เงื่อนไขการใช้งานเงื่อนไขการใช้งาน

การปฏิเสธความรับผิด
ปรับปรุงล่าสุด 1 ธันวาคม 2554

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") จัดตั้งและดูแลโดย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ("สยามดนตรียามาฮ่า") ในการเข้าสู่หรือใช้ งานเว็บไซต์นี้ เท่ากับว่าท่านได้ตกลงยอมรับที่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ โดยปราศจากข้อ จำกัดหรือข้อสงวนสิทธิใดๆ ซึ่งบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า สามารถจะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการปรับ เปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม เติม และ/หรือยกเลิกส่วนต่างๆของข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อ และมิต้องกล่าวอ้างในเหตุผลใดๆ


โดยการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในหน้านี้ให้แสดงข้อมูลล่าสุด ซึ่งบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ก็ได้ ฉะนั้นขอความกรุณาท่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยินยอม รับหลักเกณฑ์เหล่านี้ ท่านสามารถเลิกใช้งานเว็บไซต์นี้ได้

 

ข้อจำกัดการใช้งานเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์นี้ เป็นการใช้งานส่วนบุคคลของบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าเท่านั้น ห้ามท่านใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ ทำสำเนา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การทำซ้ำไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การอัพโหลด การส่งผ่าน การแจกจ่าย การให้อนุญาต การขายและการเผยแพร่ ) เนื้อหาใดๆ ดังกล่าว โดยไม่ได้รับหนังสืออนุญาตจากบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าก่อน ทั้งนี้เว้นเสียแต่ ในกรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว หรือใช้ภายในองค์กรที่มิใช่เพื่อการค้า

 

กรรมสิทธิ์

ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ครอบคลุม (แต่ไม่จำกัดเพียง) ตัวอักษร ข้อความ ดนตรี เสียง วิดีโอ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพ กราฟฟิค ภาพประกอบ งานสร้างสรรค์ ซอร์ฟแวร์ ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และส่วนประกอบอื่นๆ ("เนื้อหา") ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฏหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ/ หรือกรรมสิทธิ์ ต่างๆ และกฏหมายบังคับใช้อื่นๆ ของแต่ละประเทศทั่วโลก ตลอดจนบทบัญญัติแห่งสนธิสัญญาต่างๆ


เครื่องหมายการค้า "YAMAHA" และชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริการหรือโลโก้ของบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า ที่นำมาใช้อ้างและ / หรือ กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด การนำชื่อผลิตภัณฑ์และ / หรือชื่อบริษัทอื่นๆ มาใช้บนเว็บไซต์นี้ เป็นการใช้โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของแต่ละคน และอาจ ได้รับการคุ้มครองในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าและ / หรือชื่อการค้าของบุคคลดังกล่าว


มิให้ตีความเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ว่า มีการอนุญาตหรือมีการมอบสนธิโดยปริยาย โดยการถูกตัดบท หรือโดยประการอื่นใน การใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ โดยปราศจากหนังสืออนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า หรือ เจ้าของที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า

 

การให้สิทธิและการดาวน์โหลด

ท่านไม่ได้รับสิทธิ หรือการอนุญาตในเว็บไซต์ และ/ หรือเนื้อหา นอกเหนือจากสิทธิอันจำกัดต่อการใช้งานเว็บไซต์ และการ ดาวน์โหลดตามข้อตกลงที่ประกาศไว้ในส่วนนี้ ดังนั้นท่านไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ ทำใหม่ แยกส่วน กระจาย เผยแพร่ แสดง ดัดแปลง แก้ไข อัพโหลด หรือกระทำการในทางอื่นใดเพื่อหาประโยชน์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้


บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า อนุญาตให้ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้ก็ต่อเมื่อ :
(๑) ท่านสั่งพิมพ์เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ไม่เกิน 1 ชุด และไม่ทำสำเนาเพิ่มเติมของสำเนาที่ได้ทำไว้
(๒) ท่านใช้เนื้อหาที่ดาวน์โหลดหรือที่พิมพ์ เพื่อการใช้งานส่วนตัว และไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้า
(๓) ท่านได้รักษาคำประกาศเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของการดาวน์โหลด และ/ หรือที่สั่งพิมพ์ และท่านยังคงมีภาระผูกพันต่อข้อ กำหนดตามคำเตือนนั้นๆ


นอกจากนี้ ท่านไม่สามารถเสนอขาย ขาย หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือส่วนต่างๆของเว็บไซต์นี้ผ่านสื่ออื่นใด (รวมไปถึงการเผยแพร่ การออกอากาศทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์) ในตัวเนื้อหา หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้


ท่านไม่อาจใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้เพื่อไปเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยง การทำเฟรม ไฮเปอร์ลิงค์ หรือการกระทำอื่นใด นอกจากนี้ เนื้อหาทั้งหมดที่บรรจุภายในเว็บไซต์นี้ ไม่อาจนำมาใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูล ประเภทใดๆ รวมทั้งเว็บไซต์นี้ไม่อาจถูกจัดเก็บ (ทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ไว้ในฐานข้อมูล เพื่อการเข้าถึงโดยท่าน หรือโดย บุคคลที่สามใดๆ และไม่อาจจะแจกจ่ายฐานข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

 

ข้อห้ามปฏิบัติ

1. การละเมิดสิทธิตามกฏหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของผู้อื่น
2. การทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสีย เสียชื่อเสียง และการหมิ่นประมาทบุคคลอื่น ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่บุคคลอื่นหรือการกระทำให้บุคคลอื่นเสียเปรียบ
3. การชักจูงให้มีการกระทำผิดกฏหมาย หรือการทำลายความสงบเรียบร้อย
4. การอัพโหลดหรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกใดๆ โดยมิได้รับการอนุมัติจากบุคคลภายนอกดังกล่าว
5. การใช้งานเว็บไซต์นี้ในทางการค้า
6. การอัพโหลดแฟ้มข้อมูลที่มีไวรัส หรือแฟ้มข้อมูลที่เสียหาย ซึ่งอาจก่อความเสียหายต่อการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่น
7. กิจกรรมอื่นใดที่ชักจูงไปในทางที่ผิดจากข้อเท็จจริง หรือแหล่งกำเนิดของข้อมูลนั้นๆ
8. กิจกรรมอื่นใดที่บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า หรือบริษัทในเครือของบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า ถือว่าไม่เหมาะสม

 

ความรับผิดของผู้ส่งเนื้อหา

ในการส่งเนื้อหาผู้ใช้ใดๆเข้าสู่เว็บไซต์ ท่านตกลงว่าสาระดังกล่าวมีความเหมาะสม สร้างสรรค์ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และไม่มีเนื้อหาใดๆที่ขัดต่อกฏหมาย หรืออีกนัยหนึ่งคือ ไม่เหมาะควรต่อการลงประกาศ รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหา ที่ (๑) อาจดูหมิ่นหรือก่อความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น (๒) เนื้อหาที่อาจก่อความเสียหายแก่บุคคลใดๆ หรือ ทรัพย์สินหรืออีกนัยหนึ่งการหมิ่นประมาทหรือคุกคามบุคคลใดๆหรือองค์กรใดๆ (๓) อาจะละเมิดสิทธิโดยชอบธรรมของบุคคล ใดๆ (รวมตลอดถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการป่าวประกาศโฆษณาแก่สาธารณะชน) (๔) เป็นเนื้อหาลามก อนาจาร ลบหลู่ศาสนา หยาบคาย หยาบโลน หรือคุกคาม (๕) หมิ่นวัฒนธรรม เผ่าพันธุ์ หรืออีกนัยหนึ่งน่ารังเกียจและต้องคัดค้าน (๖) ออกความเห็นหรือยุยงให้ก่อกิจกรรมซึ่งผิดต่อกฏหมาย

 

สิทธิการใช้เนื้อหา

ท่านยืนยัน ประกาศ และรับรองว่า เนื้อหาผู้ใช้ใดๆที่ส่งเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ มิได้ละเมิดสิทธิครอบครองของผู้อื่น แต่มิได้จำกัด จำเพาะลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตร หรือพันธะผูกมัดส่วนบุคคลใดๆ


