Yamaha Thailand Music Festival 2012

29/12/2011 [กิจกรรม]

 

ประเภท

 

Classical Guitar

รุ่นเล็ก

 • เด็กชายจิรัฏฐ์ สิทธิมนต์อำนวย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ประชาอุทิศ
 • เด็กชายนันท์เตชินท์ อนันต์ปิติปภัส โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ประชาอุทิศ
 • เด็กชายณัฐนนท์ กู้เกียรติกาญจน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กชายธนพนธ์ ศีลพิพัฒน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พาราไดซ์พาร์ค
 • เด็กหญิงวรากร ศิลากุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส พระราม 4
 • เด็กชายณัฐวัตร รัตนพงษ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
 • เด็กชายณฐกร คงเจริญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต
 • เด็กชายภาณุวิชญ์ พันธะ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น
 • เด็กชายศุภณัฐ เตชะอำนวยวิทย์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น
 • เด็กชายณัฐพงศ์ นาฏงามขำ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • เด็กชายธรรมอัฏฐ อุมาแสงทองกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • เด็กชายเตชินท์ จุปะมัดถา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2
 • เด็กชายกฤติน ศิริมหา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ระยอง
 •  

  รุ่นกลาง

 • นายวรวรรธน์ สิทธิโชคพันธ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ มิวสิคเซอร์เคิล
 • นายวศิน โฉมทองดี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • นายธนภัทร หวังธนาโชติ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ลาดพร้าว
 • นางสาวพิชชาพร แสงอากาศ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พญาไท
 • เด็กชายศุภกิจ จันทร์นุ่ม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางใหญ่
 • เด็กชายสุทักษ์ ตู้ทอง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ติวานนท์
 • เด็กชายธิปก เลาหอารีดิลก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี นครศรีธรรมราช
 • นายฐิตินันท์ เดชอุดมพร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ชัยภูมิ
 • นายวศิน อุบลแก้ว โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์นครราชสีมา
 • เด็กชายศิริศักดิ์ ประมูลสินธ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2
 • นายสรวิศ วิศรุตรัตน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • นายศิรวิทย์ สอาดล้วน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2
 • นายณัฏฐชัย รวีโรจน์วิบูลย์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครปฐม
 • นายสุภัทรชัย อาคม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ โรบินสัน ราชบุรี
 • นางสาวเมธาวี แจ้งธรรม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อยุธยาพาร์ค
 •  

  รุ่นทั่วไป

 • นายยนตระการ มากผล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ
 • นายพัฒนพงศ์ โหรวิชิต โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ติวานนท์
 • นายพลวัชร สำเรียนรัมย์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ประชาอุทิศ
 • นายธนาคาร ลือชาชาญเดช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต
 • นายกฤตเมธ บุพพาศิรกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุบลราชธานี
 • นายรชต ธนัญชัย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2
 • นายพนายุทธ ฉ่ำเฉลิม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สระบุรี
 •  

  Classical Piano

  รุ่นจิ๋ว

 • เด็กชายอะสึคะ โคะยะมะ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต
 • เด็กหญิงรินรดา ลีลาสินเจริญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
 • เด็กหญิงพรลภัส พรศรีเมตต์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น
 • เด็กชายกรวิชญ์ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์นครราชสีมา
 • เด็กชายณัฏฐ์ธเนศ ตันติสุวิชวงษ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
 • เด็กหญิงอมิตา นันท์วัฒนาศิริชัย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุบลราชธานี
 • เด็กชายวริศ วังศพ่าห์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2
 • เด็กหญิงกัลยาวดี ปัญญา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2
 • เด็กหญิงณัฐนันท์ ตัณฑะเตมีย์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ลาดพร้าว
 • เด็กหญิงฮายอน พาร์ค โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ
 • เด็กหญิงภันธรัชต์ ณัฐนิธิการัชต์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์
 • เด็กหญิงณญาตา กำเนิดทอง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม
 • เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ ตั้งตุลานนท์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 2
 • เด็กหญิงปาลิดา จรัสทรงกิติ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ลาดพร้าว
 • เด็กหญิงอริยา เหล่าธิติพงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • เด็กชายจิ้งฮง ลิน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • เด็กชายวิริยะ แซ่เลี่ยง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พาราไดซ์พาร์ค
 • เด็กชายสรทรรศน์ ประภัสสรพิพัฒน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ
 • เด็กหญิงพิรดา ชูพึ่งอาตม์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะคริสตัล
 • เด็กหญิงไรวินท์ แซ่จาง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กหญิงภัทราพร ดำเกิงนิธิกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กชายณฐดน ว่องพิสุทธิพงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • เด็กชายปพนสรรค์ ลิ่มวานิชรัตน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ลำลูกกา
 • เด็กหญิงสาธิดา รัตนภราดร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ จันทน์วินิต
 • เด็กหญิงวีราวัลย์ วิเชียรดิลกกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กหญิงอภิษฎา ฝัดค้า โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส ศาลายา
 • เด็กหญิงสุธาวัลย์ เศรษฐจินดา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี
 • เด็กชายภธร ปภากิจรัตฐากร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี
 •  

