บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด (“ยามาฮ่า”) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีจริยธรรมและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ได้ตระหนักว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย (“ลูกค้า” หรือ “ท่าน”) ถือเป็นภาระผูกพันของยามาฮ่าตามหลักกฎหมายแห่งประเทศไทย ตลอดจนความรับผิดชอบทางสังคมที่สำคัญยิ่ง

ยามาฮ่ามีการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน “ประกาศแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ดังรายละเอียดต่อจากนี้ (“นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และยังให้ความเคารพต่อสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมทั้งให้การคุ้มครองสิทธิดังกล่าวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “พระราชบัญญัติ”)

1. แหล่งที่มาและหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่ ยามาฮ่าอาจจะเก็บรวบรวม เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี) เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สถานภาพทางการสมรส สถานภาพครอบครัว จำนวนสมาชิกในครอบครัวและจำนวนบุตร ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายและผู้อยู่ภายใต้อำนาจปกครองตามกฎหมาย สัญชาติ ประเทศที่อยู่อาศัย ลายมือชื่อ ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาวีซ่า สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว สำเนาใบอนุญาตทำงาน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบสำคัญหย่า สำเนาใบมรณบัตร สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือเอกสารที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน) ที่อยู่ตามเอกสารสำคัญ ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน และที่อยู่ในประเทศตามสัญชาติ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ชื่อหรือบัญชีเข้าใช้งานสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ไลน์ไอดี (Line ID) หลักฐานการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (สำหรับกรณีชาวต่างชาติ) ข้อมูลบนสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพและสาขาอาชีพ ตำแหน่ง อายุงานปัจจุบัน รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ ข้อมูลลายเซ็นหรือลายนิ้วมือ ประวัติการทำธุรกรรม ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับยามาฮ่าและบริษัทในเครือ รายละเอียดธุรกรรมและวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม ข้อมูลในบันทึกช่วยจำการทำธุรกรรม หมายเลขอ้างอิงการทำธุรกรรม ช่องทางการทำธุรกรรม ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address หรือ Mac address) คุกกี้ (Cookies ID) เว็บบีคอน (Web beacon) พิกเซลแท็ก (Pixel Tag) หรือ Software Development Kit (SDK) รหัสประจำอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นและประเภทของอุปกรณ์ ข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่าย ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ Single Sign-On (SSO) ล็อก (Log) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (Log-in) ระยะเวลาที่เข้าถึง การใช้งานและระยะเวลาการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ค่าเขตเวลา (Time zone) และสถานที่ตั้ง (Location Data) ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ จากการใช้งานบนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ บันทึกการสื่อสารหรือการโต้ตอบระหว่างท่านกับยามาฮ่า รายละเอียดเรื่องร้องเรียนหรือการออกความเห็น คำขอใช้สิทธิต่าง ๆ ผลประเมินการสำรวจความคิดเห็น บันทึกเสียง ภาพถ่าย วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือสื่อผสมในรูปแบบต่าง ๆ บันทึกการสื่อสารผ่าน Log / ChatBot ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ข้อมูลในคำสั่งศาล/ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้าหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของยามาฮ่า (เช่น คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก คำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ คำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ) และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจัดทำขึ้นและแจ้งต่อยามาฮ่าหรืออยู่ในความครอบครองของยามาฮ่า

ยามาฮ่าอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่ท่านได้แจ้ง พิมพ์หรือกรอกข้อมูลให้ยามาฮ่าทราบหรือส่งให้อยู่ในความครอบครองของยามาฮ่า หรือได้รับมาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือธุรกิจของท่าน เช่น ผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายของท่าน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายโดยเป็นไปตามกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ ซึ่งจะรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจและได้รับมอบหมายจากท่านหรือบุคคลที่กระทำการในนามของท่านดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เมื่อท่านได้เข้าทำสัญญากับยามาฮ่า เช่น สัญญาการเป็นผู้แทนจำหน่าย สัญญาการเป็นผู้รับอนุญาตแฟรนไชส์ สัญญาการจัดหาสินค้า

- เเมื่อท่านได้ร้องขอ ลงทะเบียน สั่งซื้อ หรือซื้อสินค้า บริการ หรือ สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรโรงเรียนดนตรีที่เป็นของยามาฮ่า และ/หรือ ซึ่งยามาฮ่ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาและจัดจำหน่ายโดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานของ ยามาฮ่า (“สินค้าและบริการของยามาฮ่า”)

- เมื่อท่านมีการร้องขอหรือลงทะเบียนที่จะใช้สินค้าและบริการของยามาฮ่า (ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของยามาฮ่าในฐานะของผู้ควบคุมข้อมูลโดยเป็นไปตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

- เมื่อท่านได้มาเยี่ยมชมหรือติดต่อกับยามาฮ่าผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ บัญชีไลน์ และช่องทางการติดต่อออนไลน์อื่นๆ ของยามาฮ่าโดยเป็นไปตามความสนใจของท่าน เช่น เว็บไซต์ บัญชีทางการของยามาฮ่าบนแพลตฟอร์มสื่อสังคม และ/หรือ แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ ซึ่งยามาฮ่ามีสิทธิที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- เมื่อท่านได้ตอบคำถามในแบบสำรวจของยามาฮ่าหรือ ท่านได้เข้าร่วมการส่งเสริมการตลาดของยามาฮ่า

- เมื่อท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลและข่าวสารเมื่อมีการอัพเดตและรับสิทธิประโยชน์จากยามาฮ่า

- เมื่อท่านได้เข้าร่วมในงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของยามาฮ่าและบริษัทในเครือของยามาฮ่า

-เมื่อท่านจ่ายเงินและทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของยามาฮ่า เราจะจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินและธุรกรรม

- เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชม ลงชื่อเข้าใช้ และ/หรือ ใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ที่ยามาฮ่าเป็นผู้ดำเนินการ

- ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาอื่นๆ

- บุคคลและบริษัทที่แนะนำท่านให้ยามาฮ่ารู้จัก ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดไว้แค่เพียง ผู้แทนจำหน่ายธุรกิจของยามาฮ่า ตัวแทน บริษัทภายนอกที่รับการว่าจ้าง รวมทั้งเจ้าของโรงเรียนดนตรียามาฮ่า (“โรงเรียนดนตรียามาฮ่า”) ซึ่งมีความสัมพันธ์ตามกฎหมายกับยามาฮ่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าและบริการของยามาฮ่า

- ยามาฮ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัทอื่นในเครือของยามาฮ่าที่มีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทในเครือยามาฮ่าด้วยกัน

- ธุรกิจส่วนบุคคลและบริษัทที่ท่านทำหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตัวแทน พนักงาน บริษัทภายนอกที่รับการว่าจ้าง ผู้รับจ้าง และบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับการติดต่อ (“บุคลากรของคู่ค้าทางธุรกิจ”)

- ผู้ให้บริการสื่อสังคมและผู้ให้บริการเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- องค์กรของรัฐหรือหน่วยงานราชการ

1.2 หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ อายุ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อีเมล และที่อยู่สำหรับการติดต่อ ตำแหน่งที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ เพศ อาชีพและประเภทของธุรกิจ สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษาก่อนหน้านี้และปัจจุบัน ข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคม รหัสและบัญชีผู้ใช้งาน หมายเลขอ้างอิง ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมร้านของยามาฮ่า สินค้าและบริการของยามาฮ่าที่ท่านสั่งซื้อ
 • ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวของทางราชการและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษี ใบสูติบัตร หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและนามสกุล หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการระบุตัวตน ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน
 • ข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมหรือการสนับสนุนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ (หมายเลขซีเรียล ประวัติในการซื้อ วิธีการชำระเงิน หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน)
 • ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าและบริการของยามาฮ่า (รหัสอ้างอิง วิธีการใช้สินค้า ความถี่ในการใช้สินค้า และข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน)
 • ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามข้อมูลกับทางยามาฮ่า (เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคม รหัสและบัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการขอให้มีการซ่อมแซมและข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของยามาฮ่า และข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน)
 • ข้อมูลที่เกิดจากการเข้าร่วมและธุรกรรมที่ทำกับยามาฮ่า เช่นประวัติการเข้าชมคอนเสิร์ต เข้าร่วมงาน การทดสอบ กิจกรรม และการประกวดที่ยามาฮ่าให้ความร่วมมือหรือเป็นผู้สนับสนุนร่วม (รวมทั้งภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือสื่อผสมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องบันทึกไว้ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดนตรีหรือร้องเพลง) ประวัติการเข้าร่วมในชั้นเรียนดนตรี หลักสูตร หรือการฝึกสอนที่คล้ายคลึงกันซึ่งทางยามาฮ่าเป็นผู้ดำเนินการ หรือได้รับจากโรงเรียนดนตรียามาฮ่าตามฐานหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้กฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รวมทั้งภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียงที่บันทึกไว้ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดนตรีหรือร้องเพลง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมดังกล่าว) ประวัติในการซื้อหรือใช้งานสินค้าและบริการของยามาฮ่า ประวัติการออกใบอนุญาต การใช้งาน และสิ่งที่คล้ายกันในส่วนของงานศิลปกรรม (รวมทั้งงานดนตรีกรรม) ซึ่งยามาฮ่าเป็นผู้ทรงสิทธิอยู่
 • ข้อมูลที่ได้จากการใช้ซอฟต์แวร์หรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งยามาฮ่ามีสิทธิที่จะประมวลผลตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้ ฯลฯ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบราวเซอร์และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ท่านใช้งานอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลในการใช้บริการ หน้าเพจที่ท่านไปเยี่ยมชม ลิงก์ที่ท่านคลิก อีเมลจากยามาฮ่าที่ท่านเปิดอ่าน ที่อยู่ไอพี ประเทศที่เข้าชม จำนวนของผู้ใช้งาน วันที่เข้าเยี่ยมชม และข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน)
 • ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบโดยผู้ดำเนินธุรกิจที่ให้บริการโดยใช้ข้อมูลที่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (เช่น การระบุตัวตนจากโฆษณาโดยได้รับความยินยอมจากท่าน)
 • ข้อมูลในเรื่องของแพลตฟอร์มสื่อสังคมของบัญชีอย่างเป็นทางการของยามาฮ่า (เป็นไปตามความสนใจหรือคำร้องขอของท่าน)
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต่อการอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการของยามาฮ่า เช่น ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งศาลและ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของยามาฮ่า
 • ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามหรือแคมเปญของยามาฮ่า

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการสินค้า บริการและคอร์สเรียนต่าง ๆ ของยามาฮ่า
 • เพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่าง ๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นและใช้บริการต่าง ๆ
 • เพื่อการดำเนินกิจกรรมด้านบริการและการจัดการเรื่องการซ่อมแซมในระหว่างระยะเวลารับประกัน การดูแลหลังการขายหลังจากที่มีการทำกิจกรรมด้านบริการ และ การจัดการเรื่องการซ่อมแซมดังกล่าว อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของยามาฮ่า
 • เพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับยามาฮ่า (การประมวลผลการชำระเงิน ฯลฯ)
 • เพื่อสร้างการบริหารจัดการบัญชีส่วนตัวของท่านเพื่อจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าหรือการบันทึกข้อมูลในระบบสื่อสารข้อมูล
 • เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคล ในกรณีที่ท่านสมัครงานกับยามาฮ่า
 • เพื่อการจัดหา การบำรุงรักษา การคุ้มครอง การจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญ สินค้าและบริการใหม่ของ ยามาฮ่า และข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน การใช้แบบสอบถาม บริการหลังการขายของสินค้า และการคุ้มครองลูกค้า
 • เพื่อการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงสำหรับแหล่งต้นกำเนิดเสียง
 • เพื่อการตอบข้อซักถาม การร้องขอโบรชัวร์ หรือการร้องขออื่น ๆ
 • เพื่อคัดกรองในกรณีที่มีการยื่นคำขอเช่าอุปกรณ์
 • เพื่อการติดต่อเมื่อมีการส่งมอบ ได้รับ/การจัดส่งเอกสารหรือพัสดุ การจัดส่งหนังสือบอกกล่าวที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ยามาฮ่าเป็นผู้ดำเนินการและการประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน
 • เพื่อบันทึกเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ หรือสื่อผสมในรูปแบบต่าง ๆ ในคอนเสิร์ต งาน การทดสอบ และการประกวดที่จัดขึ้นโดยยามาฮ่า หรือยามาฮ่ามีส่วนให้ความร่วมมือหรือร่วมสนับสนุน (รวมทั้งการบันทึกเสียง/ดนตรี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเล่นดนตรีหรือการร้องเพลงลงบนสื่อต่าง ๆ)
 • เพื่อจัดทำสำรวจความพึงพอใจและการประเมินหลังจากที่มีการใช้สินค้าและ/หรือบริการ เพื่อการบริหารจัดการข้อร้องเรียนหรือเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยและเพื่อการปรับปรุงสินค้าและบริการของยามาฮ่า เพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ของยามาฮ่า เพื่อการวิเคราะห์ การวิจัย และ/หรือการจัดทำรายงานเพื่อนำไปใช้ภายในองค์กรของยามาฮ่า
 • เพื่อการติดตามทวงถามหนี้สิน การฟ้องร้องดำเนินคดี หรือใช้ข้อมูลเพื่อการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ
 • เพื่อการใช้กล้องวงจรปิด การควบคุมการเข้าออกสถานที่ของยามาฮ่า และสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัย
 • เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ของยามาฮ่าจะถูกนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • เพื่อการดำเนินงานด้านไอที การบริหารจัดการและการป้องกันระบบ การรับมือและการลดจำนวนเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้านความมั่นคงปลอดภัย
 • เพื่อการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม งาน แคมเปญ หรือการประชุมที่จัดขึ้นโดยยามาฮ่า หรือ ซึ่งได้รับความร่วมมือหรือร่วมสนับสนุนจากยามาฮ่า
 • เพื่อการบริหารจัดการผู้แทนจำหน่ายของยามาฮ่า โรงเรียนดนตรียามาฮ่า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น พนักงานธุรการและครูโดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานของยามาฮ่า
 • เพื่อจัดทำหนังสือบอกกล่าวที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของยามาฮ่าที่ท่านร้องขอ รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานหรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ความเหมาะสม หรือ เพื่อจัดทำประกาศสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ งาน และสิ่งที่คล้ายคลึงกันของยามาฮ่า คอร์ปอเรชั่นและบริษัทในเครือของยามาฮ่า

3. วัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

 • การวิเคราะห์และ/หรือการวิจัยเพื่อการพัฒนา การปรับปรุงสินค้าและบริการของยามาฮ่าที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านภายใต้กฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • การดำเนินงานด้านการตลาด การนำเสนอสินค้าและบริการของยามาฮ่า สิทธิพิเศษที่ยามาฮ่ามอบให้ ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านภายใต้กฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • การบันทึกและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือสื่อผสมในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการพาณิชย์ซึ่งจะถูกนำไปตีพิมพ์ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถหรือซึ่งมีผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบาล (ตามแต่กรณี) ก็ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบาล ตามแต่กรณีนั้น เป็นผู้ให้ความยินยอม (เว้นแต่กฎหมายจะระบุว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอรับความยินยอมเนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะตัว)

วัตถุประสงค์อื่นที่ยามาฮ่าอาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อการป้องกันหรือการหยุดยั้งอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เพื่อจัดทำเอกสารประวัติหรือหนังสือรายปีเพื่อสิทธิประโยชน์สาธารณะหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิจัย หรือสถิติ
 • เพื่อการดำเนินงานที่เป็นผลประโยชน์สาธารณะหรือการปฏิบัติตามหน้าที่ในการใช้อำนาจจากทางราชการที่ยามาฮ่าได้รับคำสั่งจากภาครัฐ

4. การบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ยามาฮ่าจะใช้มาตรการด้านเทคนิค กายภาพ และองค์กรเพื่อที่จะรักษาความลับ ความถูกต้อง ความครบถ้วน และความพร้อมต่อการใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนระมัดระวังการสูญหาย การถูกทำลาย การปลอมแปลง การเปิดเผย และสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกันและพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยการจัดตั้งระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยที่รัดกุม

5. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ยามาฮ่าอาจมอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยยามาฮ่าจะไม่อนุญาตให้มีการใช้หรือจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยผู้รับจ้าง เว้นแต่ผู้รับจ้างจำเป็นที่จะต้องใช้หรือต้องจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ยามาฮ่าได้กำหนดระบุเฉพาะเจาะจงให้ผู้รับจ้างดังกล่าว ปฏิบัติตามความยินยอมเฉพาะในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ ยามาฮ่า

ในส่วนของการส่งมอบสินค้าและบริการของยามาฮ่า ยามาฮ่าอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้แทนจำหน่ายและโรงเรียนดนตรียามาฮ่า (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจในฐานะของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นโดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานของยามาฮ่า ดังนั้นยามาฮ่าอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้รับดังกล่าวเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของยามาฮ่าตามที่ท่านร้องขอ ซื้อ หรือนำไปใช้

ยามาฮ่าอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของยามาฮ่าของท่านต่อบุคคลหรือบริษัทโดยพิจารณาตามความสัมพันธ์และธุรกรรมที่ท่านทำไว้กับบุคคลเหล่านั้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทของผู้รับข้อมูล ตัวอย่าง

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทยามาฮ่า

- ยามาฮ่า คอร์ปอเรชั่นและบริษัทในเครือทั่วโลก

- บริษัท สยามกลการ จำกัด

เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของยามาฮ่าให้แก่ท่าน

- ผู้แทนจำหน่ายสินค้าของยามาฮ่า

- โรงเรียนดนตรียามาฮ่า

- ผู้ให้บริการภายนอกและตัวแทนอื่น ๆ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสินค้าและบริการของยามาฮ่า

- ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง ศูนย์ข้อมูล แพลตฟอร์มข้อมูล นักพัฒนา และผู้จำหน่ายสินค้าที่เคยเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว

- ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์

- ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารหรือพัสดุ

บุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้

ในบางกรณี ยามาฮ่าอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของบุคคลที่มีอำนาจทางกฎหมาย หรือสิทธิทางกฎหมายและ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับยามาฮ่า ยามาฮ่าอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้ตรวจสอบภายนอก ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านบริการ หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญรายอื่น แล้วแต่กรณี

บุคคลภายนอกรายอื่นใด

ยามาฮ่าอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกรายอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลนี้ บุคคลภายนอกรายอื่นใดที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะรวมถึงหากแต่มิได้จำกัดไว้แค่เพียง

- บุคคลที่ท่านเข้าทำสัญญาหรือมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและบริการของยามาฮ่า (เช่น บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือ บุคคลที่เป็นผู้รับการติดต่อ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง หรือตัวแทนตามกฎหมาย)

- การควบรวมและการเข้าถือครองกิจการ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของยามาฮ่า รวมทั้งการครอบครองและการโอนสิทธิที่เกี่ยวข้อง กับสินค้าและบริการของยามาฮ่า

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคล

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ยามาฮ่าดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมากเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการประมวลผลอย่างเหมาะสม ในบางครั้งคราวยามาฮ่าอาจจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนอกประเทศไทย ยามาฮ่าอาจจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศหนึ่งที่ท่านอาศัยอยู่ไปยังประเทศอื่น ๆ ซึ่งในกรณีนี้ยามาฮ่าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสมก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติด้วย

7. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ยามาฮ่าจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าภายในระยะเวลาที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ยามาฮ่าอาจจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยข้อจำกัดหรือเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติหรือให้อนุญาตไว้ ตัวอย่างเช่น

อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้สูงสุดถึง 10 ปีหลังจากที่ท่านมิได้มีฐานะเป็นลูกค้าของเรา เพื่อที่จะก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิในการเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เพื่อการว่าต่างแก้ต่างการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

หลังจากที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อีกต่อไป ยามาฮ่าจะลบและทำลายข้อมูลนั้น หรือจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เว้นแต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามที่กฎหมายกำหนด

8. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

ผลิตภัณฑ์ บริการและเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีเป้าหมายหรือเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ หากท่านเป็นผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถซึ่งต้องการจะติดต่อดำเนินการกับเรา ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะติดต่อเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา

ในกรณีที่ยามาฮ่าต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้ฐานความยินยอมของผู้เยาว์แต่เพียงอย่างเดียว ยามาฮ่าจะต้องขอรับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ตามกฎหมาย

หากท่านมีฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายซึ่งเป็นผู้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ต่อยามาฮ่า ในกรณีนี้ท่านอาจร้องขอที่จะใช้สิทธิในนามของผู้เยาว์กับยามาฮ่าได้ตามที่กฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระบุให้อำนาจไว้

9. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้อง CCTV

ยามาฮ่าจะมีชุดกล้อง CCTV หรือกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ บริเวณโรงเรียนดนตรี บริเวณพื้นที่กิจกรรม และบริเวณอื่น ๆ ที่ยามาฮ่าเป็นผู้ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการจัดงาน โดยพื้นที่เหล่านี้จำเป็นต้องมีการบันทึก เก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือสื่อผสมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินและสุขภาพอนามัยของบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24

