อาจารย์วรกานต์ แสงสมบูรณ์

หัวหน้าภาควิชากีตาร์คลาสสิก สถาบันดนตรียามาฮ่า

ฝีกอบรมครู กรรมการสอบนักเรียน หลักสูตรคลาสสิกกีตาร์ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ทั่วประเทศ

ด้านการศึกษา

● ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีปฏิบัติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

● ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชาดนตรีตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

● Advanced Certificate Yamaha Grade 3

ด้านยามาฮ่า

● รางวัลชนะเลิศจากการประกวด Yamaha Guitar Festival 1996 (รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี), 1997 (รุ่น Non classic) และ 1998 (รุ่นทั่วไป)

ผลงานอื่น ๆ

● เข้าร่วม Masterclass กับนักกีตาร์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่านเช่น Eduardo Fernandez, Paulo Bellinati, Pavel Steidl, Dale Kavanagh, Thomas Kirchhoff, Jose Maria Gallardo Del Rey, Leon Koudelek, Xuefei Yang, Roberto Limon, Jozef Zsapka และ Izhar Elias

● อาจารย์พิเศษสอนวิชา Guitar Performance และ Small Ensemble ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล