Music Teacher

วิชาที่เปิดรับสมัคร

1.  เปียโน
2.  อิเล็คโทน
3.  ไวโอลิน
4.  กีตาร์คลาสสิค
5.  กีตาร์ไฟฟ้า
6.  กีตาร์เบส
7.  กลองคุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
มีบุคคลิกที่ดี เหมาะกับการเป็นครูสอนดนตรี
จบปริญญาตรีทางดนตรี หรือเคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสถาบันดนตรียามาฮ่า (Grade 6) หรือผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานทางด้านดนตรี
สามารถเข้ารับการอบรม จนจบหลักสูตรการอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย