ประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2013

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประเภท Popular Music
ประเภทการแข่งขัน ชื่อผู้แข่งขัน ชื่อวง โรงเรียนสยาม
กลการ
อาจารย์ผู้สอน
Yamaha Band Battle
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
เด็กหญิงชัญญานุช ห่อทองคำ MIDI นครภูเก็ต คุณครูบุญเลิศ ปานนุ่ม
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ พงษ์วรศักดิ์
เด็กชายสรวิศ ไตรทิพย์พิกุล
เด็กชายพรรคพล สว่างธีระวัฒน์
เด็กชายศุภสัณห์ งานนรดี
เด็กชายภูดิศ จิตเป็นธม
เด็กชายเมธัส กิตติธรกุล
Yamaha Band Battle
รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี
นายโพธิกร อุ่นโท้กาศ Sicma บิ๊กซี ภูเก็ต
นายจักรภัทร โสภา
เด็กชายณัฐธัญ แสงทอง
เด็กชายจิรกิตต์ เพชรขำ
เด็กชายเบญจมินท์ บุญญสิทธิ์

 

 

ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ประเภท Guitar
ประเภทการแข่งขัน ชื่อผู้แข่งขัน ชื่อวง โรงเรียนสยาม
กลการ
อาจารย์ผู้สอน
Classic Guitar
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

เด็กชายณัฐพงศ์ นาฏงามขำ นครพิงค์ คุณครูมนูญ พลอยประดับ
Classic Guitar
รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี

นายศิริศักดิ์ ประมูลสินธ์ นครพิงค์ 2 คุณครูประครอง ประมูลสินธ์
Classic Guitar
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีขึ้นไป

นายธนาคาร ลือชาชาญเดช บิ๊กซี ภูเก็ต คุณครูวัลชัย สายวิลัย
GUITAR ENSEMBLE
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

เด็กชายณกมล ไมเคิล วิลสัน The Ocean บิ๊กซี ภูเก็ต คุณครูวัลชัย สายวิลัย
เด็กชายกันต์ดนัย ศิลปวิสุทธ์
เด็กชายณัฐพล สังข์แก้ว
เด็กชายปุญญพัฒน์ พรมทอง
GUITAR ENSEMBLE
รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี

นายรชต ธนัญชัย THE ENSEMBLE นครพิงค์ 2 คุณครูมนูญ พลอยประดับ
นายเทวัญ มีวน
นายจิรายุส มหาวงศ์ทองถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ประเภท Singing
ประเภทการแข่งขัน ชื่อผู้แข่งขัน โรงเรียนสยาม
กลการ
อาจารย์ผู้สอน
SINGING FOR KIDS
รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
เด็กหญิงสบายใจ ศักดิ์สาลากุล เอสพละนาด   รัตนาธิเบศร์ คุณครูวรนุช อัมพรรุ่งจรัส
SINGING FOR KIDS
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี
เด็กหญิงศรุดา เฮงอนุพันธ์ เพชรเกษม คุณครูอัญชลี นิ่มสมบุญ
SINGING WITH BACKINGTRACK
รุ่นอายุ 9-14 ปี
เด็กหญิงชัญญานุช ห่อทองคำ นครภูเก็ต คุณครูลภัส ล่องนาวา
SINGING WITH INSTRUMENT
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

เด็กหญิงหทัย อยู่เป็นสุข เทสโก้ โลตัส
  บางปะกอก
คุณครูคคนางค์ /คุณครูเขมจิรา
เด็กชายพงศ์พัฒน์ เมธีธรรมสกุล
SINGING WITH INSTRUMENT
รุ่นอายุ 16-22 ปี

นางสาวศศิวิมล กาฬกาญจน์ บิ๊กซี ภูเก็ต คุณครูธีระพงษ์ ช่วยปุ้ง
นางสาวณัฐวดี ดอกกะฐิน คุณครูฉัตรชัย แซ่หลิมถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประเภท Piano
ประเภทการแข่งขัน ชื่อผู้แข่งขัน โรงเรียนสยาม
กลการ
อาจารย์ผู้สอน
CLASSICAL PIANO
รุ่นจิ๋ว อายุไม่เกิน 8 ปี
เด็กชายจักรี พยัคมะเริง บางนา คุณครูสุพัตรา เอี่ยมสอาด
CLASSICAL PIANO
รุ่นเล็ก อายุไม่เกิน 12 ปี
เด็กหญิงปาลิตา โอหยาง คีตรินทร์ คุณครูวรินทรา วาริการ
CLASSICAL PIANO
รุ่นกลาง อายุไม่เกิน 16 ปี
เด็กชายสาณุรักษ์ ณัฐนิธิการัชต์ คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
CLASSICAL PIANO
รุ่นทั่วไป อายุไม่เกิน 20 ปี
นางสาวณหทัย บุญแท้ รัชโยธิน คุณครูพรสุข เมตติชวลิต
PIANO DUET
รุ่นจิ๋ว อายุไม่เกิน 8 ปี
เด็กชายกิตติธัช ธัญญะวัน พระราม 2 คุณครูณัฐรวี วงศ์อริยะกวี
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชลกุลจนา
PIANO DUET
รุ่นเล็ก อายุไม่เกิน 12 ปี
เด็กหญิงพัณณิตา ม้ามณี พระราม 3 คุณครูมยุรี ตัณฑ์แสงงาม
เด็กหญิงธาริสา จันทร์ผ่อง
PIANO DUET
รุ่นกลาง อายุไม่เกิน 16 ปี
เด็กหญิงอารีนา หิริวิริยกุล คีตรินทร์ คุณครูวรินทรา วาริการ
นางสาวธนิตา ถิรวงศ์ชัยพันธุ์
PIANO with STAGEA
รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี
เด็กหญิงศุภรางศุ์ สุจริต นครภูเก็ต คุณครูอภิชัย แซ่ลิ่ม
เด็กหญิงวริศรา เลิศวัฒิพงษ์ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประเภท Electone
ประเภทการแข่งขัน ชื่อผู้แข่งขัน ชื่อวง โรงเรียนสยาม
กลการ
อาจารย์ผู้สอน
ELECTONE SOLO
รุ่น APEF1 อายุไม่เกิน 9 ปี
เด็กชายธนทัต ธีรวิจารณญาณกุล พระราม 3 คุณครูศักดิ์ทวี จิตไพศาลวัฒนา
ELECTONE SOLO
รุ่น NON-APEF อายุไม่เกิน 9 ปี
เด็กหญิงรินรดา ลีลาสินเจริญ หาดใหญ่ คุณครูมณฑลี ธาระวานิช
ELECTONE SOLO
รุ่น APEF2 อายุ 10-14 ปี
เด็กหญิงมณี หลิน เพชรเกษม คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
ELECTONE SOLO
รุ่น Open Age ไม่จำกัดอายุ
นางสาวศิรินัทธ์ ศิริติกุล นครพิงค์ คุณครูปรีชา กันยาสาย
ELECTONE ENSEMBLE
รุ่นจิ๋ว อายุไม่เกิน 9 ปี
เด็กหญิงณิชารีย์ จันทร์ฉาย Precious Kids นครพิงค์ คุณครูปรีชา กันยาสาย
เด็กหญิงจินห์จุฑา สิทธิพาณิชย์
เด็กหญิงณ ฟ้า ธนูศรีรัตน์
เด็กหญิงณ นลิน ธนูศรีรัตน์
เด็กหญิงเกวลิน กันยาสาย
เด็กชายพิชญุตม์ จุฑาโรจน์
เด็กหญิงรัตน์วรา ธรรมเดชศักดิ์
เด็กหญิงกีรติ ฟ้าเวโรจน์
ELECTONE ENSEMBLE
รุ่นเล็ก อายุไม่เกิน 13 ปี
เด็กหญิงนพณิกา ศรีภัทรพงศ์ FLAME นครพิงค์ 2 คุณครูกรรณิกา ปัญญา,
  คุณครูชุมพล ปัญญา
เด็กชายจิรัฎฐ์ อินทชัย
เด็กชายไพรพันธ์ แสงสว่าง
เด็กหญิงภาสิตา พงศ์ชัยศรีกุล
เด็กหญิงภัทรณิกา ศรีภัทรพงศ์
เด็กหญิงกัลยาวดี ปัญญา
เด็กชายพิเชฐพงศ์ หิรัณจารุกร
เด็กหญิงเรณุกา พงศ์กิดาการ
ELECTONE ENSEMBLE
รุ่นกลาง อายุไม่เกิน 18 ปี
เด็กหญิงมิลินดา ศุขมิลินท์ Circenses นครพิงค์ คุณครูปรีชา กันยาสาย
เด็กหญิงจิรัชญา จุลโพธิ์
เด็กชายพุทธสถิตย์ ทุนประเสริฐ
เด็กหญิงญาดา จันทร์วังทอง
เด็กชายวัชรากร ศิริวัฒน์
เด็กชายณัฐนันท์ ทิรานนท์
เด็กหญิงวเณฏฐา สุดสวงค์
เด็กชายวัทธิกร กันยาสาย
ELECTONE IDOL
ไม่จำกัดอายุ
เด็กหญิงศิรยาภา ศุทธรัตน์ Oranger ลาดพร้าว คุณครูจันทนา วงศ์ธนาศิริกุล
เด็กหญิงอริสรา บูรณสันติ
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา บุนนาค
เด็กชายอธิษธา บากุ๊ส ปรียอซูซีลอ
เด็กชายณพดนัย ลีฬกาญจนากุล
เด็กหญิงนลณีย์ ศรีอุฬารวัฒน์
เด็กชายภูมิรพี เจียมศรีพงษ์
เด็กชายภูรี ช่วยวงศ์
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ รังสิติยากร
เด็กชายพรหมเมษ วุฒิกานากรถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประเภท Violin
ประเภทการแข่งขัน ชื่อผู้แข่งขัน ชื่อวง โรงเรียนสยาม
กลการ
อาจารย์ผู้สอน
VIOLIN ENSEMBLE
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
เด็กหญิงชนา อิงค์ธเนศ Triple Stars
  Plus 1
พระราม 3 คุณครูณัฐนุชา ศศิปุราณะ
เด็กหญิงรวี ประเสริฐประชา
เด็กหญิงจิลลาภัทร เตื้องวิวัฒน์
VIOLIN SOLO WITH PIANO
รุ่นอายุ 16-22 ปี
นางสาวสุธินี ส่งศรีเกตุ นครพิงค์ คุณครูชุมพล ปัญญา
เด็กหญิงอารยา ส่งศรีเกตุ