Annual Events

การประกวดวงโยธวาทิตยามาฮ่าแห่งประเทศไทย เป็นกิจกรรมดนตรีประเภทวงโยธวาทิตที่มีประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด จึงได้จัดการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน เพื่อพัฒนามาตรฐานการเล่นดนตรีประเภทวงโยธวาทิตของนักเรียนให้ดีขึ้นต่อไป

 • เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ และยกระดับการเล่นดนตรีประเภทวงโยธวาทิต ให้เทียบเท่าระดับสากลและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมระดับประเทศ และเป็นกิจกรรมพื้นฐานให้กับวงโยธวาทิตที่มีศักยภาพได้แสดงและพัฒนาสู่ระดับสากล
 • เพื่อยกระดับการแข่งขันวงโยธวาทิตในประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติ ในรูปแบบ Indoor Competition หนึ่งเดียวในประเทศ
 • เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้ได้ใช้เวลากับดนตรี และยังส่งเสริมความสามัคคีและการทำงานเป็นหมู่คณะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติในอนาคต

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า มีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้

 • ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ และซาบซึ้งศิลปะดนตรีโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งไทย
 • เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้สืบทอดมรดกเพลงลูกทุ่งอันเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไทย
 • เพื่อยกระดับการแสดงดนตรีให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
 • เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่เยาวชนให้รู้จักการทำงานเป็นทีม
 • เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข และสิ่งเสพติด

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า มีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้

 • เพื่อแสดงศักยภาพ ความรู้ และความสามารถของนักดนตรีรุ่นเยาว์ที่เรียนดนตรี ภายใต้หลักสูตร Yamaha Music Worldwide Education System จากประเทศญี่ปุ่น
 • เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ดนตรีของเด็กนักเรียนดนตรีสังกัดโรงเรียนดนตรียามาฮ่าและโรงเรียนดนตรีในเครือข่ายทั่วประเทศ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้มีเวทีโชว์พลังดนตรีที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยจินตนาการทางความคิดสร้างสรรค์และถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงให้ปรากฎต่อสายตาสาธารณะชนได้อย่างนอดเยี่ยม
 • เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันเยาวชนก้าวสู่โลกแห่งเสียงดนตรี ตลอดจนพัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถการเล่นดนตรีให้มีมาตรฐานสากลเทียบเท่ากับนักดนตรีจากชาติอื่นๆ
 • เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยให้รุ้จักการทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาความก้าวร้าวทางสังคมอีกทางหนึ่ง