บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด (“ยามาฮ่า”) เห็นว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย (“ลูกค้า” หรือ “ท่าน”) ถือเป็นภาระผูกพันของยามาฮ่าตามกฎหมายและคำสั่งตลอดจนความรับผิดชอบทางสังคมที่สำคัญ

ยามาฮ่าทำธุรกิจในประเทศไทยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน “นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัว” ดังรายละเอียดต่อจากนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) และยังให้ความเคารพต่อสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมทั้งคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “พระราชบัญญัติ”)

1. แหล่งที่มาและหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ยามาฮ่าอาจจะเก็บรวบรวม

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจัดทำขึ้นและแจ้งต่อยามาฮ่าหรืออยู่ในความครอบครองของยามาฮ่า

ยามาฮ่าอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งให้ยามาฮ่าทราบหรืออยู่ในความครอบครองของยามาฮ่า หรือได้มาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือธุรกิจของท่าน บิดามารดาของท่าน หรือตัวแทนตามกฎหมายโดยเป็นไปตามกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ ซึ่งจะรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจและได้รับมอบหมายจากท่านหรือบุคคลที่กระทำการในนามของท่านดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- เมื่อท่านได้เข้าทำสัญญากับยามาฮ่า เช่น สัญญาการเป็นผู้แทนจำหน่าย สัญญาการเป็นผู้รับอนุญาตแฟรนไชส์ สัญญาการจัดหาสินค้า

- เมื่อท่านได้ร้องขอ ลงทะเบียน สั่งซื้อ หรือซื้อสินค้า บริการ เข้าเรียนในหลักสูตรโรงเรียนดนตรีที่เป็นของยามาฮ่า และ/หรือ ยามาฮ่ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาและจัดจำหน่ายโดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานของยามาฮ่า (“สินค้าและบริการของยามาฮ่า”)

- เมื่อท่านมีการร้องขอหรือลงทะเบียนที่จะใช้สินค้าและบริการของยามาฮ่า (ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของยามาฮ่าในฐานะของผู้ควบคุมข้อมูลโดยเป็นไปตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

- เมื่อท่านได้มาเยี่ยมชมหรือติดต่อกับยามาฮ่าผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ บัญชีไลน์ และช่องทางการติดต่อออนไลน์อื่นๆ ของยามาฮ่าโดยเป็นไปตามความสนใจของท่าน เช่น เว็บไซต์ แพลตฟอร์มสื่อสังคม ซึ่งทางยามาฮ่ามีสิทธิ์ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- เมื่อท่านได้ตอบคำถามในแบบสำรวจของยามาฮ่าหรือเข้าร่วมการส่งเสริมการตลาดของยามาฮ่า

- เมื่อท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลและข่าวสารเมื่อมีการอัพเดตและรับสิทธิประโยชน์จากยามาฮ่า

- เมื่อท่านได้เข้าร่วมในงาน สัมมนา และกิจกรรมของยามาฮ่า

- เมื่อท่านจ่ายเงินและทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของยามาฮ่า เราจะจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินและธุรกรรม

- เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชม ลงชื่อเข้าใช้ และ/หรือ ใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ที่ยามาฮ่าเป็นผู้ดำเนินการ

- ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาอื่นๆ

- บุคคลและบริษัทที่แนะนำท่านให้ยามาฮ่ารู้จัก ซึ่งจะรวมถึงหากแต่ไม่ได้จำกัดไว้แค่เพียง ผู้แทนจำหน่ายธุรกิจของยามาฮ่า ตัวแทน บริษัทภายนอกที่ยามาฮ่าบ้านจ้าง รวมทั้งเจ้าของโรงเรียนดนตรียามาฮ่า (“โรงเรียนดนตรียามาฮ่า”) ซึ่งที่มีความสัมพันธ์ตามกฎหมายกับยามาฮ่าวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าและบริการของยามาฮ่า

- ยามาฮ่า คอร์ปอเรชั่นและบริษัทอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นบริษัทในเครือของยามาฮ่า ที่มีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ยามาฮ่าทราบ

- ธุรกิจส่วนบุคคลและบริษัทที่ท่านทำหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ตัวแทน พนักงาน บริษัทภายนอกที่รับการว่าจ้าง ผู้รับจ้าง และบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อ (“บุคลากรของคู่ค้าทางธุรกิจ”)

