แนวทางปฏิบัติและข้อบังคับใช้งานสื่อสังคมออนไลน์แนวทางปฏิบัติและข้อบังคับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

1. ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์

สื่อสังคมออนไลน์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ หรือ Web-based (โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในบริการ www ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายอินทราเน็ต ที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP เป็นมาตรฐานการสื่อสารข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสาร/ เรียกใช้งานโปรแกรม Web-based Application โดยใช้ผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล/ ข่าวสาร ระหว่างกันได้2. การสื่อสารที่เหมาะสม

สื่อสังคมออนไลน์นี้อยู่ภายใต้การดำเนินการโดย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ("บริษัท") บริษัทจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับข้อมูล/ บริการที่มีคุณภาพ และเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


3. คุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์

ข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์นั้น อาจถูกเยี่ยมชมโดยผู้ใช้งานจำนวนมาก ยากต่อการลบ/ เคลื่อนย้ายข้อมูลได้ทันที ดังนั้น บริษัทจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ที่จะควบคุมความถูกต้องในการเผยแพร่ข้อมูล
บริษัทจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อการยืนยันข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์นั้นสอดคล้องกับกฎระเบียบ/ ข้อบังคับของบริษัทโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ
บริษัทมีความเข้าใจว่า ข้อความที่โพสต์โดยพนักงานของบริษัทนั้น มีอิทธิพลอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของบริษัท


4. พฤติกรรมที่ดีในสื่อสังคมออนไลน์

• มีความระมัดระวังในการฟัง เมื่อลูกค้าพูดเสมอ
• มีความรับผิดชอบต่อข้อความที่เผยแพร่ และไม่โพสต์ข้อความใดๆที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่ถูกต้อง
• เมื่อโพสต์ข้อความใดๆ จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ
• การใช้สื่อสังคมออนไลน์มีส่วนร่วมในการเปิดโอกาสที่จะเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะให้บริการที่ดีและการสื่อสารร่วมกันกับคนในสังคม


5. ข้อมูลที่โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์

• บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์นั้นจะสอดคล้องตามนโยบายและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของบริษัท
• การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ อาจมีระยะเวลาในการตอบกลับที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง (ชั่วโมงการทำงาน, ระยะเวลาการตอบกลับ, วิธีการตอบกลับ)


6. ติดต่อสอบถาม

หากท่านไม่สามารถ/ไม่ต้องการ ส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นี้ ท่านสามารถเลือกใช้แบบสอบถามนี้ได้ :
https://inquiry.yamaha.com/country/?act=5&lcl=th_TH&auth=none


7. บัญชีสื่อสังคมออนไลน์

รายการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ดำเนินการโดย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

Facebook :
Yamaha Music Thailand (Official Page)
Yamaha Audio Thailand
Yamaha Band and Orchestra Team, Thailand
Yamaha Combo Thailand
Yamaha The Sound Master

YouTube : http://www.youtube.com/YamahaMusicThailand