อาจารย์อติพร ศงสภาต

หัวหน้าภาควิชาดนตรีสำหรับเด็ก สถาบันดนตรียามาฮ่า

ฝึกอบรมครู กรรมการสอบนักเรียน หลักสูตรดนตรีสำหรับเด็ก โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ทั่วประเทศ.

ด้านการศึกษา:

● ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เอกวิชาเปียโน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

● หลักสูตร JMC, Piano, โรงเรียนดนตรียามาฮ่า

● Advanced Certificate Yamaha Grade 4

ด้านยามาฮ่า:

● เข้ารับการอบรมวิธีการสอนหลักสูตรวิชาเปียโน และวิชาในกลุ่มดนตรีสำหรับเด็ก เช่น Junior Music Course (JMC), Junior Extension Course (JXC) ที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงค์โปร์

● ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนครูในการประชุม World JMC Teacher Forum ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานด้านอื่นๆ:

● เข้ารับการอบรม Early Childhood Music Teacher Training program (Dalcroze and Carl orff workshop) มหาวิทยาลัยมหิดล

● วิทยากรพิเศษ สัมมนา Yamaha Music Course ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา,มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,โครงการสัมมนาวิธีการสอนดนตรีสำหรับเด็กโดยวง Pro Musica,