Y-DACC Training Course 2018

วันที่
หัวข้อสัมมนา
ประเภทสินค้า
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
1. 25 เม.ย. 61 Basic PA and Sound reinforcement Commercial Audio MG Series, Power Speaker, EMX Series, CBR Series, PX Series
2. 2 พ.ค. 61 CL, QL Series Digital Mixer Hands on Commercial Audio CL Series, QL Series, Rio Series, Power Speaker
3. 9 พ.ค. 61 TF Series for Live Sound Commercial Audio TF Series, NY64-D, Tio1608
4. 16 พ.ค. 61 Audinate Dante for Sound Network Commercial Installation Solution Audinate Dante, CL Series, Rio Series, MRX7-D
5. 23 พ.ค. 61 CISSCA speaker design software Commercial Installation Solution CISSCA speaker design software
6. 30 พ.ค. 61 CIS Seminar with MRX7-D processor Commercial Installation Solution MRX7-D, XMV Series, PX Series, CIS Speaker

1. Basic PA and Sound reinforcement

พื้นฐานที่ดีจะทาให้เราสามารถต่อยอดเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องต่อๆไปได้ อย่างเป็นระบบ ไม่สับสน หัวข้อนี้จะมีสาระสาคัญเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในเรื่องของเสียง และระบบเสียงเบื้องต้น โดยจะเน้นที่ Analog Mixer ก่อน เพื่อความง่ายในการสร้างความเข้าใจในช่วงเริ่มต้น รวมไปถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการ และให้อุปกรณ์เหล่านั้นมีความเหมาะสมกันมีมากที่สุด

2. Digital Mixer Hands on

CL Series "ศูนย์กลางแห่งการควบคุมงานเสียงทั้งระบบ" / QL Series "ความกระทัดรัดอย่างสมบูรณ์แบบ": Dan Dugan Automixer, Port to Port, Gain Compensation และฟังชั่นการใช้งานอื่นๆอีกมากมาย พร้อมที่จะให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในคอร์สนี้

3. TF Series for Live Sound

ด้วยความเป็นผู้นาในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับวงการเสียง ระดับมืออาชีพ ทาให้ TF เป็นคอนโซลรุ่นล่าสุดที่นาเสนอความโดดเด่น ในรูปลักษณ์ การใช้งานที่เปี่ยมประสิทธิภาพ และคุณภาพที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง สาหรับท่านที่ต้องการสัมผัสความล้าสมัย ต้องไม่พลาดหลักสูตรนี้

4. Audinate Dante for Sound Network

เมื่อ Network เข้ามามีบทบาทกับระบบเสียงมากขึ้นทุกวัน ความเข้าใจในระบบการทางานจึงเป็นเรื่องสาคัญ ที่จะทาให้เราสามารถทางานร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างเข้าใจ และมีประสิทธิภาพสูงสุด / Dante เป็น Software และ Hardware หลัก สาหรับการจัดการระบบเสียงบนเครือข่ายในผลิตภัณฑ์ของ Yamaha จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้งานจะต้องมีความเข้าใจในระบบดังกล่าว

5. CISSCA speaker design software

การวางแผนที่ดีจะช่วยให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทางานได้ง่ายขึ้น CISSCA เป็น Software ที่ช่วยจัดการด้านการออกแบบลาโพงเพื่อติดตั้งในอาคาร จะแสดงผลลัพธ์เป็นความดังลาโพงตามจุดต่างๆ ให้ง่ายต่อการตัดสินใจในการติดตั้ง

6. CIS Seminar with MRX7-D processor

MRX7-D เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าตาเรียบง่าย แต่เป็นอีกอุปกรณ์ที่แฝงไว้ด้วยพลังในการจัดการระบบเสียงบนเครือข่ายที่ทรงประสิทธิภาพ ในหัวข้อนี้จะเป็นการทาความรู้จักสร้างความเข้าใจ และสาธิตวิธีการใช้งานของอุปกรณ์สาหรับงานติดตั้งชิ้นนี้

Y-DACC (Bangkok)

ชั้น 3 อาคารสยามกลการ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. (02) 215-2626 ต่อ 1521 หรือ 091-557-8108