  รุ่นเล็ก

 • เด็กหญิงสริตา อนันตกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
 • เด็กหญิงธรรญชนก อายุบวร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี นครศรีธรรมราช
 • เด็กหญิงศุภรางศุ์ สุจริต โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต
 • เด็กหญิงทักษนันท์ จันทร์ทวิชัย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น
 • เด็กหญิงฐิติรัก ล้วนรัตนากร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น
 • เด็กหญิงเมรินทร์ คนึงคิด โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรธานี
 • เด็กชายชคพัฒน์ ภัยหลีกลี้ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรธานี
 • เด็กชายฤกษ์มงคล ปัญญา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2
 • เด็กหญิงนัทธพรรณ ศิริติกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • เด็กชายชนาธิป วุฒิเจริญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • เด็กหญิงปาณิสรา ลิ่มวานิชรัตน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ลำลูกกา
 • เด็กหญิงNatsuki Kinoshita โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เอ็มโพเรี่ยม
 • เด็กชายณัฐนันท์ สินวัฒนาวุฒิ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ
 • เด็กชายจุลบุตร ชื่นโชคสันต์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เอกมัย
 • เด็กหญิงลีนา จี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รังสิต
 • เด็กหญิงสิริวิมล เพิ่มพูนธนาลาภ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ปทุมวัน
 • เด็กชายศิรเวธน์ ศรีพฤกษชาติ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พาราไดซ์พาร์ค
 • เด็กหญิงภัณฑิรา บุญประภากร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 2
 • เด็กหญิงชัชมินห์ โชคเจริญวัฒนกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ มิวสิคเซอร์เคิล
 • เด็กหญิงมณี หลิน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม
 • เด็กหญิงรวิพราว ปรัชญานุสรณ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 2
 • เด็กหญิงอมิตา สุวรรณพิมลกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม
 • เด็กชายณัฐนนท์ กู้เกียรติกาญจน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กชายภูมิภัทร์ จารภัทร์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์
 • เด็กชายตะวัน ใหญ่สว่าง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ แฟชั่นไอส์แลนด์
 • เด็กหญิงคณาพร เที่ยงธรรม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กหญิงปาลิตา โอหยาง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์
 • เด็กชายณภัทร โกเมนเอก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ โรบินสัน ราชบุรี
 • เด็กหญิงกัญญรัตน์ บางยาง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส ศาลายา
 • เด็กชายอภิสิทธิ์ ไชยบุญเรือง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ระยอง
 •  

  รุ่นกลาง

 • เด็กชายณวรรต สวัสดิ์ทอง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซ็นทรัล ภูเก็ต
 • เด็กหญิงสุวพร วงศ์ชนะ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
 • เด็กชายอัชชานันท์ มานิตพรสุทธ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น
 • เด็กหญิงชุติกานต์ แสงทอง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น
 • เด็กหญิงชลิตา ธงศรี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น
 • เด็กหญิงเกวลิน หิรัณจารุกร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2
 • เด็กหญิงพัทรัตน์ พันธุ์แพ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • เด็กหญิงชนัสชิดาภา สถิตธรรมสุธี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม
 • เด็กชายวาริศ วรินทรเวช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เอสพละนาด รัตนาธิเบศร์
 • เด็กชายกิติภูมิ สกุลปิยวงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ
 • เด็กหญิงนภสรณ์ ลวสินอาภรณ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์
 • เด็กชายเตชวิน มนุญพร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์
 • เด็กชายตุลย์ ตุลยาภรณ์โชติ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัชดาภิเษก
 • เด็กหญิงนาฎวดี สุทธิสมบูรณ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • เด็กชายวชิรธรรม เหล่าพูลทรัพย์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัชดาภิเษก
 • เด็กชายภูมินทร์ บุญประภากร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 2
 • เด็กหญิงมนพร คงสกุลวัฒนสุข โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์
 • เด็กหญิงอรจิรา หวังวีระมิตร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
 • นางสาวโชติกา นาคบุตร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์
 • เด็กหญิงบริมาส เมืองไทย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ระยอง
 • เด็กหญิงไม้ไหม ประยงค์รัตน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อยุธยาพาร์ค
 • เด็กหญิงนัทซึกิ คันดัทสุ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี
 •  