ท่านรับรู้และตกลงว่า ความคิดต้นแบบเนื้อหาที่ส่งเข้ามา หรือข้อถกใดๆ หรือเนื้อหาผู้ใช้อื่นใดที่ท่านจัดหามาอยู่ในเว็บไซต์และ ไม่ตกอยู่ในบังคับแห่งการปกปิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญานั้น ผู้ใช้อื่นๆ ย่อมสามารถนำไปใช้ได้โดยมิต้องจ่ายค่าทดแทนหรือ กล่าวอ้างถึงที่มาได้

 

การส่งเนื้อหา

ท่านอนุญาตให้บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า บริษัทสาขา บริษัทในเครือ และคู่ค้านานาชาติ นำเนื้อหาผู้ใช้ที่ท่านจัดหามาอยู่ใน เว็บไซต์นี้ นำไปใช้ผลิตซ้ำ พัฒนา จำหน่ายจ่ายแจก ออกแสดงต่อสาธารณะ ส่งต่อ และตีพิมพ์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่จำกัดสิทธิ์ สามารถให้สิทธิช่วงและสามารถโอนสิทธิได้


บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าไม่รับประกันว่าท่านจะได้รับหรือบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจะได้รับอีเมล์ใดๆ ที่ส่งจากเว็บไซต์ ถ้า ท่านเป็นผู้ส่งอีเมล์ดังกล่าว และบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าไม่รับประกันในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/ หรือการรักษา ความปลอดภัยของอีเมล์ระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต


ท่านมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาผู้ใช้ของท่านและผลพวงจากการประกาศ ส่งเข้า และ/หรือตีพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าไม่รับรองเนื้อหาผู้ใช้ใดๆหรือความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำปรึกษาใดๆ ที่ปรากฏ และบริษัทสยาม ดนตรียามาฮ่าปฏิเสธความรับผิดใดๆ และทั้งปวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้อย่างเด็ดขาด

 

การเข้าร่วมการแข่งขัน

ในบางโอกาส บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า อาจมีการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน หรือโปรโมชั่นส่งเสริมการขายผ่านทาง เว็บไซต์นี้ โดยการแข่งขันแต่ละครั้งจะมีข้อตกลงและเงื่อนไขแยกต่างหากประกาศให้ทราบตามความเหมาะสมของกิจกรรมการ แข่งขันและการส่งเสริมการขายนั้น ซึ่งท่านจะได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขณะที่ท่านเข้าร่วมการแข่งขันนั้นๆ

 

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้อาจมิได้มีไว้เพื่อให้ซื้อขาย ภายในประเทศของท่านหรือตามท้องถิ่น การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้มิได้หมายความโดยนัยว่า หรือประกันว่าจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ เหล่านี้ทุกเมื่อในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ ท่านควรตรวจสอบกับผู้แทนประจำท้องถิ่นของท่าน ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า เกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ของท่าน

 

สิทธิในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์

ท่านยอมรับว่า บริษัทสยามดนตรียามาฮ่ามีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของส่วนหนึ่งส่วนใด ของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจของบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า ท่านยังยอมรับด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ อาจมีผล ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้

 

การยกเว้นสิทธิ์

บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า มิได้ยกเว้นสิทธิ์เกี่ยวกับการละเมิดพันธะสัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน นี้ที่จะก่อให้เกิดการยกเว้นสิทธิ์ของการละเมิดของอื่นๆ และไม่มีความผิดพลาดในการบังคับใช้ หรือการบังคับใช้บางส่วนของการ เยียวยาโดยบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า ที่จะก่อให้เกิดการยกเว้นสิทธิ์จองสิทธิอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบังคับใช้การเยียวยา นั้น หรือการเยียวยาอื่นๆ


หากแต่เมื่อมีการสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงนามอย่างชัดแจ้ง โดยผู้แทนโดยชอบธรรมของบริษัทสยามดนตรี ยามาฮ่าจึงจะถือว่ามีผลทางกฎหมายได้ในทุกกรณี

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลแห่งราช อาณาจักรไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน