Precious Kids คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กหญิงเกวลิน กันยาสาย นครพิงค์ Precious Kids คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กชายพิชญุตม์ จุฑาโรจน์ นครพิงค์ Precious Kids คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กหญิงรัตน์วรา ธรรมเดชศักดิ์ นครพิงค์ Precious Kids คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กหญิงกีรติ ฟ้าเวโรจน์ นครพิงค์ Precious Kids คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กหญิงพันธิตรา เกียรติภักดี หาดใหญ่ 8 Zodiacs คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กหญิงสิริวรา ส่งวิสุทธิ์ หาดใหญ่ 8 Zodiacs คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พิชญางกูร หาดใหญ่ 8 Zodiacs คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กหญิงกาญจน์มุกดา อินทรมาศ หาดใหญ่ 8 Zodiacs คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กชายศุภณัฐ สินชู หาดใหญ่ 8 Zodiacs คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กหญิงสิริกร อภิวันทนากร หาดใหญ่ 8 Zodiacs คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กหญิงสิรีญณาฐ โก หาดใหญ่ 8 Zodiacs คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กหญิงนันทัชพร ทองสุข หาดใหญ่ 8 Zodiacs คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กชายณัฏฐชัย พรกิตติยา อุดรสมใจนึก จิ๊ดจ๊าด คุณครูธรรมนูญ นุ่มโต
  เด็กชายณัฐวัฒน์ ปิยะดารากร อุดรสมใจนึก จิ๊ดจ๊าด คุณครูธรรมนูญ นุ่มโต
  เด็กหญิงปุณิกา หอบรรลือกิจ อุดรสมใจนึก จิ๊ดจ๊าด คุณครูธรรมนูญ นุ่มโต
  เด็กชายชวิศร อึ้งมณีประเสริฐ อุดรสมใจนึก จิ๊ดจ๊าด คุณครูธรรมนูญ นุ่มโต
  เด็กหญิงชมพูนุช ภักดีประยูรวงศ์ อุดรสมใจนึก จิ๊ดจ๊าด คุณครูธรรมนูญ นุ่มโต
  เด็กชายธนกฤต สุไชยชิต อุดรสมใจนึก จิ๊ดจ๊าด คุณครูธรรมนูญ นุ่มโต
  เด็กหญิงภภัสสร ธีรเวชานนท์ อุดรสมใจนึก จิ๊ดจ๊าด คุณครูธรรมนูญ นุ่มโต
  เด็กหญิงกันตา พจนาวโรภาส เพชรเกษม The Blue Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กหญิงวรัญญา คุ้มปัญญา เพชรเกษม The Blue Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กหญิงสุวพิชญ์ สุวรรณวรพงศ์ เพชรเกษม The Blue Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กหญิงณัฐณิชา หวังจงรักกุล เพชรเกษม The Blue Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กชายเต็มภูมิ ลีลาเจริญ เพชรเกษม The Blue Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กหญิงสุพิชชา ลิ้มเพิ่มสุข เพชรเกษม The Blue Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กชายกันต์ธรินทร์ บุญชัย เพชรเกษม The Blue Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กชายธนาพิพัตน์ อารยอสนี เพชรเกษม The Blue Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กชายนัทธพล มามั่งคั่ง สุจินดา ลพบุรี Little Ghost คุณครูจำรัส ไชยรินทร์
  เด็กชายพีรวัส ลาป้อง สุจินดา ลพบุรี Little Ghost คุณครูจำรัส ไชยรินทร์
  เด็กชายธีธัช คุ้มเมือง สุจินดา ลพบุรี Little Ghost คุณครูจำรัส ไชยรินทร์
  เด็กหญิงศิรภัสสร ลิ้มไพบูรณ์ สุจินดา ลพบุรี Little Ghost คุณครูจำรัส ไชยรินทร์
  เด็กชายนาวา คณโทมุข สุจินดา ลพบุรี Little Ghost คุณครูจำรัส ไชยรินทร์
  เด็กชายนพรุจ ดีสุคนธ์ สุจินดา ลพบุรี Little Ghost คุณครูจำรัส ไชยรินทร์
  เด็กหญิงณัฐชยา ปรีชานุกูล สุจินดา ลพบุรี Little Ghost คุณครูจำรัส ไชยรินทร์
  เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีสมบูรณ์ สุจินดา ลพบุรี Little Ghost คุณครูจำรัส ไชยรินทร์
  เด็กหญิงพาขวัญ ชูชัยสุวรรณศรี คีตรินทร์ Macaroon คุณครูจิริสุภา วาริการ,
คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กชายสิปปกร วิกรวงษ์วนิช คีตรินทร์ Macaroon คุณครูจิริสุภา วาริการ,
คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กหญิงภันธรัชต์ ณัฐนิธิการัชต์ คีตรินทร์ Macaroon คุณครูจิริสุภา วาริการ,
คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กชายธนินธ์รัฐ บุญปั้น คีตรินทร์ Macaroon คุณครูจิริสุภา วาริการ,
คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กหญิงณัชชา จิตตรง คีตรินทร์ Macaroon คุณครูจิริสุภา วาริการ,
คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กหญิงณภัทร วราสิทธิชัย คีตรินทร์ Macaroon คุณครูจิริสุภา วาริการ,
คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กชายกฤตเมธ เวชชทนต์ คีตรินทร์ Macaroon คุณครูจิริสุภา วาริการ,
คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กชายพลพีรคม เหรียญชลานุสาร คีตรินทร์ Macaroon คุณครูจิริสุภา วาริการ,
คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กหญิงณัฐธยาน์ ดวงดี เดอะมอลล์ บางกะปิ Sentimento คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
  เด็กชายชัญพัชร จรัณยานนท์ เดอะมอลล์ บางกะปิ Sentimento คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
  เด็กชายกฤต วณิชย์วรนันต์ เดอะมอลล์ บางกะปิ Sentimento คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
  เด็กหญิงพิชญดา กอวัฒนากุล เดอะมอลล์ บางกะปิ Sentimento คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
  เด็กชายกันต์กวี ชูกิจเกษม เดอะมอลล์ บางกะปิ Sentimento คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
  เด็กหญิงพุทธิธีรา วนิชยางกูรานนท์ เดอะมอลล์ บางกะปิ Sentimento คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
  เด็กหญิงรวิสรา เสียมไหม เดอะมอลล์ บางกะปิ Sentimento คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
  เด็กชายฮิวโก้ นภัสรพี เอ็มมานูเอล ซิบลา เดอะมอลล์ บางกะปิ Sentimento คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
  เด็กหญิงพิมพ์ญาดา จันทร์ส่งแสง บิ๊กซี ภูเก็ต โซเดียม (Sodium) คุณครูนิธิภัทร ยาระวัง
  เด็กชายพิชญุตม์ บัวสวัสดิ์ บิ๊กซี ภูเก็ต โซเดียม (Sodium) คุณครูนิธิภัทร ยาระวัง
  เด็กหญิงนารา เทพละออง บิ๊กซี ภูเก็ต โซเดียม (Sodium) คุณครูนิธิภัทร ยาระวัง
  เด็กหญิงวรวลัญช์ ประสบมิตร บิ๊กซี ภูเก็ต โซเดียม (Sodium) คุณครูนิธิภัทร ยาระวัง
  เด็กชายกฤตภาส สัตยาชัย บิ๊กซี ภูเก็ต โซเดียม (Sodium) คุณครูนิธิภัทร ยาระวัง
  เด็กหญิงบุญญภา ศรีไพโรจน์กุล บิ๊กซี ภูเก็ต โซเดียม (Sodium) คุณครูนิธิภัทร ยาระวัง
  เด็กชายภูมิรพี เกิดทรัพย์ บิ๊กซี ภูเก็ต โซเดียม (Sodium) คุณครูนิธิภัทร ยาระวัง
  เด็กชายอัครเศรษฐ์ อัคสินธวางกูร บิ๊กซี ภูเก็ต โซเดียม (Sodium) คุณครูนิธิภัทร ยาระวัง
รุ่นเล็ก เด็กชายชานน ตะละศักดิ์ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก Privilege คุณครูศักดิ์ทวี จิตไพศาลวัฒนา
  เด็กหญิงจัสมิน ทาโคตร เทสโก้ โลตัส บางปะกอก Privilege คุณครูศักดิ์ทวี จิตไพศาลวัฒนา
  เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชัยธนกวิน เทสโก้ โลตัส บางปะกอก Privilege คุณครูศักดิ์ทวี จิตไพศาลวัฒนา
  เด็กหญิงอสมาภรณ์ ทาโคตร เทสโก้ โลตัส บางปะกอก Privilege คุณครูศักดิ์ทวี จิตไพศาลวัฒนา
  เด็กชายมาร์ค เวสิเยร์ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก Privilege คุณครูศักดิ์ทวี จิตไพศาลวัฒนา
  เด็กหญิงภิญญดา พงศะบุตร เทสโก้ โลตัส บางปะกอก Privilege คุณครูศักดิ์ทวี จิตไพศาลวัฒนา
  เด็กชายดลภูมิ บุญเรือง หาดใหญ่ 8 Spirits คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กหญิงวันกวินท์ เพ็ชรสุวรรณ หาดใหญ่ 8 Spirits คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กหญิงอักษราภัค ชลภักดี หาดใหญ่ 8 Spirits คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ จันทพันธ์ หาดใหญ่ 8 Spirits คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กหญิงสิริยากร สิทธิการิยะวัตร หาดใหญ่ 8 Spirits คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กหญิงธนารีย์ วิภาวสุ หาดใหญ่ 8 Spirits คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กหญิงปิ่นจุฑา จงวิไลเกษม หาดใหญ่ 8 Spirits คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กหญิงพิมพ์บุญญา บุญญาพิทักษ์ หาดใหญ่ 8 Spirits คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กชายอิทธิพัทธ์ วิเศษวรรณกิจ เพชรเกษม The Red Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กชายธนาพล ศรีสัจจาวาที เพชรเกษม The Red Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กชายมหรรณญ์กนก ตรีลักษณวิลัย เพชรเกษม The Red Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กชายเสฏฐนันท์ หวังจงรักกุล สยามกลการ เพชรเกษม The Red Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กชายสิรชัย ภู่งาม สยามกลการ เพชรเกษม The Red Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กชายจารุพิชญ์ หนูสุข สยามกลการ เพชรเกษม The Red Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กชายอชิตพล คณิตคุณาภรณ์ สยามกลการ เพชรเกษม The Red Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กหญิงชนัญชิดา อารยอสนี สยามกลการ เพชรเกษม The Red Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กชายวาที บุญยืน สยามกลการ นครพิงค์ 2 JADE PEONY คุณครูปรียาดา ปัญญาภูรินท์
  เด็กชายศิกษก วัชรศาสตร์ สยามกลการ นครพิงค์ 2 JADE PEONY คุณครูปรียาดา ปัญญาภูรินท์
  เด็กหญิงภัทร์นฤน ขอผล สยามกลการ นครพิงค์ 2 JADE PEONY คุณครูปรียาดา ปัญญาภูรินท์
  เด็กหญิงสิริกร ชัยพัฒนาวรรณ สยามกลการ นครพิงค์ 2 JADE PEONY คุณครูปรียาดา ปัญญาภูรินท์
  เด็กหญิงภูรินดา ปุกมณี สยามกลการ นครพิงค์ 2 JADE PEONY คุณครูปรียาดา ปัญญาภูรินท์
  เด็กชายฉัตรวัฒน์ ริยอง สยามกลการ นครพิงค์ 2 JADE PEONY คุณครูปรียาดา ปัญญาภูรินท์
  เด็กชายกรวิชญ์ โอภาสสมุทรชัย สยามกลการ นครพิงค์ 2 JADE PEONY คุณครูปรียาดา ปัญญาภูรินท์
  เด็กชายจิรัสย์ ประธานราษฎร์ สยามกลการ นครพิงค์ 2 JADE PEONY คุณครูปรียาดา ปัญญาภูรินท์
  เด็กชายสวรรษ วงษ์ศาโรจน์ สยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต Potassium คุณครูเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
  เด็กหญิงบุษบงกช เอี๋ยวสกุล สยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต Potassium คุณครูเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
  เด็กชายปุณณวิช เกิดทรัพย์ สยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต Potassium คุณครูเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
  เด็กหญิงศุภิสรา พงษ์หฤษฎ์ สยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต Potassium คุณครูเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
  เด็กชายเจยวัฒน์ วชรพงศกร สยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต Potassium คุณครูเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
  เด็กหญิงอภิชญา นะสงค์ สยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต Potassium คุณครูเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
  เด็กชายพีรพัฒน์ ฮอบุตร สยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต Potassium คุณครูเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
  เด็กหญิงธนวรรณ อ่อนช้อยสกุล สยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต Potassium คุณครูเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
  เด็กชายสิรภพ อินทรไทยวงศ์ สยามกลการ สระบุรี 2G2B คุณครูแวววัชรินทร์ มีเครือ
  เด็กหญิงธวัลรัตน์ เย็นสุข สยามกลการ สระบุรี 2G2B คุณครูแวววัชรินทร์ มีเครือ
  เด็กชายธยาน์ณัฏฐ์ อัศวราชันย์ สยามกลการ สระบุรี 2G2B คุณครูแวววัชรินทร์ มีเครือ
  เด็กหญิงมาริสา สังขพันธุ์ สยามกลการ สระบุรี 2G2B คุณครูแวววัชรินทร์ มีเครือ
  เด็กชายชวิน นิมิตรวงศ์สกุล สยามกลการ อุดรสมใจนึก หวานเย็น คุณครูศศิประภา ศักดิ์สารคำ
  เด็กชายธนวัฒน์ ธีระอกนิษฐ์ สยามกลการ อุดรสมใจนึก หวานเย็น คุณครูศศิประภา ศักดิ์สารคำ
  เด็กหญิงธนพร สุทธิศักดิ์ สยามกลการ อุดรสมใจนึก หวานเย็น คุณครูศศิประภา ศักดิ์สารคำ
  เด็กหญิงณิชา ธนานุภาพไพศาล สยามกลการ อุดรสมใจนึก หวานเย็น คุณครูศศิประภา ศักดิ์สารคำ
  เด็กหญิงวรัญญา เรืองสวัสดิ์ สยามกลการ อุดรสมใจนึก หวานเย็น คุณครูศศิประภา ศักดิ์สารคำ
  เด็กหญิงรสธร สังสรรค์อนันต์ สยามกลการ อุดรสมใจนึก หวานเย็น คุณครูศศิประภา ศักดิ์สารคำ
  เด็กหญิงวาสิตา นิมิตรวงศ์สกุล อุดรสมใจนึก หวานเย็น คุณครูศศิประภา ศักดิ์สารคำ
  เด็กชายจักรภัทร ศรีจันทร์ อุดรสมใจนึก หวานเย็น คุณครูศศิประภา ศักดิ์สารคำ
  เด็กหญิงกรรวี บูรณกิจเจริญ เดอะมอลล์ บางกะปิ Consonance คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
  เด็กหญิงนภัสพร ปริวิสุทธิ์ เดอะมอลล์ บางกะปิ Consonance คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
  เด็กชายแทนไท ไทยเจริญ เดอะมอลล์ บางกะปิ Consonance คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
  เด็กหญิงพรหมวดี อรหัตมานัส เดอะมอลล์ บางกะปิ Consonance คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
  เด็กชายภาสวร ลิ้มมีโชคชัย เดอะมอลล์ บางกะปิ Consonance คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
  เด็กชายชลันธร ธารณาวัฒน์ เดอะมอลล์ บางกะปิ Consonance คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
  เด็กหญิงพัณณิตา เพ่งฉ่ำ เดอะมอลล์ บางกะปิ Consonance คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
  เด็กหญิงพลอยพะงา ชมเชย เดอะมอลล์ บางกะปิ Consonance คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
  เด็กหญิงนพณิกา ศรีภัทรพงศ์ นครพิงค์ 2 FLAME คุณครูกรรณิกา ปัญญา
  เด็กชายจิรัฎฐ์ อินทชัย นครพิงค์ 2 FLAME คุณครูกรรณิกา ปัญญา
  เด็กชายไพรพันธ์ แสงสว่าง นครพิงค์ 2 FLAME คุณครูกรรณิกา ปัญญา
  เด็กหญิงภาสิตา พงศ์ชัยศรีกุล นครพิงค์ 2 FLAME คุณครูกรรณิกา ปัญญา
  เด็กหญิงภัทรณิกา ศรีภัทรพงศ์ นครพิงค์ 2 FLAME คุณครูกรรณิกา ปัญญา
  เด็กหญิงกัลยาวดี ปัญญา นครพิงค์ 2 FLAME คุณครูกรรณิกา ปัญญา
  เด็กชายพิเชฐพงศ์ หิรัณจารุกร นครพิงค์ 2 FLAME คุณครูกรรณิกา ปัญญา
  เด็กหญิงเรณุกา พงศ์กิดาการ นครพิงค์ 2 FLAME คุณครูกรรณิกา ปัญญา
  เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์ สืบชมภู คีตรินทร์ Mochi คุณครูจิริสุภา วาริการ
  เด็กหญิงพิมพ์ภัสรา โตวิวัฒน์ คีตรินทร์ Mochi คุณครูจิริสุภา วาริการ
  เด็กหญิงวิรัญชนา คงคติธรรม คีตรินทร์ Mochi คุณครูจิริสุภา วาริการ
  เด็กหญิงพรชนก สหภัทรจิตร คีตรินทร์ Mochi คุณครูจิริสุภา วาริการ
  เด็กหญิงปาลิตา โอหยาง คีตรินทร์ Mochi คุณครูจิริสุภา วาริการ
  เด็กชายกฤษฏิ์ ลิ้มทองสิทธิคุณ รังสิต Fight Band คุณครูเมธา ฐิติวร
  เด็กชายณัฐภัทร แก้วกันเนตร์ รังสิต Fight Band คุณครูเมธา ฐิติวร
  เด็กชายวุฒิกร หมีสอาด รังสิต Fight Band คุณครูเมธา ฐิติวร
  เด็กชายสุชน จันทรังเสริฐ รังสิต Fight Band คุณครูเมธา ฐิติวร
  เด็กชายวริทธิ์ เตชกานนท์ รังสิต Fight Band คุณครูเมธา ฐิติวร
รุ่นกลาง นางสาวไปรยา จันทรประดิษฐ์ เพชรเกษม The Green Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กชายธนา คุ้มปัญญา เพชรเกษม The Green Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กชายนิธิกฤษฏิ์ ลีลาเศรษฐกุล เพชรเกษม The Green Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กชายภูมิพฤทธิ์ เขียวเสน เพชรเกษม The Green Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กชายศรัญย์ภัทร เครือเพชร เพชรเกษม The Green Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กหญิงแพรพลอย เขียวเสน เพชรเกษม The Green Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กหญิงพลอยวิภัสร์ สิริจุติกุล เพชรเกษม The Green Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กหญิงณัฐธยาน์ ลีลาเศรษฐกุล เพชรเกษม The Green Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กหญิงมิลินดา ศุขมิลินท์ นครพิงค์ Circenses คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กหญิงจิรัชญา จุลโพธิ์ นครพิงค์ Circenses คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กชายพุทธสถิตย์ ทุนประเสริฐ นครพิงค์ Circenses คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กหญิงญาดา จันทร์วังทอง นครพิงค์ Circenses คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กชายวัชรากร ศิริวัฒน์ นครพิงค์ Circenses คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กชายณัฐนันท์ ทิรานนท์ นครพิงค์ Circenses คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กหญิงวเณฏฐา สุดสวงค์ นครพิงค์ Circenses คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กชายวัทธิกร กันยาสาย นครพิงค์ Circenses คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กชายศิรชัช สัตยารักษ์ สุจินดา ลพบุรี Future คุณครูประจักษ์ บุญเพ็ง
  เด็กชายกุลเดช ฆโนทัย สุจินดา ลพบุรี Future คุณครูประจักษ์ บุญเพ็ง
  เด็กชายวันชนก แย้มขยาย สุจินดา ลพบุรี Future คุณครูประจักษ์ บุญเพ็ง
  นายกษิดิศ ฆโนทัย สุจินดา ลพบุรี Future คุณครูประจักษ์ บุญเพ็ง
  เด็กชายนรภัทร เคล้าละม่อม สุจินดา ลพบุรี Future คุณครูประจักษ์ บุญเพ็ง
  เด็กหญิงปริพัตร ชัยวิชิต หาดใหญ่ 8 Wizards คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กชายเกริกเกียรติ ลีรพงศ์นันต์ หาดใหญ่ 8 Wizards คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กหญิงศุภกานต์ แสงอรุณ หาดใหญ่ 8 Wizards คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กชายน่านฟ้า ไชยชาญยุทธ์ หาดใหญ่ 8 Wizards คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กชายคมสัน แสงอรุณ หาดใหญ่ 8 Wizards คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กหญิงภาณิชา โชตินันทน์ หาดใหญ่ 8 Wizards คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กหญิงรวิสรา กมโลบล หาดใหญ่ 8 Wizards คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กหญิงสลิล แสงอัมพร หาดใหญ่ 8 Wizards คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
  เด็กชายณกรณ์ มกรานุรักษ์ อุดรสมใจนึก SUPERCOOL คุณครูธรรมนูญ นุ่มโต
  เด็กหญิงธมน มกรานุรักษ์ อุดรสมใจนึก SUPERCOOL คุณครูธรรมนูญ นุ่มโต
  เด็กชายกัณพงศ์ มกรานุรักษ์ อุดรสมใจนึก SUPERCOOL คุณครูธรรมนูญ นุ่มโต
  เด็กหญิงไอรินทร์ เมษะสิทธิโรจน์ อุดรสมใจนึก SUPERCOOL คุณครูธรรมนูญ นุ่มโต
  เด็กหญิงธัญวดี เกียรติศรีธนากร อุดรสมใจนึก SUPERCOOL คุณครูธรรมนูญ นุ่มโต
  เด็กชายธนวิชญ์ เกียรติศรีธนากร อุดรสมใจนึก SUPERCOOL คุณครูธรรมนูญ นุ่มโต
  เด็กชายภารุจ เกียรติศรีธนากร อุดรสมใจนึก SUPERCOOL คุณครูธรรมนูญ นุ่มโต
  เด็กหญิงธัญญภรณ์ มกรานุรักษ์ อุดรสมใจนึก SUPERCOOL คุณครูธรรมนูญ นุ่มโต
  นายอธิป อิโต้ คีตรินทร์ Tiramisu คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กหญิงมนพร คงสกุลวัฒนสุข คีตรินทร์ Tiramisu คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กหญิงมนพัทธ์ คงสกุลวัฒนสุข คีตรินทร์ Tiramisu คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กหญิงนภสรณ์ ลวสินอาภรณ์ คีตรินทร์ Tiramisu คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กหญิงธนิตา ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ คีตรินทร์ Tiramisu คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กชายสหัสรังสี เวชชทนต์ คีตรินทร์ Tiramisu คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กชายพงศธรณ์ ศศิพิกุลพงศ์ คีตรินทร์ Tiramisu คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กหญิงสิริวิมล สิริพิทักษ์เดช คีตรินทร์ Tiramisu คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย

กลับไปด้านบน

 

 

Electone Idol

ประเภท ชื่อผู้แข่งขัน โรงเรียนสยามกลการ ชื่อวง อาจารย์ผู้สอน
ไม่
จำกัด
อายุ
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุ่นสุนทรพิทักษ์ ขอนแก่น THE IDOL Project คุณครูพันรพ ศรีพุทธา
เด็กหญิงศรสวรรค์ บึงไสย์ ขอนแก่น THE IDOL Project คุณครูคมสันต์ จันทะคีรี
เด็กหญิงธนัสนันท์ วรพงศาทิตย์ ขอนแก่น THE IDOL Project คุณครูศิวาภรณ์ ปิ่นเมือง
เด็กหญิงนภัสวรรณ พลทองมาก ขอนแก่น THE IDOL Project คุณครูศิวาภรณ์ ปิ่นเมือง
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พลทองมาก ขอนแก่น THE IDOL Project คุณครูศิวาภรณ์ ปิ่นเมือง
เด็กหญิงมนธิชา ประดิษฐ์แท่น ขอนแก่น THE IDOL Project คุณครูพันรพ ศรีพุทธา
เด็กหญิงอาภาภรณ์ แก้วกันหา ขอนแก่น THE IDOL Project คุณครูพันรพ ศรีพุทธา
เด็กชายฐนกร ขจัดพาล ขอนแก่น THE IDOL Project คุณครูทุ่ง เตชะอ้าย
เด็กหญิงณัฐญา วิเศษณัฐ นครพิงค์ Nakornpink Mark II คุณครูธนากร กาญจนสุกร์
เด็กหญิงภัทรพรรณ ชนะดี นครพิงค์ Nakornpink Mark II คุณครูธนากร กาญจนสุกร์
เด็กหญิงกัญญ์วรา ทุนประเสริฐ นครพิงค์ Nakornpink Mark II คุณครูธนากร กาญจนสุกร์
เด็กหญิงธนัชพร พ้นภัยพาล นครพิงค์ Nakornpink Mark II คุณครูธนากร กาญจนสุกร์
เด็กหญิงฟ้าใส โล่ห์ติวิกุล นครพิงค์ Nakornpink Mark II คุณครูธนากร กาญจนสุกร์
เด็กชายเจษฎา แซ่หยี นครพิงค์ Nakornpink Mark II คุณครูธนากร กาญจนสุกร์
เด็กหญิงกฤติมา ธิติชินภัทร นครพิงค์ Nakornpink Mark II คุณครูธนากร กาญจนสุกร์
เด็กหญิงกิติภา ธิติชินภัทร นครพิงค์ Nakornpink Mark II คุณครูธนากร กาญจนสุกร์
นางสาวพรินดา มนตรีวัต นครพิงค์ Nakornpink Mark II คุณครูธนากร กาญจนสุกร์
นางสาวศรินดา มนตรีวัต นครพิงค์ Nakornpink Mark II คุณครูธนากร กาญจนสุกร์
นางสาวสุภัสสรา แก้วมณี บางนา COCK TAIL คุณครูสุดา ปั้นพานิช
นางสาวรติมา ปะวะภูชะเก บางนา COCK TAIL คุณครูสุดา ปั้นพานิช
เด็กหญิงสุธิมนต์ เมธาเพิ่มสุข บางนา COCK TAIL คุณครูมนฤดี ริรวมทรัพย์
นายพีรณัฐ ทิพย์จันทา บางนา COCK TAIL คุณครูพัฒน์พงษ์ สุวรรณพงษ์
เด็กหญิงพาขวัญ เชิญกิตติภาส บางนา COCK TAIL คุณครูพัฒน์พงษ์ สุวรรณพงษ์
นายปิยะวิน พิชญังกูร บางนา COCK TAIL คุณครูคนาพร คทวณิช
เด็กชายบัณฑิต วิเชียรดิลกกุล บางนา COCK TAIL คุณครูพัฒน์พงษ์ สุวรรณพงษ์
เด็กหญิงอรนิดา ไกรวุฒิอนันต์ บิ๊กซี ภูเก็ต Emergency คุณครเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
เด็กหญิงชนกสุดา ผลยิ่ง บิ๊กซี ภูเก็ต Emergency คุณครเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
เด็กหญิงขวัญจิรา ขอเกียรติวงศ์ บิ๊กซี ภูเก็ต Emergency คุณครเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
นายณรงค์ศักดิ์ ดาษเสถียร บิ๊กซี ภูเก็ต Emergency คุณครเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
นางสาวสุธิดา สาราบรรณ์ บิ๊กซี ภูเก็ต Emergency คุณครเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
นางสาวชนาธินาถ สุทธิวงศ์ บิ๊กซี ภูเก็ต Emergency คุณครเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
เด็กหญิงสราวลี ชัยศรศรายุทธ บิ๊กซี ภูเก็ต Emergency คุณครเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
เด็กหญิงพรรณสุชา ทะมาดี ชัยภูมิ OUT YOU คุณครูนัฐพล พิลาทอง
เด็กชายธนาคาร ดวงสุดา ชัยภูมิ OUT YOU คุณครูวัชรนนท์ ปิ่นเทศ
เด็กชายคณิน พิริยาพิทักษ์ภรณ์ ชัยภูมิ OUT YOU คุณครูนัฐพล พิลาทอง
นายอนุศักดิ์ นาราช ชัยภูมิ OUT YOU คุณครูวิรัช ปัณฑวังกูร
เด็กหญิงสวรินทร์ ทิพย์ชาติ ชัยภูมิ OUT YOU คุณครูนัฐพล พิลาทอง
เด็กหญิงนาตาลี วีรยา สตาร์ลิง ชัยภูมิ OUT YOU คุณครูวัชรนนท์ ปิ่นเทศ
  เด็กหญิงศิรยาภา ศุทธรัตน์ ลาดพร้าว Oranger คุณครูจันทนา วงศ์ธนาศิริกุล,
  คุณครูน้องนุช วงศ์ตามี,
  คุณครูขนิษฐา บุตรเจริญ
  เด็กหญิงอริสรา บูรณสันติ ลาดพร้าว Oranger คุณครูจันทนา วงศ์ธนาศิริกุล,
  คุณครูน้องนุช วงศ์ตามี,
  คุณครูขนิษฐา บุตรเจริญ
  เด็กหญิงพิมพ์พิชชา บุนนาค ลาดพร้าว Oranger คุณครูจันทนา วงศ์ธนาศิริกุล,
  คุณครูน้องนุช วงศ์ตามี,
  คุณครูขนิษฐา บุตรเจริญ
  เด็กชายอธิษธา บากุ๊ส ปรียอซูซีลอ ลาดพร้าว Oranger คุณครูจันทนา วงศ์ธนาศิริกุล,
  คุณครูน้องนุช วงศ์ตามี,
  คุณครูขนิษฐา บุตรเจริญ
  เด็กชายณพดนัย ลีฬกาญจนากุล ลาดพร้าว Oranger คุณครูจันทนา วงศ์ธนาศิริกุล,
  คุณครูน้องนุช วงศ์ตามี,
  คุณครูขนิษฐา บุตรเจริญ
  เด็กหญิงนลณีย์ ศรีอุฬารวัฒน์ ลาดพร้าว Oranger คุณครูจันทนา วงศ์ธนาศิริกุล,
  คุณครูน้องนุช วงศ์ตามี,
  คุณครูขนิษฐา บุตรเจริญ
  เด็กชายภูมิรพี เจียมศรีพงษ์ ลาดพร้าว Oranger คุณครูจันทนา วงศ์ธนาศิริกุล,
  คุณครูน้องนุช วงศ์ตามี,
  คุณครูขนิษฐา บุตรเจริญ
  เด็กชายภูริ อรรถพร ลาดพร้าว Oranger คุณครูจันทนา วงศ์ธนาศิริกุล,
  คุณครูน้องนุช วงศ์ตามี,
  คุณครูขนิษฐา บุตรเจริญ
  เด็กหญิงทิพย์รัตน์ รังสิติยากร ลาดพร้าว Oranger คุณครูจันทนา วงศ์ธนาศิริกุล,
  คุณครูน้องนุช วงศ์ตามี,
  คุณครูขนิษฐา บุตรเจริญ
  เด็กชายพรหมเมษ วุฒิกานากร ลาดพร้าว Oranger คุณครูจันทนา วงศ์ธนาศิริกุล,
  คุณครูน้องนุช วงศ์ตามี,
  คุณครูขนิษฐา บุตรเจริญ
  เด็กหญิงวธูสิริ เหมะทัพพะ เดอะมอลล์ ท่าพระ LUCKY STAR คุณครูรุ่งวิภาภัสร์ ธเนษฐนิรัตว์
  เด็กชายเอกณัฏฐ์ วัฒนาอาภรณ์ชัย เดอะมอลล์ ท่าพระ LUCKY STAR คุณครูรุ่งวิภาภัสร์ ธเนษฐนิรัตว์
  นางสาวนัฎฐา เจนศิริพาณิชย์ เดอะมอลล์ ท่าพระ LUCKY STAR คุณครูรุ่งวิภาภัสร์ ธเนษฐนิรัตว์
  เด็กหญิงกรรวี พริ้งทองฟู เดอะมอลล์ ท่าพระ LUCKY STAR คุณครูรุ่งวิภาภัสร์ ธเนษฐนิรัตว์
  นางสาวณัฐปภัสร์ ธเนษฐนิรัตว์ เดอะมอลล์ ท่าพระ LUCKY STAR คุณครูรุ่งวิภาภัสร์ ธเนษฐนิรัตว์
  เด็กหญิงพิชชาภา เอมอมรรัตน์ เดอะมอลล์ ท่าพระ LUCKY STAR คุณครูรุ่งวิภาภัสร์ ธเนษฐนิรัตว์
  เด็กหญิงณัชชาพร เจนศิริพาณิชย์ เดอะมอลล์ ท่าพระ LUCKY STAR คุณครูรุ่งวิภาภัสร์ ธเนษฐนิรัตว์
  เด็กหญิงธีมนต์ ปุ่นอภิรัตน์ เดอะมอลล์ ท่าพระ LUCKY STAR คุณครูรุ่งวิภาภัสร์ ธเนษฐนิรัตว์
  เด็กหญิงปริยากร ตระกูลวิไลวรรณ เดอะมอลล์ ท่าพระ LUCKY STAR คุณครูรุ่งวิภาภัสร์ ธเนษฐนิรัตว์
  เด็กหญิงวีนัสวี สุขวิทยาพรชัย เดอะมอลล์ ท่าพระ LUCKY STAR คุณครูรุ่งวิภาภัสร์ ธเนษฐนิรัตว์
  เด็กหญิงกมลลักษณ์ เตชธีระภาพ เดอะมอลล์ ท่าพระ LUCKY STAR คุณครูรุ่งวิภาภัสร์ ธเนษฐนิรัตว์
  เด็กชายศิระภัทร์ ไวยบูรณ์ บางนา VODKA คุณครูมนฤดี ริรวมทรัพย์
  เด็กหญิงชัญญานุช สหวุฒิวงศา บางนา VODKA คุณครูพัฒน์พงษ์ สุวรรณพงษ์
  นายพงศกร เจียรอุดมทรัพย์ บางนา VODKA คุณครูคนาพร คทวณิช
  นางสาวนันทิกานต์ นพทีปกังวาล บางนา VODKA คุณครูมนฤดี ริรวมทรัพย์
  นางสาวนภัสสร หล่อวิทยโอฬาร บางนา VODKA คุณครูมนฤดี ริรวมทรัพย์
  นางสาวนุชนภา ตันสำโรง บางนา VODKA คุณครูมนฤดี ริรวมทรัพย์
  นางสาวสิริวิมล ประทีปรัศมีกุล บางนา VODKA คุณครูมนฤดี ริรวมทรัพย์
  เด็กชายอัศว์ อัศวโกวิท ปทุมวัน Smart Boom Boom คุณครูพิชญา จันทรสิทธิ
  เด็กหญิงอิงชนก ย้วยความดี ปทุมวัน Smart Boom Boom คุณครูพิชญา จันทรสิทธิ
  เด็กหญิงพิชามญชุ์ จงเร่งเพียร ปทุมวัน Smart Boom Boom คุณครูพิชญา จันทรสิทธิ
  เด็กหญิงชัญญา ตั้งเลิศสัมพันธ์ ปทุมวัน Smart Boom Boom คุณครูพิชญา จันทรสิทธิ
  เด็กหญิงณฐมน อัศวโกวิท ปทุมวัน Smart Boom Boom คุณครูพิชญา จันทรสิทธิ
  เด็กหญิงปัณฑารีย์ วงศ์นิวัติขจร ปทุมวัน Smart Boom Boom คุณครูพิชญา จันทรสิทธิ
  เด็กหญิงปีระกา วงศ์นิวัติขจร ปทุมวัน Smart Boom Boom คุณครูพิชญา จันทรสิทธิ
  เด็กหญิงกันต์ธีรา วงศ์นิวัติขจร ปทุมวัน Smart Boom Boom คุณครูพิชญา จันทรสิทธิ

