ชี้แจง แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้ผลกระทบจากเหตุกราณ์ที่ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า สยามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เรียน ท่านผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สยามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

ตามที่สัญญาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สยามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ระหว่าง บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด มีผลสิ้นสุดลง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นั้น หากท่านผู้ปกครองมีความประสงค์จะให้นักเรียนของท่าน สามารถเข้าเรียนดนตรีในหลักสูตรของสถาบันสยามดนตรียามาฮ่าได้อย่างต่อเนื่อง ที่โรงเรียนดนตรียามาฮ่าสาขาอื่นที่บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด จะจัดการเปิดรับบริการให้แก่นักเรียนของท่านเป็นกรณีพิเศษนั้น

ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองแจ้งความประสงค์และดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

1.กรณีท่านผู้ปกครองที่มีใบเสร็จรับเงินการชำระค่าเล่าเรียนล่วงหน้า และมีความประสงค์ที่ต้องการให้นักเรียนของท่านเรียนต่อที่ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด มีความยินดีที่จะมอบ Voucher ในมูลค่าค่าเล่าเรียนล่วงหน้า ที่ท่านผู้ปกครองได้ชำระไปให้แก่ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า สยามเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้ว เพื่อให้ท่านได้นำ Voucherนี้ไปใช้เรียนดนตรี ณ โรงเรียนดนตรียามาฮ่าในสาขาที่อื่นที่ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัดได้จัดให้บริการเปิดสอนแก่นักเรียนของท่านเป็นกรณีพิเศษ หรือ ท่านจะนำ Voucherนี้ไปใช้ในการซื้อสินค้าของบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัดก็ได้

2.กรณีท่านผู้ปกครองที่มีใบเสร็จรับเงินที่ชำระค่าเล่าเรียนล่วงหน้า และมีความประสงค์ที่ต้องการขอรับเงินคืน

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด มีความยินดีที่จะพิจารณาคืนเงินให้แก่ท่านผู้ปกครอง ตามจำนวนเงินค่าเล่าเรียนล่วงหน้าที่ท่านได้ชำระไปให้แก่ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า สยามเซ็นทรัลปิ่นเกล้าที่ปรากฎในหลักฐานใบเสร็จรับเงินและเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัดจะแจ้งให้ทราบ

3.กรณีท่านผู้ปกครองทำใบเสร็จรับเงินหาย

กรณีท่านผู้ปกครองทำใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนล่วงหน้าที่ท่านได้ชำระไปให้แก่ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า สยามเซ็นทรัลปิ่นเกล้าหาย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองไปแจ้งความที่สถานีตำรวจกรณีหลักฐานใบเสร็จรับเงินดังกล่าวนี้หาย แล้วนำหลักฐานการแจ้งความมาแสดงต่อบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด พร้อมหลักฐานประกอบอื่นตามที่บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัดจะแจ้งให้ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือแก่ท่านผู้ปกครองอย่างเป็นธรรมต่อไป

หมายเหตุ

- การกำหนดกรอบระยะเวลาที่ขอให้ท่านผู้ปกครองดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นั้น เป็นเพียงมาตรการเร่งรัดให้ท่านผู้ปกครองและคณะทำงานทุกฝ่ายเร่งแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อป้องกันมิให้มีผลกระทบต่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องของนักเรียนดนตรี โดยไม่ถือว่ามีผลเป็นการจำกัดตัดสิทธิของท่านผู้ปกครองแต่อย่างใด หากท่านผู้ปกครองติดต่อมายังบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ภายหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัดก็ยังพร้อมที่จะดูแลแก้ไขปัญหาให้กับท่านผู้ปกครองทุกท่านจนกว่าจะแล้วเสร็จในทุกกรณี

- ในส่วนของ Voucher ที่ท่านผู้ปกครองจะได้รับไปนั้น จะเป็น Voucher แทนเงินสดที่สามารถนำไปเรียนดนตรี โดยมีมูลค่าเต็มจำนวนที่โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ทุกสาขาได้ และและสามารถซื้อสินค้า ที่โชว์รูม Yamaha Music Square และ Beat Spot Music Shop ของบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ได้ โดยไม่ระบุวันหมดอายุ

- กรณีท่านผู้ปกครองที่ได้รับ Voucher เรียบร้อยแล้ว แต่มีความประสงค์ที่จะขอแลกเป็นเงินสดส่วนที่เหลือ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด จะขอรับมาพิจารณาเป็นรายกรณีไป

- นอกจากนี้ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ยังได้เปิดช่องทางพิเศษ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการเรียนการสอนแก่นักเรียนดนตรี โดยท่านผู้ปกครองสามารถนำนักเรียนของท่านมาเรียนดนตรีเป็นกรณีพิเศษนี้ได้ที่ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 อาคารสยามกลการ โดยบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัดจะจัดครูจากส่วนกลาง หรือครูตามมาตรฐาน ให้กับนักเรียนของท่าน

ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองโปรดแจ้งความประสงค์ของท่านมายังบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ตามช่องทางดังนี้

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด จะเป็นผู้ประสานงานในกรณีดังกล่าวให้ตามความประสงค์ของท่าน

1. แจ้งความประสงค์มายัง Email:Yamahamusicschool@yamaha.co.thโดยให้ส่งสำเนาใบเสร็จและสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง

2. โดยนำเอกสารต้นฉบับมาแสดงด้วยตนเองหรือส่งเอกสารต้นฉบับมาที่ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

ที่อยู่ 891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 16 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเหตุ : ระบุมุมซอง เอกสารสำคัญ ส่วนสถาบันดนตรีฯ