Yamaha Music Hall & Room Rental

อัตราค่าบริการพื้นที่ MUSIC SQUARE 2562-2563
(ประกาศนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป)
ห้อง รุ่น ราคา (บาท)
Yamaha Music Hall
[Monday - Friday]
S6, AFC (Active Field Control) 2,000 / ชั่วโมง
Yamaha Music Hall
[Saturday - Sunday]
S6, AFC (Active Field Control) 3,000 / ชั่วโมง
Recording Studio CFX 1,200 / ชั่วโมง
Piano Studio 1 C1X 600 / ชั่วโมง
Piano Studio 2 C2X, C3X 800 / ชั่วโมง
Multi-Purpose 1 ELS-02C, CLP635 700 / ชั่วโมง
Multi-Purpose 2 ELS-02C, CLP635 700 / ชั่วโมง
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
Yamaha Music Hall ค่าทำความสะอาด 800 / งาน
การจูนเปียโน C1X, C2X, C3X, C5X, S6 2,000 / ครั้ง
CFX 3,500 / ครั้ง

ติดต่อเช่าสถานที่ :

Yamaha MUSIC SQUARE Thailand

เบอร์ 02-215-2626 ต่อ 1242

อาคารสยามกลการ ชั้น 4

891/1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ระเบียบข้อปฏิบัติการเข้าใช้พื้นที่

(ประกาศนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป)

1. แบบฟอร์ม

ผู้เช่าจะต้องส่งแบบฟอร์มขอใช้พื้นที่อย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเข้าใช้งาน

2. การชำระค่าใช้จ่าย

ผู้เช่าจะต้องชำระเงินล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเข้าใช้ ตามอัตราค่าบริการพื้นที่ MUSIC SQUARE ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้นระหว่างงาน จะมีการส่งใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมไปยังผู้เช่า

3. การเตรียมสถานที่และตกแต่งพื้นที่

3.1 ผู้เช่าจะต้องส่งรายละเอียดในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันมายังที่บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ในกรณีที่นำอุปกรณ์ส่วนตัวเข้ามาและต้องการใช้ลิฟต์ขนของ

3.2 การจัดดอกไม้ การตกแต่งสถานที่ และอื่น ๆ จะต้องอยู่บนฐานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยไม่เป็นอันตรายและเกิดความเสียหายต่อสถานที่

3.3 ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เช่าใช้นำลูกโป่งลม ลูกโป่งแก๊สฮีเลียม หรือวัตถุไวไฟใด ๆ เข้ามาใช้ภายในอาคาร

3.4 ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เช่าติดตั้งสิ่งของใด ๆ กับตะปู สกรู เทปกาว เทปกาวสองหน้า หมากฝรั่งติดผนัง หรือสติ๊กเกอร์บนพื้นไม้ ผนัง หรือกระจก

3.5 ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เช่าแขวนสิ่งของใด ๆ จากเพดาน ท่อสปริงเกอร์ หัวสปริงเกอร์หรือสายไฟห้องใด ๆ และอุปกรณ์อิเล็กโทรนิก

4. อาหารและเครื่องดื่ม

4.1 ขอความกรุณางดให้ผู้เช่านำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่ Yamaha Music Hall, Recording Studio, Piano Studio 1, Piano Studio 2, Piano Laboratory, YMC Multi-purpose 1 และ Multi-purpose 2.

4.2 ผู้เช่าสามารถจัดทานอาหารว่าง โดยแจ้งการจัดเตรียมประเภทอาหาร กับทางบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด เพื่อพิจารณาก่อนการเตรียมการ อย่างไรก็ตาม งดการปรุงอาหารหรือการใช้อุปกรณ์อิเล็กโทรนิก/เครื่องครัว ภายในบริเวณชั้น 4

4.3 งดนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในทุกกรณี

5. การสูบบุหรี่

ผู้เช่าและผู้ร่วมงานห้ามสูบบุหรี่บริเวณภายในอาคาร

6. ความเสียหายและความรับผิดชอบ

หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นต่อสถานที่ และอุปกรณ์ หรือสิ่งปลูกสร้างใดของอาคารในระหว่างการเช่าของผู้เช่า ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกกรณีต่อสิ่งปลูกสร้างอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดจากผู้เช่าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้เช่า บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ ส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้เช่าหรือแขกของผู้เช่า

7. กรณีเหตุฉุกเฉิน

หากมีเหตุฉุกเฉิน ผู้เข้าใช้จะปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพื้นที่อย่างเคร่งครัด