กลับไปด้านบน

 

 

Electone Solo

ประเภท ชื่อผู้แข่งขัน โรงเรียน อาจารย์ผู้สอน
รุ่น APEF1
อายุไม่เกิน 9 ปี
เด็กหญิงนันทิชา ทรัพย์มูล สยามกลการ เพชรเกษม คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
เด็กหญิงลภัสรดา จันทร์วังทอง สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูปรีชา กันยาสาย
เด็กชายภูริพัฒณ์ มหาพรหมรักษ์ สยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต คุณครูเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
เด็กชายธนทัต ธีรวิจารณญาณกุล สยามกลการ พระราม 3 คุณครูศักดิ์ทวี จิตไพศาลวัฒนา
รุ่น NON-APEF
อายุไม่เกิน 9 ปี
เด็กหญิงณฐวดี ช่วยชุมชาติ สยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
เด็กชายณัฐนันท์ ทองงาม สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูจรีรัตน์ พงศ์อุดม
เด็กหญิงสวิตตา ศรีกฤษฎา สยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต คุณครูเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
เด็กหญิงศิริปรียา เต็มตาวงษ์ สยามกลการ อุดรสมใจนึก คุณครูสุกัญญา กุลนันท์กิตติ
เด็กชายกฤษณพงศ์ บุรพจิต สยามกลการ สยามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า คุณครูพลกฤต กนกวิบูลย์ศรี
เด็กหญิงลภัสรดา สุขะการผดุง สยามกลการ สระบุรี คุณครูแวววัชรินทร์ มีเครือ
เด็กหญิงรินรดา ลีลาสินเจริญ สยามกลการ หาดใหญ่ คุณครูมณฑลี ธาระวานิช
เด็กหญิงสุชาวดี ศรีแก้วน้ำใสย์ สยามกลการ ขอนแก่น คุณครูพันรพ ศรีพุทธา
เด็กหญิงออมทอง หมั่นจิตร สยามกลการ สยามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า คุณครูพลกฤต กนกวิบูลย์ศรี
รุ่น APEF2
อายุ 10-14 ปี
เด็กหญิงพริม พลอยส่องแสง สยามกลการ นุชฎา คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
เด็กชายกิตติภพ ศรีกฤษฎา สยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต คุณครูเอกพิชญ์ อติภัทรโสภณ
เด็กชายภาสกร สมแก้ว สยามกลการ เชียงราย คุณครูอดิเรก เกตุพระจันทร์
เด็กหญิงพิมพ์มาดา วิโรจน์ศิรศักดิ์ สยามกลการ ชัยภูมิ คุณครูนัฐพล พิลาทอง
เด็กหญิงรมย์นลิน ตรีรัสสพานิช สยามกลการ สระบุรี คุณครูแวววัชรินทร์ มีเครือ
เด็กชายเสฏฐพงศ์ วิกสิตนาคกุล สยามกลการ ปทุมวัน คุณครูวนิดา โสทน
เด็กชายจักรกฤษณ์ คงมี สยามกลการ สุจินดา ลพบุรี คุณครูยุทธณาพงษ์ กฤชอาคม
เด็กหญิงพิชญ์สินี ธนะเพ็ชร สยามกลการ ขอนแก่น คุณครูพันรพ ศรีพุทธา
เด็กชายอัสนีย์ พุฒิวรางกุล สยามกลการ หาดใหญ่ คุณครูประยุทธ์ แซ่โง้ว
เด็กหญิงศุภิสรา จิรประยุกต์เลิศ สยามกลการ สยามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า คุณครูพลกฤต กนกวิบูลย์ศรี
เด็กชายวงศธร เกียรติธนรัตน์ สยามกลการ เซ็นทรัล อุดรธานี คุณครูชนรรถ ณะนวล
เด็กหญิงมณี หลิน สยามกลการ เพชรเกษม คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
เด็กหญิงพลอย พลอยส่องแสง สยามกลการ นุชฎา คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
เด็กชายชาคริต แสงสุขวาว สยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ คุณครูสรณัฐ เชษฐสุรกุล
รุ่น Open Age
ไม่จำกัดอายุ
นางสาววริษฐา พาหิระ สยามกลการ เพชรเกษม คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
นางสาวศิรินัทธ์ ศิริติกุล สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูปรีชา กันยาสาย
นางสาวชิดชนก หงอสืบเชื้อ สยามกลการ เพชรเกษม คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
นางสาวดลอัปสร กิจสมัคร สยามกลการ เพชรเกษม คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
นายพลกฤต คงวิทย์เศรณี สยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
นายสุรัฐ อชิรเสนา สยามกลการหาดใหญ่ คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
นายบุญยภาช ศรอินทร์ สยามกลการหาดใหญ่ คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข

กลับไปด้านบน

 

 

GUITAR ENSEMBLE

ประเภท ชื่อผู้แข่งขัน โรงเรียนสยามกลการ ชื่อวง อาจารย์ผู้สอน
รุ่นอายุ
ไม่เกิน
15 ปี
เด็กชายณกมล ไมเคิล วิลสัน บิ๊กซี ภูเก็ต The Ocean คุณครูวัลชัย สายวิลัย
เด็กชายกันต์ดนัย ศิลปวิสุทธ์ บิ๊กซี ภูเก็ต The Ocean คุณครูวัลชัย สายวิลัย
เด็กชายณัฐพล สังข์แก้ว บิ๊กซี ภูเก็ต The Ocean คุณครูวัลชัย สายวิลัย
เด็กชายปุญญพัฒน์ พรมทอง บิ๊กซี ภูเก็ต The Ocean คุณครูวัลชัย สายวิลัย
เด็กหญิงพิมพิกา ทองสิทธิ์ อุดรธานี The Third Classic คุณครูวีรวัฒน์ น้อยพันดี
เด็กชายปิยวัฒน์ ศรีนุกูล อุดรธานี The Third Classic คุณครูวีรวัฒน์ น้อยพันดี
เด็กหญิงสโรชา กาญจนสรรพกิจ อุดรธานี The Third Classic คุณครูวีรวัฒน์ น้อยพันดี
เด็กชายธนพัฒน์ ใจพราหมณ์ สุจินดา ลพบุรี Junior คุณครูบัญชา ตันสิริ
เด็กชายดนุเดช ตันสุวรรณ สุจินดา ลพบุรี Junior คุณครูบัญชา ตันสิริ
เด็กชายหิรัญ ไชยสุทธิ์ สุจินดา ลพบุรี Junior คุณครูบัญชา ตันสิริ
เด็กชายณภัทร ปั้นศรีนวล นครพิงค์ สี่พี่น้อง คุณครูมนูญ พลอยประดับ
เด็กชายธนกร นาฏงามขำ นครพิงค์ สี่พี่น้อง คุณครูมนูญ พลอยประดับ
เด็กชายญาณวุฒิ ดวงจิต นครพิงค์ สี่พี่น้อง คุณครูมนูญ พลอยประดับ
เด็กชายสุทธิภัทร ปัญญาวงศ์ นครพิงค์ สี่พี่น้อง คุณครูมนูญ พลอยประดับ
เด็กชายกฤตภาส บุญเจียร มิวสิคเซอร์เคิล The Black Pearl คุณครูคมสันต์ อรุณธนหิรัญ
เด็กชายกนกพล บุญเจีนร มิวสิคเซอร์เคิล The Black Pearl คุณครูคมสันต์ อรุณธนหิรัญ
เด็กชายปวรรณ จันทิมากรกุล มิวสิคเซอร์เคิล The Black Pearl คุณครูคมสันต์ อรุณธนหิรัญ
เด็กหญิงแคทรียา ชูสังข์ มิวสิคเซอร์เคิล The Black Pearl คุณครูคมสันต์ อรุณธนหิรัญ
เด็กชายมังกรทอง เธียรวาริช อุดรสมใจนึก แคปตาลุค คุณครูสมชาย วีระพันธุ์
เด็กชายคณาภัค สังสรรค์อนันต์ อุดรสมใจนึก แคปตาลุค คุณครูสมชาย วีระพันธุ์
เด็กชายศุภกร วัฒนกิจจา อุดรสมใจนึก แคปตาลุค คุณครูสมชาย วีระพันธุ์
เด็กชายธัญวิชญ์ มณฑาศรี เพชรเกษม 4Senses คุณครูวรวรรณ ตีระวรมงคล
เด็กชายปัณณธร ลิขิตธนาคม เพชรเกษม 4Senses คุณครูวรวรรณ ตีระวรมงคล
เด็กชายวันประสงค์ ผดุงม่วงทอง เพชรเกษม 4Senses คุณครูวรวรรณ ตีระวรมงคล
เด็กชายศิรศิษฏ์ ผดุงม่วงทอง เพชรเกษม 4Senses คุณครูวรวรรณ ตีระวรมงคล
รุ่นอายุ
ไม่เกิน
22 ปี
นายศุภกิจ จันทร์นุ่ม เทสโก้ โลตัส บางใหญ่ อมยิ้ม คุณครูปาริฉัตร จันทร์รัศมี
นายธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ เทสโก้ โลตัส บางใหญ่ อมยิ้ม คุณครูปาริฉัตร จันทร์รัศมี
นายณัฐพล จันทร์นุ่ม เทสโก้ โลตัส บางใหญ่ อมยิ้ม คุณครูปาริฉัตร จันทร์รัศมี
นายรชต ธนัญชัย นครพิงค์ 2 THE ENSEMBLE คุณครูมนูญ พลอยประดับ
นายเทวัญ มีวน นครพิงค์ 2 THE ENSEMBLE คุณครูมนูญ พลอยประดับ
นายจิรายุส มหาวงศ์ทอง นครพิงค์ 2 THE ENSEMBLE คุณครูมนูญ พลอยประดับ
นายภาคภูมิ ปันธุระ พัทยา Fang สิริพล ศรีเกียรติ
นายชนรรทนะ สุขะตุงคะ พัทยา Fang สิริพล ศรีเกียรติ
นายพิศุทธิ์ สรรพกิจภิญโญ พัทยา Fang สิริพล ศรีเกียรติ
นายภัทรพล เดชศิริพันธ์ อุดรสมใจนึก The Musical คุณครูสมชาย วิระพันธุ์
นายนุกูล เธียรวาริช อุดรสมใจนึก The Musical คุณครูสมชาย วิระพันธุ์
นายพนธกร ชูลิขสิทธิ์ อุดรสมใจนึก The Musical คุณครูสมชาย วิระพันธุ์
เด็กชายวีรภัทร แสงสง บิ๊กซี ภูเก็ต NEW ANDAMAN คุณครูวัลชัย สายวิลัย
เด็กหญิงกวินทรา สัตยาชัย บิ๊กซี ภูเก็ต NEW ANDAMAN คุณครูวัลชัย สายวิลัย
นายธนวัฒน์ เอียบทรัพย์ บิ๊กซี ภูเก็ต NEW ANDAMAN คุณครูวัลชัย สายวิลัย
นายเมธัส ธาราพิพัฒนกุล บางนา SUPER TONIC คุณครูสมบูรณ์ มงคลหมาย
นายศรัณญ์ ผลเพิ่มพูนทวี บางนา SUPER TONIC คุณครูสมบูรณ์ มงคลหมาย
นายณัฐรณ แพร่จรรยา บางนา SUPER TONIC คุณครูสมบูรณ์ มงคลหมาย
นายนนทพัทธ์ สาโรวาท บางนา SUPER TONIC คุณครูสมบูรณ์ มงคลหมาย
นางสาวพิชญาภา โชคชัยนิรันดร์ ประชาอุทิศ พงษ์ศักดิ์ คุณครูพงษ์ศักดิ์ สรรสม
นายกิตติพัฒน์ ประภาเพ็ญสุข ประชาอุทิศ พงษ์ศักดิ์ คุณครูพงษ์ศักดิ์ สรรสม
นางสาวศิริวรา มณีอินทร์ ประชาอุทิศ พงษ์ศักดิ์ คุณครูพงษ์ศักดิ์ สรรสม

กลับไปด้านบน

 

 

PIANO DUET

ประเภท ชื่อผู้แข่งขัน โรงเรียน อาจารย์ผู้สอน
รุ่นจิ๋ว เด็กชายชาญชัย นาประเสริฐกุล สยามกลการ ขอนแก่น คุณครูศิวาภรณ์ ปิ่นเมือง
  เด็กชายทศพร ตั้งกุลบริบูรณ์ สยามกลการ ขอนแก่น คุณครูศิวาภรณ์ ปิ่นเมือง
  เด็กหญิงอิสรีย์ พรทองประเสริฐ สยามกลการ สุจินดา ลพบุรี คุณครูสุกัญญา กรเสนาะ
  เด็กหญิงธนิตา วิริยะคำ สยามกลการ สุจินดา ลพบุรี คุณครูสุกัญญา กรเสนาะ
  เด็กหญิงพาขวัญ พูลพุฒ สยามกลการ นครภูเก็ต คุณครูเยาวลักษณ์ ธนะสารสมบูรณ์
  เด็กหญิงพรรษชล รักษาราษฎร์ สยามกลการ นครภูเก็ต คุณครูเยาวลักษณ์ ธนะสารสมบูรณ์
  เด็กชายภูผา อังศุโกมุทกุล สยามกลการ พระราม 3 คุณครูปมณฑ์ณัฐ มีสอน
  เด็กชายจักร์พัฒน์ วนิชจักร์วงศ์ สยามกลการ พระราม 3 คุณครูธนิศรา ฉันทประทีป
  เด็กหญิงศศิวดี ปัญญา สยามกลการ นครพิงค์ 2 คุณครูกรรณิกา ปัญญา
  เด็กชายชานนท์ ชูวุฒยากร สยามกลการ นครพิงค์ 2 คุณครูกรรณิกา ปัญญา
  เด็กหญิงปพิชญา วายุพา สยามกลการ นครภูเก็ต คุณครูจิราพร ชูประดิษฐ์
  เด็กหญิงปภาวลิน วายุพา สยามกลการ นครภูเก็ต คุณครูจิราพร ชูประดิษฐ์
  เด็กหญิงรสิกา พรประภา สยามกลการ เดอะไนน์ คุณครูรุจิพัชญ์ อภิพัฒน์กิตติกุล
  เด็กหญิงณัชชา สดุดีมีชัยทวีโชค สยามกลการ เดอะไนน์ คุณครูรุจิพัชญ์ อภิพัฒน์กิตติกุล
  เด็กหญิงรมิตา ชัยศรีโสภณกิจ สยามกลการ บิ๊กซี ติวานนท์ คุณครูมนต์เมตต์ เทียนสว่าง ,
  คุณครูรัตจันทร์ งามเอก
  เด็กหญิงธัญญรัตน์ โอชารส สยามกลการ บิ๊กซี ติวานนท์ คุณครูรัตจันทร์ งามเอก
  เด็กชายปุญญพัฒน์ ศรีสุรินทร์ สยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ คุณครูพรทิพย์ อึ๊งศรีวงษ์
  เด็กหญิงฐิรดา สุขเกษม สยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ คุณครูพรทิพย์ อึ๊งศรีวงษ์
  เด็กหญิงกานต์ธิดา เกษมเศรษฐสิทธิ์ สยามกลการ บางนา คุณครูวิสูตร อินทรพิจิตร
  เด็กชายภูธิป เกษมเศรษฐ์สิทธิ์ สยามกลการ บางนา คุณครูพิมลพรรณ เกษมนุกูลฤกษ์
  เด็กชายกิตติธัช ธัญญะวัน สยามกลการ พระราม 2 คุณครูณัฐรวี วงศ์อริยะกวี
  เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชลกุลจนา สยามกลการ พระราม 2 คุณครูณัฐรวี วงศ์อริยะกวี
รุ่นเล็ก เด็กหญิงพัณณิตา ม้ามณี สยามกลการ พระราม 3 คุณครูมยุรี ตัณฑ์แสงงาม
  เด็กหญิงธาริสา จันทร์ผ่อง สยามกลการ พระราม 3 คุณครูมยุรี ตัณฑ์แสงงาม
  เด็กหญิงพิมพ์มาดา เงินมาก สยามกลการ สุจินดา ลพบุรี คุณครูสุกัญญา กรเสนาะ
  เด็กหญิงธัญชนก แก้วมณี สยามกลการ สุจินดา ลพบุรี คุณครูสุกัญญา กรเสนาะ
  เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ช่วยศรี สยามกลการ เซ็นทรัล ภูเก็ต คุณครูกฤษกร วิบูลย์กุล
  เด็กหญิงณัฐกฤตา ใจจ้อง สยามกลการ เซ็นทรัล ภูเก็ต คุณครูกฤษกร วิบูลย์กุล
  เด็กชายณัฐชนน ทองไพร สยามกลการ ขอนแก่น คุณครูมาศศิรินทร์ สารอิน
  เด็กหญิงณิชณภัทร อินคะมนต์ สยามกลการ ขอนแก่น คุณครูมาศศิรินทร์ สารอิน
  เด็กหญิงกัลยาวดี ปัญญา สยามกลการ นครพิงค์ 2 คุณครูกรรณิกา ปัญญา
  เด็กชายพิเชฐพงศ์ หิรัณจารุกร สยามกลการ นครพิงค์ 2 คุณครูกรรณิกา ปัญญา
  เด็กชายพุทธสถิตย์ ทุนประเสริฐ สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูปาริชาต บุญมาสืบ
  เด็กหญิงนัทธพรรณ ศิริติกุล สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูปาริชาต บุญมาสืบ
  เด็กหญิงอริยา เหล่าธิติพงศ์ สยามกลการ พระราม 3 คุณครูบงกช หอมชู
  เด็กหญิงพชรมน วชิรนันท์จารุกร สยามกลการ พระราม 3 คุณครูบงกช หอมชู
  เด็กหญิงรักภาวนา สาราษฎร์ สยามกลการ ขอนแก่น คุณครูมาศศิรินทร์ สารอิน
  เด็กหญิงเบญจวรรณ สมิทธิพร สยามกลการ ขอนแก่น คุณครูมาศศิรินทร์ สารอิน
  เด็กหญิงพงศ์ภรณ์ เมธีธรรมสกุล สยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก คุณครูณัชชา โรจน์สินภิญโญ
  เด็กชายฤทธิ์เชษฐ์ ศิริมังคลานุรักษ์ สยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก คุณครูณัชชา โรจน์สินภิญโญ
  เด็กหญิงณฐิตา งามสุคนธ์รัตนา สยามกลการ เดอะไนน์ คุณครูรุจิพัชญ์ อภิพัฒน์กิตติกุล
  เด็กหญิงสันห์สิตา เทพนุภา สยามกลการ เดอะไนน์ คุณครูรุจิพัชญ์ อภิพัฒน์กิตติกุล
  เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อู่รังสิมาวงศ์ สยามกลการ พระราม 2 คุณครูณัฐรวี วงศ์อริยะกวี
  เด็กหญิงณิศรา ฉันสุวรรณ สยามกลการ พระราม 2 คุณครูณัฐรวี วงศ์อริยะกวี
  เด็กหญิงณัฐนันท์ เกียรติศิริกุลธร สยามกลการ บางนา คุณครูพิมลพรรณ เกษมนุกูลฤกษ์
  เด็กหญิงณัฏฐนิชา เมฆรุ่งเรืองไกร สยามกลการ บางนา คุณครูพิมลพรรณ เกษมนุกูลฤกษ์
  เด็กหญิงภัทรภร ฤกษ์ปรีชาชาญ สยามกลการ พระราม 2 คุณครูณัฐรวี วงศ์อริยะกวี
  เด็กหญิงสรัลณกรณ์ ณรัณชยังกูร สยามกลการ พระราม 2 คุณครูณัฐรวี วงศ์อริยะกวี
  เด็กหญิงปพิชญา ธนยงพิบูล สยามกลการ เดอะไนน์ คุณครูรุจิพัชญ์ อภิพัฒน์กิตติกุล
  เด็กหญิงมุขสุดา ชิงนวรรณ์ สยามกลการ เดอะไนน์ คุณครูรุจิพัชญ์ อภิพัฒน์กิตติกุล
รุ่นกลาง เด็กหญิงจิรัชญา จุลโพธิ์ สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูปาริชาต บุญมาสืบ
  เด็กหญิงญาดา จันทร์วังทอง สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูปาริชาต บุญมาสืบ
  เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บัวทอง สยามกลการ นครภูเก็ต คุณครูเยาวลักษณ์ ธนะสารสมบูรณ์
  เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวทอง สยามกลการ นครภูเก็ต คุณครูเยาวลักษณ์ ธนะสารสมบูรณ์
  เด็กชายภวิศ กาญจนดุษฎี สยามกลการ สระบุรี คุณครูพรเทพ สุตะชา
  เด็กชายปริญญ์ ศิริพัฒนกุล สยามกลการ สระบุรี คุณครูพรเทพ สุตะชา
  เด็กชายภาณุวิชญ์ ทนงธนะสิทธิ์ สยามกลการ อุดรสมใจนึก คุณครูศศิประภา ศักดิ์สารคำ
  เด็กหญิงภัณฑิรา ทนงธนะสิทธิ์ สยามกลการ อุดรสมใจนึก คุณครูศศิประภา ศักดิ์สารคำ
  เด็กหญิงอารีนา หิริวิริยกุล สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูวรินทรา วาริการ
  เด็ดหญิงธนิตา ถิรวงศ์ชัยพันธ์ สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูวรินทรา วาริการ
  เด็กชายพัฒน์ธรรม พืชกมุทร สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูวรินทรา วาริการ
  เด็กหญิงสิตาธรรม พืชกมุทร สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูวรินทรา วาริการ
  เด็กหญิงมนพัทธ์ คงสกุลวัฒนสุข สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูวรินทรา วาริการ
  เด็กหญิงนภสรณ์ ลวสินอาภรณ์ สยามกลการ คีตรินทร์ คุณครูวรินทรา วาริการ

กลับไปด้านบน

 

 

PIANO with STAGEA

ประเภท ชื่อผู้แข่งขัน โรงเรียน อาจารย์ผู้สอน
รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี เด็กหญิงสุรัญชนา ไพรพิรุณโรจน์ สยามกลการ บางนา คุณครูพิมลพรรณ เกษมนุกูลฤกษ์
  เด็กหญิงฉัตรพร ฉัตรนิธิกุล สยามกลการ บางนา คุณครูธีรพงศ์ ทองทิพย์
  เด็กชายธนพล พึ่งนุสนธิ์ สยามกลการ สระบุรี คุณครูแวววัชรินทร์ มีเครือ
  นางสาวกัญญาวีร์ มหาขันตรี สยามกลการ สระบุรี คุณครูแวววัชรินทร์ มีเครือ
  นายอัครเทพ เดชอุดมพร สยามกลการ ชัยภูมิ คุณครูนัฐพล พิลาทอง
  นายธงรวี วิลาวรรณ สยามกลการ ชัยภูมิ คุณครูนัฐพล พิลาทอง
  เด็กหญิงวริษฐา ศรีวะอุไร สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กหญิงณัฎฐรี ทองงาม สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูปรีชา กันยาสาย
  เด็กหญิงศุภรางศุ์ สุจริต สยามกลการ นครภูเก็ต คุณครูอภิชัย แซ่ลิ่ม
  เด็กหญิงวริศรา เลิศวัฒิพงษ์ สยามกลการ นครภูเก็ต คุณครูอภิชัย แซ่ลิ่ม
  เด็กหญิงพัตรพิมล สวนกูล สยามกลการ นครภูเก็ต คุณครูจิราพร ชูประดิษฐ์
  เด็กหญิงปาริมา จุฑากรณ์ สยามกลการ นครภูเก็ต คุณครูจิราพร ชูประดิษฐ์

กลับไปด้านบน

 

 

SINGING FOR KIDS

ประเภท ชื่อผู้แข่งขัน โรงเรียนสยามกลการ อาจารย์ผู้สอน
รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี เด็กหญิงณัฐฐิญา สัณธนะ อุบลราชธานี คุณครูณภัทร เจริญชาญประเสริฐ
  เด็กหญิงอรรพี เอื้อวงศ์ประยูร บิ๊กซี นครศรีธรรมราช คุณครูอินทร์ทุอร จำนง
  เด็กหญิงศศิชา พุทธา สระบุรี คุณครูแวววัชรินทร์ มีเครือ
  เด็กหญิงธัญลักษณ์ วัฒนายุทธ นครพิงค์ 2 คุณครูธาริณี กันจินะ
  เด็กชายภัทร ภัทรนันท์ ลาดพร้าว คุณครูลลิตา คุณาภิญญา
  เด็กชายกฤตธรรศ ไพรสำราญ บิ๊กซี ภูเก็ต คุณครูศันสนีย์ บุญประกอบ
  เด็กหญิงพีรยา สุธีรวิทยวนิช นครภูเก็ต คุณครูจิราพร ชูประดิษฐ์
  เด็กหญิงพิณมุก ฆโนทัย สุจินดา ลพบุรี คุณครูสุกัญญา กรเสนาะ
  เด็กหญิงณัฐกฤตา เหลืองคงทอง เดอะไนน์ คุณครูรุจิพัชญ์ อภิพัฒน์กิตติกุล
  เด็กหญิงณัชณิช เปี่ยมสง่า เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ คุณครูภาวิดา เบญจวัง
  เด็กหญิงวิรัถยา รัถยาบัณฑิต เอสพละนาด รัตนาธิเบศร์ คุณครูวรฉัตร วรินทรเวช
  เด็กหญิงสบายใจ ศักดิ์สาลากุล เอสพละนาด รัตนาธิเบศร์ คุณครูวรฉัตร วรินทรเวช
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี เด็กหญิงกานต์ธีรา บุญเปลี่ยน เชียงราย คุณครูกณิกนันต์ ถาวรบุตร
  เด็กหญิงนันทนัช จิตต์นิยม สุราษฎร์ธานี คุณครูวิภาวรรณ ประดับ
  เด็กหญิงปัณฑิตา ว่องสารกิจ นครภูเก็ต คุณครูจิราพร ชูประดิษฐ์
  เด็กหญิงฟ้าทะเล อรรถชีพ รัชดาภิเษก คุณครูวิโรจน์ เลาหโรจน์กุล
  เด็กหญิงอัญชัญ องค์ศรีตระกูล นครภูเก็ต คุณครูจิราพร ชูประดิษฐ์
  เด็กหญิงปาลิตา บุญศรี บิ๊กซี ภูเก็ต คุณครูศันสนีย์ บุญประกอบ
  เด็กหญิงนภัทร ตั้งเจริญ นครราชสีมา คุณครูวิรัช ปัณฑวังกูร
  เด็กหญิงปาณิศา ช่อเส้ง ระยอง คุณครูจิราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
  เด็กหญิงชิสากัญญ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส ศาลายา คุณครูธนีนุช นาคแจ้ง
  เด็กหญิงศรุดา เฮงอนุพันธ์ เพชรเกษม คุณครูอัญชลี นิ่มสมบุญ
  เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ เลิศพิสุทธิ์พงศ์ ระยอง คุณครูจิราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
  เด็กชายณพงศ์ ศิริสถิตย์กุล เดอะไนน์ คุณครูรุจิพัชญ์ อภิพัฒน์กิตติกุล
  เด็กหญิงมณินทร มานะวุฒิเวช เมกาบางนา คุณครูอุมาพร ประมูลวงศ์
  เด็กหญิงณัชชา อริยะมรรคกูร เดอะมอลล์ ท่าพระ คุณครูฑิฆัมพร สุดใจธรรม

กลับไปด้านบน

 

 

SINGING WITH BACKINGTRACK

ประเภท ชื่อผู้แข่งขัน โรงเรียนสยามกลการ อาจารย์ผู้สอน
รุ่นอายุ 9-14 ปี เด็กหญิงพิมพ์พิชญาภา กำประสิทธิ์ เอสพละนาด รัตนาธิเบศร์ คุณครูวรนุช อัมพรรุ่งจรัส
  เด็กหญิงณัฐภัทรา ยาสุวรรณ์ เชียงราย คุณครูธัชนนท์ ชมภูจา
  เด็กหญิงอภิชญา ศรีกลาง นครราชสีมา คุณครูดุจฤดี ไชยมงคล
  เด็กหญิงอาภัสสิรา กองทิพย์ อยุธยาพาร์ค คุณครูผกาวรรน บุญดิเรก
  เด็กหญิงชัญญานุช ห่อทองคำ นครภูเก็ต คุณครูลภัส ล่องนาวา
  เด็กหญิงนันทนัช ปานสุขสานต์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา คุณครูอภิวัฒน์ ทำงาม
  เด็กหญิงกุลสุมา ไซเยด สระบุรี คุณครูวิชชุดา แจ่มเสือ
  เด็กหญิงอรพิชญ์ เฉยไสย อุดรธานี คุณครูพีระพันธุ์ กมลรัตน์
  เด็กหญิงปุญญิศา เขม้นงาน เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ คุณครูณัฐพล ธนิตวัฒนพัฒน์
  เด็กหญิงพลอยขวัญ เรืองกนกเศรษฐ์ เซ็นทรัล ภูเก็ต คุณครูชนุติพร นันทะกาล
  เด็กหญิงปุณฑริกา ตั้งวรธรรม เดอะไนน์ คุณครูฐิติมา อินทสโร
  เด็กหญิงยุวดี ทองก๋ง เทสโก้ โลตัส บางใหญ่ คุณครูอุมา ไพฑูรย์

กลับไปด้านบน

 

 

SINGING WITH INSTRUMENT

ประเภท ชื่อผู้แข่งขัน โรงเรียนสยามกลการ อาจารย์ผู้สอน
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เด็กหญิงปวีณ์สุดา เหล็กแดง บิ๊กซี ภูเก็ต คุณครูฉัตรชัย แซ่หลิม
  เด็กหญิงกมลรัตน์ คงทอง บิ๊กซี ภูเก็ต คุณครูธีรพงษ์ ช่วยปุ้ง
  เด็กหญิงจิตรลดา เจริญลาภ นครพิงค์ คุณครูศิริวรรณ เทพอาพร
  เด็กชายอลัน ฮาร์โลว์ นครพิงค์ คุณครูศิริวรรณ เทพอาพร
  เด็กชายกิตติพัทธ์ วงศ์วิวัฒน์ นครราชสีมา คุณครูดุจฤดี ไชยมงคล
  เด็กชายสุทธิพงษ์ เดชจินดา นครราชสีมา คุณครูดุจฤดี ไชยมงคล
  เด็กหญิงนภัสกร เกษมพร อุบลราชธานี คุณครูไตรภพ ศรีหาพงษ์
  เด็กชายอิทธิณัฐ อุพันทา อุบลราชธานี คุณครูไตรภพ ศรีหาพงษ์
  เด็กหญิงหทัย อยู่เป็นสุข เทสโก้ โลตัส บางปะกอก คุณครูคคนางค์ หวังเชิดชูวงศ์
  เด็กชายพงศ์พัฒน์ เมธีธรรมสกุล เทสโก้ โลตัส บางปะกอก คุณครูคคนางค์ หวังเชิดชูวงศ์
  เด็กหญิงวรรณชยาณี สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา บางนา คุณครูสุมนตา มณีรัตนะพร,
  คุณครูคนาพร คทวณิช
  เด็กหญิงปาลีรัตน์ ก้อนบาง บางนา คุณครูสุมนตา มณีรัตนะพร,
  คุณครูคนาพร คทวณิช
รุ่นอายุ 16-22 ปี นางสาวพิชญาธารณ์ สังวรเวชชภัณฑ์ นครพิงค์ คุณครูศิริวรรณ เทพอาพร
  นางสาวกัญญ์วรา ทุนประเสริฐ นครพิงค์ คุณครูศิริวรรณ เทพอาพร
  นายณัฐธัญ ไชยรังสี เชียงราย คุณครูธัชนนท์ ชมภูจา
  นางสาวธิดารัตน์ อาตมผดุง เชียงราย คุณครูธัชนนท์ ชมภูจา
  เด็กหญิงศศิวิมล กาฬกาญจน์ บิ๊กซี ภูเก็ต คุณครูธีระพงษ์ ช่วยปุ้ง
  นางสาวณัฐวดี ดอกกะฐิน บิ๊กซี ภูเก็ต คุณครูฉัตรชัย แซ่หลิม
  นางสาวนัทธมน ศรีทอง อุบลราชธานี คุณครูไตรภพ ศรีหาพงษ์
  นายเอื้ออังกูร เกษมศิริ อุบลราชธานี คุณครูไตรภพ ศรีหาพงษ์
  นางสาวธัญชนก จินดานนท์ ระยอง คุณครูภูริช รัศมีไพบูลย์
  นางสาวดิษยาภา มีสบาย ระยอง คุณครูภูริช รัศมีไพบูลย์
  นางสาวภัทรวดี เลิศวิรุฬห์ นุชฎา คุณครูสุชาดา ศศิสุวรรณ
  นายจักรพรรดิ์ บูรณะเหตุ นุชฎา คุณครูพัชรรัฐ เดชะปัญญา
  นางสาวจิรัชญา อ่ำบางพลี เทสโก้ โลตัส บางใหญ่ คุณครูอุมา ไพฑูรย์
  นางสาวปัณณพร อ่วมอ่อง เทสโก้ โลตัส บางใหญ่ คุณครูสุภกิจ หังสเนตร
  นางสาวภัทรานิษฐ์ จำปาแก้ว เทสโก้ โลตัส นวมินทร์ คุณครูกานต์ กาญจนานนท์กุล,
  คุณครูวสันต์ เกตุแก้ว
  นางสาวคัทลียา ตรีรยาภิวัฒน์ เทสโก้ โลตัส นวมินทร์ คุณครูกานต์ กาญจนานนท์กุล,
  คุณครูวสันต์ เกตุแก้ว

กลับไปด้านบน

 

 

VIOLIN ENSEMBLE

ประเภท ชื่อผู้แข่งขัน โรงเรียนสยามกลการ ชื่อวง อาจารย์ผู้สอน
รุ่นอายุ
ไม่เกิน
15 ปี
เด็กหญิงปาณิศา สืบสายอ่อน เชียงราย Violian ส.อ.พงศกร หนองแสง
เด็กชายสุพัชร์ธนา ธวัชพีระชัย เชียงราย Violian ส.อ.พงศกร หนองแสง
เด็กหญิงนิจวิภา ชัยเลิศ เชียงราย Violian ส.อ.พงศกร หนองแสง
เด็กหญิงจิรัชญา แก้วกล่ำ อยุธยาพาร์ค Ayothaya Violin Quintet คุณครูกฤษณะ ขันธชน,
  คุณครูวจียาพร ชาตะวราหะ
เด็กหญิงเชิญตะวัน เรืองจันทร์ อยุธยาพาร์ค Ayothaya Violin Quintet คุณครูกฤษณะ ขันธชน,
  คุณครูวจียาพร ชาตะวราหะ
เด็ดหญิงบุณยาพร บรรพศิริ อยุธยาพาร์ค Ayothaya Violin Quintet คุณครูกฤษณะ ขันธชน,
  คุณครูวจียาพร ชาตะวราหะ
เด็กหญิงขวัญชนก วิปัศย์ฐากร อยุธยาพาร์ค Ayothaya Violin Quintet คุณครูกฤษณะ ขันธชน,
  คุณครูวจียาพร ชาตะวราหะ
เด็กชายกันณกฤช จันทร์เชื้อ อยุธยาพาร์ค Ayothaya Violin Quintet คุณครูกฤษณะ ขันธชน,
  คุณครูวจียาพร ชาตะวราหะ
เด็กหญิงณัฐมา ศรีดามา ชัยภูมิ Legend คุณครูเข็มทราย เสาวพันธ์
เด็กหญิงหทัยกานต์ บรรเทิงใจ ชัยภูมิ Legend คุณครูเข็มทราย เสาวพันธ์
เด็กชายทรงสิทธิ์ ตั้งชัยนนท์ ชัยภูมิ Legend คุณครูเข็มทราย เสาวพันธ์
เด็กหญิงศุภาวีร์ รักษา บิ๊กซี ลำลูกกา Litte Vio คุณครูสินีนาฏ ภู่น้อย
เด็กชายคิอิจิโร โอคิโมโต บิ๊กซี ลำลูกกา Litte Vio คุณครูสินีนาฏ ภู่น้อย
เด็กหญิงสิริกัลยา ดารากร ณ อยุธยา บิ๊กซี ลำลูกกา Litte Vio คุณครูสินีนาฏ ภู่น้อย
เด็กหญิงชวัลกร แจ้งสว่าง บิ๊กซี ลำลูกกา Litte Vio คุณครูสินีนาฏ ภู่น้อย
เด็กหญิงเพียงนภา โพธิ์ใย บิ๊กซี ลำลูกกา Litte Vio คุณครูสินีนาฏ ภู่น้อย
เด็กหญิงภูสิตา ทองอินทร์ บิ๊กซี ลำลูกกา Litte Vio คุณครูสินีนาฏ ภู่น้อย
เด็กหญิงปริยาภัทร รัดรอดกิจ บิ๊กซี ติวานนท์ Vivace คุณครูวัชรินทร์ ประทุมวงศ์
เด็กหญิงสุพิชา ตันพูน บิ๊กซี ติวานนท์ Vivace คุณครูวัชรินทร์ ประทุมวงศ์
เด็กชายอธิน เลิศรัตน์เดชากุล บิ๊กซี ติวานนท์ Vivace คุณครูวัชรินทร์ ประทุมวงศ์
เด็กหญิงพัทธนันท์ กอสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี SWEET MELODY คุณครูวุฒิศักดิ์ มุงคุณ
เด็กหญิงพิมพ์วรา สถิตย์กุลสิริ สุราษฎร์ธานี SWEET MELODY คุณครูวุฒิศักดิ์ มุงคุณ
เด็กหญิงชิดชนก รู้จำ สุราษฎร์ธานี SWEET MELODY คุณครูวุฒิศักดิ์ มุงคุณ
เด็กหญิงกรกฎ ยกเจริญ สุราษฎร์ธานี SWEET MELODY คุณครูวุฒิศักดิ์ มุงคุณ
เด็กหญิงชนา อิงค์ธเนศ พระราม 3 Triple Stars Plus 1 คุณครูณัฐนุชา ศศิปุราณะ
เด็กหญิงรวี ประเสริฐประชา พระราม 3 Triple Stars Plus 1 คุณครูณัฐนุชา ศศิปุราณะ
เด็กหญิงจิลลาภัทร เตื้องวิวัฒน์ พระราม 3 Triple Stars Plus 1 คุณครูณัฐนุชา ศศิปุราณะ
เด็กชายภูวิศ รักษาราษฏร์ บิ๊กซี ภูเก็ต Preludiumizz จ.ส.ต.ธนะสิทธิ์ พรกุลนิธิพงศ์
เด็กชายเดชนิน เดชะพันธ์ บิ๊กซี ภูเก็ต Preludiumizz จ.ส.ต.ธนะสิทธิ์ พรกุลนิธิพงศ์
เด็กหญิงพิชชา วชรพงศกร บิ๊กซี ภูเก็ต Preludiumizz จ.ส.ต.ธนะสิทธิ์ พรกุลนิธิพงศ์
เด็กหญิงน้ำใส นิลสุวรรณ บิ๊กซี ภูเก็ต Preludiumizz จ.ส.ต.ธนะสิทธิ์ พรกุลนิธิพงศ์
เด็กหญิงธีมาพร ศิริอังกุล ลาดพร้าว ADORABLE คุณครูมณธิรา ไชยวรรณ
เด็กชายวรพล เลิศชัยอุดมโชค ลาดพร้าว ADORABLE คุณครูมณธิรา ไชยวรรณ
เด็กหญิงนิชานันท์ ปุญญพัฒนกุล ลาดพร้าว ADORABLE คุณครูมณธิรา ไชยวรรณ
เด็กหญิงสิตานัน โรจนไพบูลย์ ลาดพร้าว ADORABLE คุณครูมณธิรา ไชยวรรณ
เด็กหญิงอภิชญา สินธุสุวรรณ์ ลาดพร้าว ADORABLE คุณครูมณธิรา ไชยวรรณ
เด็กหญิงปวันรัตน์ เภตรานนท์ ลาดพร้าว ADORABLE คุณครูมณธิรา ไชยวรรณ

กลับไปด้านบน

 

 

VIOLIN SOLO WITH PIANO

ประเภท ชื่อผู้แข่งขัน โรงเรียน อาจารย์ผู้สอน
รุ่นอายุ 16-22 ปี นางสาวสิริภัทร ซิ้มสมบูรณ์ผล โสรดา คุณครูสุรพันธ์ กาพันธ์ดุง
  นางสาวณภัทร ซิ้มสมบูรณ์ผล โสรดา คุณครูโสฬสัคร ไกรเดช
  นางสาวณัฐชา คุณวาสี สยามกลการ อุดรสมใจนึก คุณครูฉัตรชัย วีระพันธ์
  เด็กหญิงสลิลทิพย์ หล่อสุวรรณศิริ สยามกลการ อุดรสมใจนึก คุณครูฉัตรชัย วีระพันธ์
  นางสาวสุธินี ส่งศรีเกตุ สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูโยเซฟ ซอวา
  เด็กหญิงอารยา ส่งศรีเกตุ สยามกลการ นครพิงค์ คุณครูโยเซฟ ซอวา
  นางสาวภัทรภร มีลาภ สยามกลการ รัตนาธิเบศร์ คุณครูภิญญาภัทร ขำปัญญา
  นางสาววริษฐา เปาอินทร์ สยามกลการ รัตนาธิเบศร์ คุณครูนพวรรณ พิริยานุพงศ์
  นางสาวกุลนิดา นาควัชระ สยามกลการ พญาไท คุณครูพิมพ์ประภา เฉลิมวงศ์วิวัฒน์
  นายธนพัฒน์ เดชธราดล สยามกลการ พญาไท คุณครูวรวุฒิ พลหินกอง

กลับไปด้านบน

 

 

YAMAHA BAND BATTLE

ประเภท ชื่อผู้แข่งขัน โรงเรียนสยามกลการ ชื่อวง อาจารย์ผู้สอน
รุ่นอายุ
ไม่เกิน
15 ปี
เด็กหญิงชัญญานุช ห่อทองคำ นครภูเก็ต MIDI คุณครูบุญเลิศ ปานนุ่ม
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ พงษ์วรศักดิ์ นครภูเก็ต MIDI คุณครูบุญเลิศ ปานนุ่ม
เด็กชายสรวิศ ไตรทิพย์พิกุล นครภูเก็ต MIDI คุณครูบุญเลิศ ปานนุ่ม
เด็กชายพรรคพล สว่างธีระวัฒน์ นครภูเก็ต MIDI คุณครูบุญเลิศ ปานนุ่ม
เด็กชายศุภสัณห์ งานนรดี นครภูเก็ต MIDI คุณครูบุญเลิศ ปานนุ่ม
เด็กชายภูดิศ จิตเป็นธม นครภูเก็ต MIDI คุณครูบุญเลิศ ปานนุ่ม
เด็กชายเมธัส กิตติธรกุล นครภูเก็ต MIDI คุณครูบุญเลิศ ปานนุ่ม
เด็กชายพันธวัช ก๋าชุ่ม บิ๊กซี อยุธยา Slip Rock คุณครูนิรัติศัย ภูสี
เด็กชายพุฒิธร อยู่ยง บิ๊กซี อยุธยา Slip Rock คุณครูนิรัติศัย ภูสี
เด็กชายณัฐภัทร พงษ์อาภรณ์ บิ๊กซี อยุธยา Slip Rock คุณครูนิรัติศัย ภูสี
เด็กชายพงษกร นรุตม์ชัยชานน บิ๊กซี อยุธยา Slip Rock คุณครูนิรัติศัย ภูสี
เด็กชายอธิป พรหมสรินทร์ บิ๊กซี อยุธยา Slip Rock คุณครูนิรัติศัย ภูสี
เด็กหญิงกรกวรรณ ศิริสัมพันธ์ บิ๊กซี อยุธยา Slip Rock คุณครูนิรัติศัย ภูสี
เด็กชายกฤตภัค อุดมพานิช อุดรธานี Marvelous คุณครูเศรษฐวัฒน์ งามสง่า
เด็กชายจาฏุพจน์ บุระพล อุดรธานี Marvelous คุณครูเศรษฐวัฒน์ งามสง่า
เด็กชายอังกูร โศภิษฐ์โฆษิต อุดรธานี Marvelous คุณครูเศรษฐวัฒน์ งามสง่า
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มณีนาค อุดรธานี Marvelous คุณครูเศรษฐวัฒน์ งามสง่า
เด็กหญิงศรัณย์พร บรรเลงรมย์ อุดรธานี Marvelous คุณครูเศรษฐวัฒน์ งามสง่า
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ ดีพลงาม อุดรธานี Marvelous คุณครูเศรษฐวัฒน์ งามสง่า
เด็กชายธรรมอัฏฐ อุมาแสงทองกุล นครพิงค์ 2 Night Fighter คุณครูไพศาล วงษ์หมึก,
  คุณครูตาลทิพย์ แก้วกำเนิด
เด็กชายณัทพงศ์ วานิชกูล นครพิงค์ 2 Night Fighter คุณครูไพศาล วงษ์หมึก,
  คุณครูตาลทิพย์ แก้วกำเนิด
เด็กชายปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ นครพิงค์ 2 Night Fighter คุณครูไพศาล วงษ์หมึก,
  คุณครูตาลทิพย์ แก้วกำเนิด
เด็กชายปรานนท์ คิมหะจันทร์ นครพิงค์ 2 Night Fighter คุณครูไพศาล วงษ์หมึก,
  คุณครูตาลทิพย์ แก้วกำเนิด
เด็กชายเสาเมฆ ศรีทองคำ นครพิงค์ 2 Night Fighter คุณครูไพศาล วงษ์หมึก,
  คุณครูตาลทิพย์ แก้วกำเนิด
เด็กชายพีรพันธ์ จึงเจริญพาณิชย์ รัชดาภิเษก Beep Beep Band คุณครูชาติชาย ทองมี
เด็กชายฐิติภัทร ศิริดุลยวัฒน์ รัชดาภิเษก Beep Beep Band คุณครูชาติชาย ทองมี
เด็กชายไท เหลืองวิสุทธิ์ รัชดาภิเษก Beep Beep Band คุณครูAlberto Firrincieli
เด็กชายเอกราช แซ่หลิ่ม รัชดาภิเษก Beep Beep Band คุณครูพุทธิพงศ์ จุลกสิกร
เด็กชายอัศว์ อัศวโกวิท รัชดาภิเษก Beep Beep Band คุณครูชาติชาย ทองมี
เด็กหญิงนงนภัส โรจนรุ่งทวี รัชดาภิเษก Beep Beep Band คุณครูวสันต์ เกตุแก้ว
เด็กชายจ๊าด โอเวียต เชียงราย Baby Rock คุณครูจรัญ ไชยชนะ
เด็กหญิงกวิสรา กลิ่นหนู เชียงราย Baby Rock คุณครูจรัญ ไชยชนะ
เด็กชายณพงศ์ ยะมะโน เชียงราย Baby Rock คุณครูจรัญ ไชยชนะ
เด็กชายวีรภัทร สิทธิขันแก้ว เชียงราย Baby Rock คุณครูจรัญ ไชยชนะ
เด็กชายกิตติพล ศิริรัชนีกร เชียงราย Baby Rock คุณครูจรัญ ไชยชนะ
รุ่นอายุ
ไม่เกิน
22 ปี
นายอนุทิน มาปินตา นครพิงค์ Image คุณครูนิรันดร์ สมเกตุ,
  คุรครูประเสริฐ คำแสง
นายวิรินทร์ เรือนแก้ว นครพิงค์ Image คุณครูนิรันดร์ สมเกตุ,
  คุรครูประเสริฐ คำแสง
นายทัตพงศ์ มณีลดา นครพิงค์ Image คุณครูนิรันดร์ สมเกตุ,
  คุรครูประเสริฐ คำแสง
นายปฏิพัทธ์ มะโนสมุทร นครพิงค์ Image คุณครูนิรันดร์ สมเกตุ,
  คุรครูประเสริฐ คำแสง
เด็กชายโพธิกร อุ่นโท้กาศ บิ๊กซี ภูเก็ต Sicma คุณครูบุญเลิศ ปานนุ่ม
เด็กชายจักรภัทร โสภา บิ๊กซี ภูเก็ต Sicma คุณครูบุญเลิศ ปานนุ่ม
เด็กชายณัฐธัญ แสงทอง บิ๊กซี ภูเก็ต Sicma คุณครูบุญเลิศ ปานนุ่ม
เด็กชายจิรกิตต์ เพชรขำ บิ๊กซี ภูเก็ต Sicma คุณครูบุญเลิศ ปานนุ่ม
เด็กชายเบญจมินท์ บุญญสิทธิ์ บิ๊กซี ภูเก็ต Sicma คุณครูบุญเลิศ ปานนุ่ม
เด็กหญิงพลอยณัชชา ภานันท์วัฒนศิริ บิ๊กซี อยุธยา As I Am คุณครูสิทธินนท์ แก้วสว่าง
นางสาวอรนิช บุญนารอด บิ๊กซี อยุธยา As I Am คุณครูกิตติคุณ ธรรมกิติราษฎร์
เด็กชายณัฐพล คงเกียรติ บิ๊กซี อยุธยา As I Am คุณครูนิรัติศัย ภูสี
นายต้นตะกาน นาคสุข บิ๊กซี อยุธยา As I Am คุณครูนิรัติศัย ภูสี
นายคุณากร สาลี บิ๊กซี อยุธยา As I Am คุณครูนิรัติศัย ภูสี
นายธีรดล ชูชื่น รัชดาภิเษก YES OK คุณครูชาติชาย ทองมี
นายดนัทธ์ ตรีรยาภิวัฒน์ รัชดาภิเษก YES OK คุณครูพุทธิพงศ์ จุลกสิกร
นางสาวพิมสิรี ศิริดุลยวัฒน์ รัชดาภิเษก YES OK คุณครูปิยภูมิ พรหมโยธิน
เด็กชายอัษฎมงคล ตันตระเธียร รัชดาภิเษก YES OK คุณครูชาติชาย ทองมี
นายศุภชัย คำตัน รัชดาภิเษก YES OK คุณครูวสันต์ เกตุแก้ว
นางสาวพิชญ์สินี พึ่งเดช เซ็นทรัล ภูเก็ต Rifle คุณครูสานนท์ เพ็งแก้ว
นายภาธร เจริญเวช เซ็นทรัล ภูเก็ต Rifle คุณครูสานนท์ เพ็งแก้ว
นายศุภณัฐ เจียรไพโรจน์ เซ็นทรัล ภูเก็ต Rifle คุณครูสานนท์ เพ็งแก้ว
นายธนนท์ จำเริญ เซ็นทรัล ภูเก็ต Rifle คุณครูสานนท์ เพ็งแก้ว
นายศิวัช กิจประสาน เซ็นทรัล ภูเก็ต Rifle คุณครูสานนท์ เพ็งแก้ว
นายเทอดไทย เพียสาร เซ็นทรัล ภูเก็ต Rifle คุณครูสานนท์ เพ็งแก้ว
นายศรนารายณ์ ศาสตราพาณิชย์ เซ็นทรัล อุดรธานี Up-right คุณครูประกาศิต ราชไมตรี
เด็กชายกรณรงค์ ผลสมบูรณ์ เซ็นทรัล อุดรธานี Up-right คุณครูเอกราช วงศ์ละ
นายสุขปัญญา เจริญสุข เซ็นทรัล อุดรธานี Up-right คุณครูชัยณรงค์ บริจาค
เด็กชายพงศธร โยธาวิจิตร เซ็นทรัล อุดรธานี Up-right คุณครูชัยณรงค์ บริจาค
นางสาวจิราพร หัวสระน้อย เซ็นทรัล อุดรธานี Up-right คุณครูพีระพันธ์ กมลรัตน์
นายณัฐพงศ์ มงคล รัตนาธิเบศร์ Chamois คุณครูสุรวุฒิ ศุภกิจอุดมการณ์
นายปณิพงศ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ รัตนาธิเบศร์ Chamois คุณครูนทีพัฒน์ ประยงค์พันธ์ธนะ
นายปวริศ เปาอินทร์ รัตนาธิเบศร์ Chamois คุณครูสมควร แผ่พร
นายนนทวัตร ชวนกลาง รัตนาธิเบศร์ Chamois คุณครูสมควร แผ่พร
เด็กชายนันทพงศ์ สุวรรณฤทธิ์ รัตนาธิเบศร์ Chamois คุณครูธนะสิทธิ์ โฉมยา
นายภัทรพล ดวนโคกสูง เชียงราย Work it dude คุณครูสามารถ ชัยวุฒิ
นายปวริศ พิพัฒนบัญชา เชียงราย Work it dude คุณครูสามารถ ชัยวุฒิ
นายพิศุทธิวัฒน์ เลาหตีรานนท์ เชียงราย Work it dude คุณครูสามารถ ชัยวุฒิ
นางสาวพัทธนันท์ ชินะกุล เชียงราย Work it dude คุณครูสามารถ ชัยวุฒิ