เอกสารประกอบการสมัครงาน

เอกสารประกอบการสมัครงาน

รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
สำเนาเอกสารคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
ประวัติย่อ (Resume)

 

 

วิธีการสมัคร

•  ส่ง Resume มาทาง E-mail : hr.smy@yamaha.co.th
•  สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท : 891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 16 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
•  โทรศัพท์ : 02-215-2626-39 ต่อ 1628
•  แฟกซ์ : 02-2162069
•  ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด