อาจารย์จุมพฏ กอวัฒนา

วิชาการภาควิชาเปียโน สถาบันดนตรียามาฮ่า

ฝึกอบรมครู กรรมการสอบนักเรียน หลักสูตรเปียโน โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ทั่วประเทศ

ด้านการศึกษา

● ปริญญาโท Master of Arts in Psychology of Music, The University of Sheffield, สหราชอาณาจักร

● ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง เอกวิชาเปียโน สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● Advanced Certificate Yamaha Grade 4

ด้านยามาฮ่า

● เข้ารับการอบรมวิธีการสอนหลักสูตรวิชาเปียโน และวิชาในกลุ่มดนตรีสำหรับเด็ก เช่น Junior Music Course (JMC) ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานด้านอื่นๆ

● อาจารย์พิเศษสอนวิชาปฏิบัติเปียโน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เครื่องมือเอกเปียโน เอกดุริยางคศิลป์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)