10. คุกกี้

ยามาฮ่าอาจสร้างคุกกี้และใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันในเว็บไซต์ของยามาฮ่ารวมทั้งเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ยามาฮ่าเป็นผู้ดำเนินการซึ่งระบุเป้าหมายเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย การดำเนินการในส่วนนี้จะช่วยทำให้ยามาฮ่าสามารถที่จะมอบสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น บริการและโฆษณาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าแต่ละราย ท่านอาจจะปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดผ่านทางการตั้งค่าในบราวเซอร์ของท่านและ/หรือการตั้งค่าคุกกี้ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าในส่วนนี้อาจลดความสามารถในการทำงานในระหว่างที่มีการใช้งานเว็บไซต์อยู่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ของเว็บไซต์

11. สิทธิของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวคือ ท่านมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ยามาฮ่าเก็บรวบรวมจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดและจะเปิดเผยให้ใครบ้าง ท่านมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของยามาฮ่าได้ ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองเมื่อใดก็ได้ ท่านมีสิทธิที่จะขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้

หากยามาฮ่าได้รับความยินยอมจากท่าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของตนเองไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม หากแต่อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมก็จะไม่ส่งผลต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อนหน้านี้ได้รับการแจ้งให้ทราบและประมวลผลโดยได้รับความยินยอม

ท่านสามารถยื่นคำร้องโดยใช้แบบฟอร์มคำร้องของยามาฮ่าสำหรับเจ้าของข้อมูล ซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก โปรดระบุรายละเอียดการติดต่อเมื่อมีการร้องเรียนหรือขอใช้สิทธิเรียกร้อง เพื่อให้ยามาฮ่าสามารถติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ทางยามาฮ่าจะดำเนินให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หรือ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

12. การปฏิบัติตามหลักกฎหมายแห่งประเทศไทย

ยามาฮ่ายึดหลักกฎหมายแห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่นำมาบังคับใช้ในการบริหารจัดการอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะของบริษัทที่มีหลักปฏิบัติที่มีจริยธรรมอันดี

13. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ยามาฮ่าจะคอยทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทั้งแผนงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งและบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกันอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อถือได้

14. ข้อมูลในการติดต่อ

หากท่านมีข้อซักถาม ข้อร้องเรียนหรือต้องการยื่นคำร้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขอได้โปรดสอบถามโดยใช้ข้อมูลการติดต่อดังต่อไปนี้

สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่ายกฎหมายธุรกิจ

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

ชั้น 3, 4, 15 และ 16 อาคารสยามกลการ
เลขที่ 891/1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
ที่อยู่อีเมล dpo@yamaha.co.th
เบอร์โทรศัพท์ (66) 02 215-2626

15. การแก้ไขปรับเปลี่ยนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยามาฮ่าอาจดำเนินการแก้ไข ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือลบเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยเป็นไปตามนโยบายภายในองค์กรของยามาฮ่า การพัฒนาด้านเทคนิค กฎหมายและ กฎระเบียบที่บังคับใช้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ในกรณีที่มีการแก้ไข ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือลบเนื้อหาของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ยามาฮ่าจะดำเนินการประกาศนโยบายฉบับปัจจุบันให้ท่านทราบบนเว็บไซต์ของยามาฮ่าและแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามสมควรด้วยวิธีการที่เหมาะสม

ณ เวลาปัจจุบัน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการตีพิมพ์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2023 และให้ใช้แทนนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ ที่เรากำหนดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด

การเผยแพร่ข้อมูลโดยลูกค้า

ช่องทางบริการข้อมูลของยามาฮ่าอาจรวมถึงความสามารถในการพูดคุยโต้ตอบ (การสนทนา) พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น (ห้องประชุม) บอร์ดข้อความออนไลน์ การตอบกลับข้อซักถามผ่านทางอีเมล และการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกัน ยามาฮ่าจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าจัดส่งให้ผ่านช่องทางบริการข้อมูลเหล่านี้

เมื่อท่านใช้ช่องทางบริการข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ กรุณาส่งข้อมูลโดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและดุลยพินิจของท่านเอง