  รุ่นทั่วไป

 • นางสาวเกตนิกา บินรัตแก้ว โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
 • นายทศพล นุชนวลรัตน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น
 • นางสาวณัฎฐา แสงบุญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • เด็กหญิงณัฐนรี สมัญญาหิรัญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัชดาภิเษก
 • นายอธิป อิโต้ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์
 • เด็กหญิงพีรนุช จึงเจริญพาณิชย์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัชดาภิเษก
 • เด็กชายธิษณ์ธีทัต วงศ์บุญเกียรติ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุขุมวิท
 • เด็กหญิงณหทัย บุญแท้ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัชโยธิน (เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว)
 • นายวัชริศ เกิดชื่น โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • นางสาวมินท์ธิตา ลิ่วสันติธนากูล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์
 • นางสาวณภัทร ซิ้มสมบูรณ์ผล โรงเรียนดนตรีโสรดา
 •  

   

  Classical Violin with Piano

  รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี

 • นายณัฐภัทร พิศุทธิ์วงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก
 • นายภาณุสิชฌ์ จิตบริรักษ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก
 • เด็กชายเสกข์ศิลป์ ศรีสุขสันต์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • เด็กหญิงกรณิศ ธนโชคสิริ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • เด็กหญิง นภัสสร จียาศักดิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส นวมินทร์
 • นางสาวขวัญรัตน์ เจริญเผ่า โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส นวมินทร์
 • นางสาวพรลภัส เรียบร้อย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ
 • เด็กชายธีรภัทร เหลืองพงศ์รัตน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ
 • นางสาวศุภพร วัฒนศีล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัตนาธิเบศร์
 • เด็กหญิงสุชญา โตนวล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัตนาธิเบศร์
 • เด็กชายเทียนศิลป์ สุนทรจามร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ลาดพร้าว
 • เด็กหญิงดิวกาญจน์ กันตะโสพัตร์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ลาดพร้าว
 • เด็กชายคีตกานต์ รัตนพงษ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
 • เด็กหญิงเพชรลภัส รัตนพงษ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
 • เด็กหญิงศศธร แสงอรุณ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สงขลา
 • เด็กหญิงอักษราภัค พรหมมุณี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สงขลา
 • เด็กหญิงอิสรีย์อร แต้สุวรรณ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรสมใจนึก
 • เด็กหญิงเมรวี แต้สุวรรณ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรสมใจนึก
 • เด็กหญิงณิชาภัทร พันธไชย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น
 • เด็กหญิงชนัญญา มณีเพ็ญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น
 • เด็กหญิงพัทธนันท์ บุญเนาว์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ชัยภูมิ
 • นายวรา สุริยะคำวงค์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ชัยภูมิ
 • นางสาวธัญชนิต ร่มเย็น โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • เด็กหญิงกันติชา เอื้องไมตรีภิรมย์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • นางสาวพรรณราย พรรณศิริ โรงเรียนดนตรีโสรดา
 • เด็กหญิงสิริภัทร ซิ้มสมบูรณ์ผล โรงเรียนดนตรีโสรดา
 •  