- ผู้ให้บริการสื่อสังคมและผู้ให้บริการเทคโนโลยีอื่นๆ

1.2 หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ อายุ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อีเมล และที่อยู่สำหรับการติดต่อ ตำแหน่งที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ เพศ อาชีพและประเภทของธุรกิจ สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษาก่อนหน้านี้และปัจจุบัน ข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคม รหัสและบัญชีผู้ใช้งาน หมายเลขอ้างอิง ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมร้านของยามาฮ่า สินค้าและบริการของยามาฮ่าที่มีการจัดซื้อ
 • ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวของทางราชการและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษี ใบสูติบัตร หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและนามสกุล หรือเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการระบุตัวตน ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน
 • ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามหรือแคมเปญ
 • ข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมหรือการสนับสนุนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ (หมายเลขซีเรียล ประวัติในการซื้อ วิธีการชำระเงิน หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน)
 • ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าและบริการของยามาฮ่า (รหัสอ้างอิง วิธีการใช้สินค้า ความถี่ในการใช้สินค้า และข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน)
 • ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามข้อมูลกับทางยามาฮ่า (เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคม รหัสและบัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการขอให้มีการซ่อมแซมและข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของยามาฮ่า และข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน)
 • ข้อมูลที่เกิดจากการเข้าร่วมและธุรกรรมที่ทำกับยามาฮ่า เช่นประวัติการเข้าชมคอนเสิร์ต เข้าร่วมงาน การทดสอบ กิจกรรม และการประกวดที่ยามาฮ่าให้ความร่วมมือหรือเป็นผู้สนับสนุนร่วม (รวมทั้งภาพถ่าย เสียงและภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดนตรีหรือร้องเพลง) ประวัติการเข้าร่วมในชั้นเรียนดนตรี หลักสูตร หรือการฝึกสอนที่คล้ายคลึงกันซึ่งทางยามาฮ่าเป็นผู้ดำเนินการ หรือได้รับจากโรงเรียนดนตรียามาฮ่าตามหลักการทางด้านกฎหมายโดยเป็นไปตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รวมทั้งภาพถ่าย เสียงและภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดนตรีหรือร้องเพลง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมดังกล่าว) ประวัติในการซื้อหรือใช้งานสินค้าและบริการของยามาฮ่า ประวัติการออกใบอนุญาต การใช้งาน และสิ่งที่คล้ายกันในส่วนของงานศิลปะ (รวมทั้งส่วนของดนตรี) ซึ่งยามาฮ่าเป็นผู้ที่ถือสิทธิ์อยู่
 • ข้อมูลที่ได้จากการใช้ซอฟต์แวร์หรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งทางยามาฮ่ามีสิทธิ์ที่จะประมวลผลตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้ ฯลฯ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบราวเซอร์และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ท่านใช้งานอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลในการใช้บริการ หน้าเพจที่ท่านไปเยี่ยมชม ลิงก์ที่ท่านคลิก อีเมลจากยามาฮ่าที่ท่านเปิดอ่าน ที่อยู่ไอพี ประเทศที่เข้าชม จำนวนของผู้ใช้งาน วันที่เข้าเยี่ยมชม และข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน)
 • ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามหรือแคมเปญของยามาฮ่า
 • ข้อมูลที่จ้งให้ทราบโดยผู้ดำเนินธุรกิจที่ให้บริการโดยใช้ข้อมูลที่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (เช่น การระบุตัวตนจากโฆษณาโดยได้รับความยินยอมจากท่าน)
 • ข้อมูลในเรื่องของแพลตฟอร์มสื่อสังคมของบัญชีอย่างเป็นทางการของยามาฮ่า (เป็นไปตามความสนใจหรือคำร้องขอของท่าน)
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต่อการอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการของยามาฮ่า เช่น ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งศาลและ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของยามาฮ่า

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ความจำเป็นต่อการดำเนินการตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับยามาฮ่า เช่น

