ดร.ยุทธพงศ์ แสงสมบูรณ์

ผู้อำนวยการด้านดนตรี สถาบันดนตรียามาฮ่า

บริหารจัดการระบบดนตรีศึกษายามาฮ่าในประเทศไทย ในเรื่องหลักสูตรดนตรี การสอบเกรด และกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรต่างๆ

ด้านการศึกษา

● ปริญญาเอก ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● ปริญญาโท Master of Music in Composing for Film & Television, Kingston University London สหราชอาณาจักร

● ปริญญาตรี Bachelor of Science in Information Technology Sirindhorn International Institute of Technology, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

● หลักสูตร Junior Music Course (JMC), อิเล็กโทน, เปียโน และกีตาร์, โรงเรียนดนตรียามาฮ่า

● Advanced Certificate Yamaha Grade 3

ด้านยามาฮ่า

● Excellent Player Award จากการแข่งขัน Asia & Oceania Electone Festival 1994 และ 1995

● แสดงบทประพันธ์เพลงระดับโลกในงาน International Youth Electone Showcase 1995

● Outstanding Award จากการแข่งขัน Asia & Oceania Electone Festival 2000

● ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมงาน International Electone Concours 2000 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานอื่นๆ

● ได้รับประกาศนียบัตรระดับสูงเพื่อดำเนินการสอบเกรดยามาฮ่าในระดับสูงสุด

● เรียบเรียง “บทเพลงเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั่วโลก” โดยได้รับเชิญจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น

● แสดงบทประพันธ์เพลง “2025 ec0.00” ประกอบ Fashion Video Presentation ในงาน London Fashion Week 2010 in Vauxhalls

● วิทยากรพิเศษจัดสัมมนาให้กับครูในโรงเรียนดนตรียามาฮ่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมหาวิทยาลัยดนตรีชั้นนำต่างๆ