  Electone Ensemble

  รุ่นจิ๋ว

 • เด็กหญิงสิริวรา ส่งวิสุทธิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่ วง  8 เทพอสูรมังกรฟ้า
 • เด็กหญิงพิมพ์ชนก จงไพรัตน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่ วง  8 เทพอสูรมังกรฟ้า
 • เด็กหญิงปีติมน เจริญสุข โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่ วง  8 เทพอสูรมังกรฟ้า
 • เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ รัตนเบญจกร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่ วง  8 เทพอสูรมังกรฟ้า
 • เด็กชายเสฏฐวุฒิ ซ้ายขวัญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่ วง  8 เทพอสูรมังกรฟ้า
 • เด็กหญิงสุภัสสรา ปิยนันท์จรัสศรี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่ วง  8 เทพอสูรมังกรฟ้า
 • เด็กชายอัสนีย์ พุฒิวรางกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่ วง  8 เทพอสูรมังกรฟ้า
 • เด็กหญิงเปมิกา รัตนสุภา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่ วง  8 เทพอสูรมังกรฟ้า
 • เด็กหญิงนันท์นภัส วาสสามัคคี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  Un No.
 • เด็กชายปธิกร วชิระคงสุข โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  Un No.
 • เด็กชายนิธิศ เจนวินิจ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  Un No.
 • เด็กหญิงกันตินันท์ พวงเกาะ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  Un No.
 • เด็กชายมาสุข ดีพลงาม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  Un No.
 • เด็กหญิงตุลยดา ไชยจักร์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  SUPER GANG
 • เด็กชายสินคณิน ณ ลำปาง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  SUPER GANG
 • เด็กหญิงอลีนตา ยาวิราช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  SUPER GANG
 • เด็กชายกฤตกานต์ กาบสุวรรณ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  SUPER GANG
 • เด็กหญิงพาณิภัค แซ่ลี้ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  SUPER GANG
 • เด็กชายสงกรานต์ ฉันทิยานนท์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  SUPER GANG
 • เด็กหญิงนวพร ทรัพย์เกษตริน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  SUPER GANG
 • เด็กหญิงธัญวลัย ปาสิกเทพย์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  SUPER GANG
 • เด็กชายจิรัฎฐ์ อินทชัย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  TOTORO
 • เด็กชายสาละ เวียงเก่า โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  TOTORO
 • เด็กหญิงชญานิฎฐ์ ปั้นทอง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  TOTORO
 • เด็กหญิงเวทิตา บุญยืน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  TOTORO
 • เด็กหญิงสุพิชญา ปัญโญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  TOTORO
 • เด็กหญิงภัคพสุตม์ วิชัยดิษฐ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  TOTORO
 • เด็กหญิงณัฐญา วิเศษณัฐ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  TOTORO
 • เด็กหญิงณฟ้า ธนูศรีรัตน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  TOTORO
 • เด็กหญิงนันทิชา ทรัพย์มูล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม วง  Google Delite
 • เด็กชายกันต์ธรินทร์ บุญชัย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม วง  Google Delite
 • เด็กชายอิทธิพัทธ์ วิเศษวรรณกิจ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม วง  Google Delite
 • เด็กหญิงวรัญญา คุ้มปัญญา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม วง  Google Delite
 • เด็กหญิงสุวพิชญ์ สุวรรณวรพงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม วง  Google Delite
 • เด็กหญิงศุภญา หลิน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม วง  Google Delite
 • เด็กชายจารุพิชญ์ หนูสุข โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม วง  Google Delite
 • เด็กชายชานน ตะละศักดิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก วง  FULL COLOR
 • เด็กหญิงอสมาภรณ์ ทาโคตร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก วง  FULL COLOR
 • เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชัยธนกวิน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก วง  FULL COLOR
 • เด็กหญิงพิชามญชุ์ เวียงสมุทร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก วง  FULL COLOR
 • เด็กหญิงนนลนีย์ รัตนโมลีพร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก วง  FULL COLOR
 • เด็กชายสหภาพ วัชระชัยสุรพล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก วง  FULL COLOR
 • เด็กชายชัญพัชร จรัณยานนท์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  Sentimento
 • เด็กชาย Hugo Cibla โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  Sentimento
 • เด็กหญิงพุทธิธีรา วนิชยางกูรานนท์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  Sentimento
 • เด็กชายชาคริต แสงสุขวาว โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  Sentimento
 • เด็กชายภาสวร ลิ้มมีโชคชัย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  Sentimento
 • เด็กหญิงกรรวี บูรณกิจเจริญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  Sentimento
 • เด็กหญิงพรหมวดี อรหัตมานัส โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  Sentimento
 • เด็กชายแทนไท ไทยเจริญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  Sentimento
 • เด็กหญิงกมลชนก จำปาเรือง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สระบุรี วง  7 NOTES
 • เด็กชายสิรภพ อินทรไทยวงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สระบุรี วง  7 NOTES
 • เด็กหญิงพิมพาสุข อัศวราชันย์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สระบุรี วง  7 NOTES
 • เด็กหญิงกนกรพี องค์วิศิษฐ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สระบุรี วง  7 NOTES
 • เด็กชายภัคณัฎฐ์ ตรีรัสสพานิช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สระบุรี วง  7 NOTES
 • เด็กหญิงศาตนันทน์ วงษ์มานะสุข โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สระบุรี วง  7 NOTES
 •  

  รุ่นเล็ก

 • เด็กชายปกป้อง วงศ์มณี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่ วง  โป๊ยเซียน
 • เด็กชายเกริกเกียรติ ลีรพงศ์นันต์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่ วง  โป๊ยเซียน
 • เด็กหญิงสลิล แสงอัมพร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่ วง  โป๊ยเซียน
 • เด็กหญิงภาณิชา โชตินันทน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่ วง  โป๊ยเซียน
 • เด็กชายน่านฟ้า ไชยชาญยุทธ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่ วง  โป๊ยเซียน
 • เด็กหญิงปริพัตร ชัยวิชิต โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่ วง  โป๊ยเซียน
 • เด็กหญิงรวิสรา กมโลบล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่ วง  โป๊ยเซียน
 • เด็กหญิงศุภกานต์ แสงอรุณ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่ วง  โป๊ยเซียน
 • เด็กชายดนุวัศ ผลสิน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซ็นทรัล ภูเก็ต วง  ย.ยักษ์เขี้ยวใหญ่
 • เด็กหญิงธนวรรณ ปั้งมาก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซ็นทรัล ภูเก็ต วง  ย.ยักษ์เขี้ยวใหญ่
 • เด็กหญิงศุภิสรา พงษ์หฤษฎ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซ็นทรัล ภูเก็ต วง  ย.ยักษ์เขี้ยวใหญ่
 • เด็กชายรัฐภูมิ แสงอร่าม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซ็นทรัล ภูเก็ต วง  ย.ยักษ์เขี้ยวใหญ่
 • เด็กชายกฤตเมธ ทัศนลีลาพร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซ็นทรัล ภูเก็ต วง  ย.ยักษ์เขี้ยวใหญ่
 • เด็กหญิงธนวรรณ อ่อนช้อยสกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซ็นทรัล ภูเก็ต วง  ย.ยักษ์เขี้ยวใหญ่
 • เด็กชายนภสินธ์ อินทพรหม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซ็นทรัล ภูเก็ต วง  ย.ยักษ์เขี้ยวใหญ่
 • เด็กชายกิตติภพ ศรีกฤษฎา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซ็นทรัล ภูเก็ต วง  ย.ยักษ์เขี้ยวใหญ่
 • เด็กชายภัสวัสส์ จิระชัยพิทักษ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  ช็อคโกแล็ต
 • เด็กชายอัษฎางค์ บุญยิ่ง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  ช็อคโกแล็ต
 • เด็กหญิงรวิวรรณ จตุพรม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  ช็อคโกแล็ต
 • เด็กหญิงธวัลพร จตุพรม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  ช็อคโกแล็ต
 • เด็กชายณัฐนันท์ มูลภักดี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  ช็อคโกแล็ต
 • เด็กหญิงวรันต์ภัทร์ กิรณะวัฒน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  ช็อคโกแล็ต
 • เด็กหญิงนงณภัส วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  ช็อคโกแล็ต
 • เด็กหญิงกลอนกานท์ รักสันติชาติ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  ช็อคโกแล็ต
 • เด็กหญิงณัฏฐา กฤษณรักษ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ลำปาง วง  Noughty Kids
 • เด็กหญิงนิดานุช ตักเตือน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ลำปาง วง  Noughty Kids
 • เด็กชายกนก ตุ้มท่าไม้ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ลำปาง วง  Noughty Kids
 • เด็กชายรวิชญ์ กฤษณรักษ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ลำปาง วง  Noughty Kids
 • เด็กชายคมสัน บุญสงค์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ลำปาง วง  Noughty Kids
 • เด็กชายพัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ลำปาง วง  Noughty Kids
 • เด็กชายวัชรากร ศิริวัฒน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  Rhapsody
 • เด็กชายพุทธสถิตย์ ทุนประเสริฐ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  Rhapsody
 • เด็กหญิงญาดา จันทร์วังทอง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  Rhapsody
 • เด็กหญิงนัทธพรรณ ศิริติกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  Rhapsody
 • เด็กชายธีรธัช วิเศษณัฐ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  Rhapsody
 • เด็กหญิงจิรัชญา จุลโพธิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  Rhapsody
 • เด็กชายวัทธิกร กันยาสาย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  Rhapsody