 • การจัดหา การบำรุงรักษา การคุ้มครอง การจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญ สินค้าและบริการใหม่ของ ยามาฮ่า และข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน การใช้แบบสอบถาม บริการหลังการขายของสินค้า และการคุ้มครองลูกค้า
 • การติดต่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
 • การจัดหาสินค้าและบริการของยามาฮ่า
 • การจัดให้มีการชำระเงินและการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • การสร้างการบริหารจัดการบัญชี
 • การปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับยามาฮ่า (การประมวลผลการชำระเงิน ฯลฯ)
 • การบริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงสำหรับแหล่งที่มาของเสียง
 • การดำเนินกิจกรรมด้านบริการและการจัดการเรื่องการซ่อมแซมในระหว่างระยะเวลารับประกันและการดูแลหลังการขายหลังจากที่มีการทำกิจกรรมด้านบริการและการจัดการเรื่องการซ่อมแซมอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของยามาฮ่า
 • การตอบข้อซักถาม การร้องขอโบรชัวร์ หรือการร้องขออื่นๆ
 • การใช้สิทธิ์หรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา กฎหมาย กฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิ่งที่คล้ายคลึงกัน
 • การคัดกรองในกรณีที่มีการยื่นคำขอเช่าอุปกรณ์
 • การติดต่อหรือการได้รับ/การจัดส่งเอกสารหรือพัสดุ การจัดส่งหนังสือบอกกล่าวที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ยามาฮ่าเป็นผู้ดำเนินการและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน

2.2 ความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายของยามาฮ่า เช่น

ยามาฮ่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งมากมายที่นำมาบังคับใช้ซึ่งออกโดยหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ยามาฮ่าจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะรวมถึงหากแต่มิได้จำกัดไว้แค่เพียงการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • การปฏิบัติตามกฎหมายที่นำมาบังคับใช้กับเรา (เช่น กฎหมายเรื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับภาษีและการบัญชี รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม)

2.3 เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของยามาฮ่าและบุคคลภายนอก เช่น

 • การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าหรือการบันทึกข้อมูลในระบบสื่อสารข้อมูล
 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวและการถ่ายภาพตามความเหมาะสมในคอนเสิร์ต งาน การทดสอบ และการประกวดที่จัดขึ้นเส้นทางยามาฮ่ามีส่วนให้ความร่วมมือหรือร่วมสนับสนุน (รวมทั้งการบันทึกเสียงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเล่นดนตรีหรือการร้องเพลง)
 • แบบสำรวจความพึงพอใจและการประเมินหลังจากที่มีการใช้สินค้าและ/หรือบริการ
 • การติดตามหนี้สิน
 • การฟ้องร้องหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ
 • การใช้กล้องวงจรปิด การควบคุมการเข้าออกสถานที่ของยามาฮ่า
 • การบริหารจัดการข้อร้องเรียนหรือเหตุการณ์ที่ต้องสงสัย
 • การดำเนินงานด้านไอที การบริหารจัดการและการป้องกันระบบ การรับมือและการลดจำนวนเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้านความมั่นคงปลอดภัย
 • การอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม งาน แคมเปญ หรือการประชุมที่จัดขึ้นซึ่งได้รับความร่วมมือหรือร่วมสนับสนุนจากยามาฮ่า
 • การวิเคราะห์ การวิจัย และ/หรือการจัดทำรายงานเพื่อนำไปใช้ในองค์กรของยามาฮ่า
 • การปรับปรุงสินค้าและบริการของยามาฮ่า การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ของยามาฮ่า
 • การบริหารจัดการผู้แทนจำหน่ายของยามาฮ่า โรงเรียนดนตรียามาฮ่า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น พนักงานธุรการและครูโดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานของยามาฮ่า
 • การจัดทำหนังสือบอกกล่าวที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของยามาฮ่าที่ท่านร้องขอ รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานหรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ความเหมาะสม
 • การจัดทำประกาศสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ งาน และสิ่งที่คล้ายคลึงกันของยามาฮ่า คอร์ปอเรชั่นและบริษัทในเครือของยามาฮ่า

2.4 วัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

 • การวิเคราะห์และ/หรือการวิจัยเพื่อพัฒนา การปรับปรุงสินค้าและบริการของยามาฮ่าที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านโดยเป็นไปตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • การดำเนินงานด้านการตลาด การนำเสนอสินค้าและบริการของยามาฮ่า เอกสิทธิ์ที่ยามาฮ่ามอบให้ ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านโดยเป็นไปตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • การบันทึกและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่น ภาพเคลื่อนไหว คำพูด และภาพถ่ายส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการค้าซึ่งจะถูกนำไปตีพิมพ์ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ บุคคลที่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งผู้ปกครอง ตัวแทนทางกฎหมาย ผู้ปกครองตามกฎหมาย และผู้คุ้มครองตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ให้ความยินยอม (เว้นแต่กฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะระบุว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอรับความยินยอม)

2.5 วัตถุประสงค์อื่นที่ยามาฮ่าอาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • การป้องกันหรือการหยุดยั้งอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • การจัดทำเอกสารประวัติหรือหนังสือรายปีเพื่อสิทธิประโยชน์สาธารณะหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิจัย หรือสถิติ
 • การดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์สาธารณะหรือการปฏิบัติตามหน้าที่ในการใช้อำนาจจากทางราชการที่ ยามาฮ่าได้รับ

3. การบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ยามาฮ่าจะใช้มาตรการด้านเทคนิค กายภาพ และองค์กรเพื่อที่จะรักษาความลับ ความถูกต้อง ความครบถ้วน และความพร้อมต่อการใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการสูญหาย การถูกทำลาย การปลอมแปลง การเปิดเผย และสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกันและความพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยการจัดตั้งระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย

4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ยามาฮ่าอาจจะว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยามาฮ่าจะไม่อนุมัติให้มีการใช้หรือการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยผู้รับจ้างเว้นแต่ผู้รับจ้างจำเป็นที่จะต้องใช้หรือแจ้งข้อมูลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งกฎหมายและคำสั่งที่นำมาบังคับใช้ ยามาฮ่าได้กำหนดให้ผู้รับจ้างดังกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นไปตามสัญญาที่ทำไว้

ในส่วนของการส่งมอบสินค้าและบริการของยามาฮ่า ยามาฮ่าอาจจะมอบสิทธิ์ให้กับผู้แทนจำหน่ายและโรงเรียนดนตรียามาฮ่า (แล้วแต่กรณี) ในการดำเนินธุรกิจในฐานะของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นโดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานของยามาฮ่า ดังนั้น ยามาฮ่าอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้รับดังกล่าวเพื่อที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของยามาฮ่าตามที่ท่านร้องขอ ซื้อ หรือนำไปใช้เท่านั้น ในบางกรณี ท่านอาจจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กล่าวมา

ยามาฮ่าจะมีรายชื่อผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทางยามาฮ่าอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของยามาฮ่า ในส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ยามาฮ่าอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือบริษัทโดยพิจารณาตามความสัมพันธ์และธุรกรรมที่ท่านทำไว้กับบุคคลเหล่านั้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (ท่านสามารถขอให้ยามาฮ่าจัดส่งรายชื่อทั้งหมดของบุคคลและบริษัทที่ยามาฮ่าอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลเหล่านั้น)

ประเภทของผู้รับข้อมูล ตัวอย่าง

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทยามาฮ่า

- ยามาฮ่า คอร์ปอเรชั่นและบริษัทในเครือ

- บริษัท สยามกลการ จำกัด

เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของยามาฮ่าให้แก่ท่าน

- ผู้แทนจำหน่ายสินค้าของยามาฮ่า

- โรงเรียนดนตรียามาฮ่า

- ผู้ให้บริการและตัวแทนภายนอกรายอื่นๆ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสินค้าและบริการของยามาฮ่า

- ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง ศูนย์ข้อมูล แพลตฟอร์มข้อมูล นักพัฒนา และผู้จำหน่ายสินค้าที่เคยเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว

- ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์

- ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารหรือพัสดุ

บุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้

ในบางกรณี ยามาฮ่าอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของบุคคลที่มีอำนาจทางกฎหมายหรือสิทธิทางกฎหมายและ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับยามาฮ่า ยามาฮ่าอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้ตรวจสอบภายนอก ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านบริการ หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญรายอื่น แล้วแต่กรณี

บุคคลภายนอกรายอื่นใด

ยามาฮ่าอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกรายอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บุคคลภายนอกรายอื่นใดที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะรวมถึงหากแต่มิได้จำกัดไว้แค่เพียง

- บุคคลที่ท่านเข้าทำสัญญาหรือมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและบริการของยามาฮ่า (เช่น บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่เป็นผู้ติดต่อ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง หรือตัวแทนตามกฎหมาย)

- การควบรวมและการถือครองกิจการ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของยามาฮ่า รวมทั้งการครอบครองและการโอนสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของยามาฮ่า

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคล

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ยามาฮ่าดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมากเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการประมวลผล ในบางครั้งคราว ยามาฮ่าอาจจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนอกประเทศไทย ในกรณีนี้ ยามาฮ่าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสมก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเป็นไปตามกฎหมายและคำสั่งที่นำมาบังคับใช้ ซึ่งจะรวมถึงพระราชบัญญัติด้วย

ในกรณีที่ไม่สามารถนำเอาพระราชบัญญัติมาบังคับใช้ได้

ยามาฮ่าอาจจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศหนึ่งที่ท่านอาศัยอยู่ไปยังประเทศอื่น (รวมทั้งประเทศญี่ปุ่น) และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประเทศเหล่านั้น (เมื่อรวมกับการประมวลผลแล้วก็จะเรียกว่า “การโอน”) กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เทียบเท่าได้กับกฎหมายของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่อาจไม่ถูกนำมาบังคับใช้ในประเทศที่เป็นผู้รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ยามาฮ่าจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเป็นไปตามกฎหมายและคำสั่งที่นำมาบังคับใช้รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว

6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ยามาฮ่าจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าภายในระยะเวลาที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานเท่านั้น ยามาฮ่าจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่กำหนดไว้ในกรณีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยข้อจำกัดหรือเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือให้การอนุญาต ตัวอย่างเช่น

อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้สูงสุดถึง 10 ปีหลังจากที่ท่านมิได้มีฐานะเป็นลูกค้าของเรา เพื่อที่จะดำเนินการเรียบร้อยตามกฎหมายโดยเป็นไปตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิในการเรียกร้องโดยเป็นไปตามกฎหมาย หรือแก้ต่างการร้องเรียนทางกฎหมาย

หลังจากที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อีกต่อไป ยามาฮ่าจะลบข้อมูลนั้นหรือจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้

7. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ยามาฮ่าไม่มีเจตจำนงที่จะอนุญาตให้เด็กซื้อสินค้าและบริการของยามาฮ่าเว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น (ตามที่กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ให้การอนุญาต) หรือยามาฮ่าได้รับความยินยอมจากตัวแทนตามกฎหมาย เช่น บุคคลที่มีอำนาจในการปกครองเด็กเหล่านั้นแล้วแต่กรณีตามที่ไม้ที่นำมาบังคับใช้กำหนดไว้ และจะดำเนินการตามความจำเป็นโดยเป็นไปตามกฎหมายและคำสั่งที่นำมาบังคับใช้ รวมทั้งบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกัน

หากท่านมีฐานะเป็นผู้ปกครองหรือตัวแทนตามกฎหมายซึ่งเป็นผู้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ต่อยามาฮ่า กรุณาติดต่อกับเรา และในกรณีนี้ ท่านอาจร้องขอที่จะใช้สิทธิ์ของท่านโดยเป็นไปตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านเป็นผู้เยาว์และจำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าและบริการของยามาฮ่า เราขอให้ท่านขอรับความยินยอมจากผู้ปกครองของท่านหรือตัวแทนตามกฎหมายของท่าน ซึ่งสามารถกระทำการในนามของท่านเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ (แล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายที่นำมาบังคับใช้กำหนดไว้)

ในกรณีที่ยามาฮ่าร้องขอความยินยอมจากผู้เยาว์เพื่อที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะต้องอาศัยสิ่งอื่นนอกเหนือจากความยินยอมของผู้เยาว์แต่เพียงอย่างเดียวโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยามาฮ่าจะขอรับความยินยอมจากผู้ปกครองของผู้เยาว์หรือตัวแทนตามกฎหมายของผู้เยาว์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. คุกกี้

ยามาฮ่าอาจสร้างคุกกี้และใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันในเว็บไซต์ของยามาฮ่ารวมทั้งเว็บไซต์อื่นๆ ที่ยามาฮ่าเป็นผู้ดำเนินการซึ่งระบุเป้าหมายเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย การดำเนินการในส่วนนี้จะช่วยทำให้ยามาฮ่าสามารถที่จะมอบสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น บริการและโฆษณาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าแต่ละราย ท่านอาจจะปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดผ่านทางการตั้งค่าในบราวเซอร์ของท่านและ/หรือการตั้งค่าคุกกี้ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าในส่วนนี้อาจลดความสามารถในการทำงานในระหว่างที่มีการใช้งานเว็บไซต์อยู่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ของเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์

9. สิทธิของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยอยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและข้อยกเว้นตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถที่จะใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของยามาฮ่าในฐานะของผู้ควบคุมข้อมูลตามที่ระบุไว้ในกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้สิทธิ์ของท่านตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ ซึ่งจะรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ยามาฮ่าเป็นผู้กำหนดไว้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านอาจจะร้องขอให้ผู้ปกครองหรือตัวแทนตามกฎหมายของท่านแสดงเจตจำนงที่จะใช้สิทธิ์เหล่านี้ในนามของท่าน ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของเล่นไขและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ ท่านจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและ/หรือขอรับสำเนา ส่ง แก้ไข ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวตนได้ ซึ่งจะรวมถึงการค้าหรือการจำกัดการเก็บรวบรวม การใช้งาน หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากยามาฮ่าได้รับความยินยอมจากท่าน ท่านก็สามารถที่จะเพิกถอนความยินยอมนั้นได้ ท่านมีสิทธิ์ที่จะร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเป็นผู้เปิดเผยรวมทั้งวิธีการที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเชื่อว่ายามาฮ่ามิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้น ท่านยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามกฎหมายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมของตนเองไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม หากแต่อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมก็จะไม่ส่งผลต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อนหน้านี้ได้รับการแจ้งให้ทราบและประมวลผลโดยได้รับความยินยอม

ท่านสามารถยื่นคำร้องโดยใช้แบบฟอร์มคำร้องของยามาฮ่าสำหรับเจ้าของข้อมูล ซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก

10. การปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่ง

ยามาฮ่าปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง และแนวทางปฏิบัติที่นำมาบังคับใช้ อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะของบริษัท

11. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ยามาฮ่าจะคอยทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติตามข้อกำหนด (แผนงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง และบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกัน) อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อถือได้

12. ข้อมูลในการติดต่อ

หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ขอได้โปรดสอบถามโดยใช้ข้อมูลการติดต่อดังต่อไปนี้

สำนักงานคุ้มครองข้อมูล

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

ชั้น 3, 4, 15 และ 16 อาคารสยามกลการ
เลขที่ 891/1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ (66) 02 821-6955
ที่อยู่อีเมล contact@yamaha.co.th

13. การแก้ไขปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ยามาฮ่าอาจดำเนินการแก้ไข ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือลบเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยเป็นไปตามนโยบายภายในองค์กรของยามาฮ่า การพัฒนาด้านเทคนิค หรือกฎหมายและคำสั่งที่นำมาบังคับใช้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนส่วนสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ยามาฮ่าจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามสมควรด้วยวิธีการที่เหมาะสม

ณ เวลาปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวได้รับการตีพิมพ์ในวันที่

31 พฤษภาคม 2022

เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของยามาฮ่า

เว็บไซต์ของยามาฮ่าจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ มากมาย หากแต่ลิงก์เหล่านี้มิได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทของเราจะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของยามาฮ่า ดังนั้น ขอได้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของยามาฮ่าตามที่กล่าวมาแล้ว

การเผยแพร่ข้อมูลโดยลูกค้า

บริการของยามาฮ่าอาจรวมถึงความสามารถในการพูดคุยโต้ตอบ (การสนทนา) พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น (ห้องประชุม) บอร์ดข้อความออนไลน์ การตอบกลับข้อซักถามผ่านทางอีเมล และการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกัน ยามาฮ่าจะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าจัดส่งให้ผ่านทางบริการเหล่านี้

เมื่อท่านใช้บริการ กรุณาส่งข้อมูลโดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและดุลยพินิจของท่านเอง

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

ยามาฮ่าจะไม่ร้องขอหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

บุคคลใดที่ถือว่าเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายในประเทศหรือบุคคลอื่นใดที่ยังมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ซึ่งพยายามที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์ของยามาฮ่าจะใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ก็ต่อเมื่อบุคคลเหล่านั้นได้รับความยินยอมจากตัวแทนตามกฎหมาย เช่น บุคคลที่มีอำนาจในการปกครอง