 • เด็กชายภควัฒน์ วัธนารวี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย วง  Elgar Lion Kids
 • เด็กชายศศิศ รูปะวิเชตร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย วง  Elgar Lion Kids
 • เด็กหญิงวิชิดา พิสิษฐ์กุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย วง  Elgar Lion Kids
 • เด็กชายวีรภัทร สิทธิขันแก้ว โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย วง  Elgar Lion Kids
 • เด็กหญิงพิมพ์ลภัส หาญจริง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย วง  Elgar Lion Kids
 • เด็กชายภัทรธร โชลิตกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย วง  Elgar Lion Kids
 • เด็กหญิงกมลชนก ไชยพจน์พานิช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย วง  Elgar Lion Kids
 • เด็กหญิงลักษณาภา น้อยไพโรจน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย วง  Elgar Lion Kids
 • เด็กชายชลันธร ธารณาวัฒน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  Consonance
 • เด็กชายพันธ์นารา สันติรัฐกร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  Consonance
 • เด็กหญิงพลอยพะงา ชมเชย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  Consonance
 • เด็กชายธีรภัทร์ สัตตบงกช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  Consonance
 • เด็กหญิงนภัสพร ปริวิสุทธิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  Consonance
 • เด็กหญิงพิชชากร วัชรินทร์กาญจน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  Consonance
 • เด็กหญิงพัณณิตา เพ่งฉ่ำ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  Consonance
 • เด็กชายศุภธัช วนิชยางกูรานนท์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  Consonance
 • เด็กหญิงจัสมิน ทาโคตร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก วง  COLORFUL
 • เด็กชายวิมุตติ วัฒนะถาวรวงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก วง  COLORFUL
 • เด็กหญิงชญาณิน จินดาทัต โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก วง  COLORFUL
 • เด็กหญิงณณิชา จินดาวุฒิกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก วง  COLORFUL
 • เด็กหญิงภัทรวธู วิศิษฎิสม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก วง  COLORFUL
 • เด็กหญิงเมธาพร สันต์สัมพันธ์กุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก วง  COLORFUL
 • เด็กชายมาร์ค เวสิเยร์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก วง  COLORFUL
 • เด็กหญิงแพรวพลอย สหชัยรุ่งเรือง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  Enchanted
 • เด็กหญิงณิชากานต์ จิรจรัสพร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  Enchanted
 • เด็กหญิงธันยธร บุญศิริ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  Enchanted
 • เด็กหญิงลีนา สุนทรหิรัญวงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  Enchanted
 • เด็กหญิงณัฏฐนิชา เมฆรุ่งเรืองไกร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  Enchanted
 • เด็กหญิงวิรัญชนา ไพรพิรุณโรจน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  Enchanted
 • เด็กหญิงธรรมพร เอี่ยมเอก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  Enchanted
 • เด็กหญิงสุรัญชนา ไพรพิรุณโรจน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  Enchanted
 • เด็กหญิงศศิวิมล ติยะกิจ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ระยอง วง  JUNIOR2
 • เด็กชายณภัทร ทองเกล็ด โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ระยอง วง  JUNIOR2
 • เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อินทร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ระยอง วง  JUNIOR2
 • เด็กชายณพณัฐ แวดล้อม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ระยอง วง  JUNIOR2
 • เด็กหญิงธนวรรณ นาคเปรม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ระยอง วง  JUNIOR2
 • เด็กชายสิมันตุ์ รัมภกาภรณ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ระยอง วง  JUNIOR2
 • เด็กหญิงพุทธธิดา อจละนันท์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ระยอง วง  JUNIOR2
 •  

  รุ่นกลาง

 • นางสาวสุจีพัชร คงเจริญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต วง  Octet
 • เด็กหญิงพราวทัศน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต วง  Octet
 • เด็กหญิงสุมนา วรรณาชัยสิทธิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต วง  Octet
 • เด็กหญิงณัชชา เลื่อมใส โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต วง  Octet
 • เด็กหญิงพัตรพิมล สวนกูล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต วง  Octet
 • เด็กหญิงปุญญิศา ยุคุณธร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต วง  Octet
 • เด็กหญิงวริศรา หิมะ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต วง  Octet
 • เด็กหญิงญาณิศา วงษ์ไพศาล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต วง  Octet
 • เด็กชายมังกรทอง เธียรวาริช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรสมใจนึก วง  Carnation
 • นางสาวกชพร เธียรวาริช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรสมใจนึก วง  Carnation
 • เด็กหญิงกชกร เธียรวาริช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรสมใจนึก วง  Carnation
 • เด็กหญิงวรัญญา ชูวรเชษฐ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรสมใจนึก วง  Carnation
 • เด็กหญิงณิชา ธนานุภาพไพศาล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรสมใจนึก วง  Carnation
 • เด็กชายวินัย อึ้งพรหมบัณฑิต โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรสมใจนึก วง  Carnation
 • เด็กชายนภัทร ประสิทธิเวนิช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  CROSS BREED
 • เด็กชายรัชพล ศิริโภคากิจ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  CROSS BREED
 • เด็กหญิงเขมาภัทร อัมพรอรุณ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  CROSS BREED
 • เด็กหญิงกรรกรองรัชด์ จิตรเพียรค้า โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  CROSS BREED
 • เด็กชายภาษิต นรัตถรักษา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  CROSS BREED
 • เด็กชายปีเตอร์ ไรอัน สุดใจบุญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  CROSS BREED
 • เด็กชายฤกษ์มงคล ปัญญา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  CROSS BREED
 • เด็กชายสุขุมพันธ์ ลิ้มธนภรณ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  CROSS BREED
 • เด็กชายอัษฎาวุธ จำนงมา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รังสิต วง  J-Kids
 • เด็กชายวริทธิ์ เตชกานนท์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รังสิต วง  J-Kids
 • เด็กชายปุณณวิทย์ สุทธิเจริญพร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รังสิต วง  J-Kids
 • เด็กชายปิยวัช ภวะจันทร์สถิต โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รังสิต วง  J-Kids
 • เด็กหญิงณัฐชยา อมรจรรยาพันธ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รังสิต วง  J-Kids
 • เด็กหญิงธนนาถ คัยนันทน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รังสิต วง  J-Kids
 • เด็กหญิงวรินทร วรรณอดิศัย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รังสิต วง  J-Kids
 • เด็กหญิงชัชฎา วงศ์รัตน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รังสิต วง  J-Kids
 • เด็กหญิงสิริวิมล สิริพิทักษ์เดช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์ วง  BROWNIE
 • เด็กหญิงมนพร คงสกุลวัฒนสุข โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์ วง  BROWNIE
 • เด็กชายสหัสรังสี เวชชทนต์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์ วง  BROWNIE
 • นายธนปภัส หอสุวรรณ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์ วง  BROWNIE
 • นางสาวธัญทิพ คงมี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์ วง  BROWNIE
 • เด็กหญิงมนพัทธ์ คงสกุลวัฒนสุข โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์ วง  BROWNIE
 • เด็กหญิงปาลิตา โอหยาง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์ วง  BROWNIE
 • เด็กชายพงศธรณ์ ศศิพิกุลพงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์ วง  BROWNIE
 • เด็กหญิงปรางค์ทอง ภัทรเกษมสุข โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม วง  Twitter Twist
 • นายอารุต ลิ้มทอง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม วง  Twitter Twist
 • เด็กหญิงอรพรรณ บุญยัง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม วง  Twitter Twist
 • เด็กหญิงไปรยา จันทรประดิษฐ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม วง  Twitter Twist
 • เด็กชายณัฐชนน ศรีสมบุญกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม วง  Twitter Twist
 • เด็กชายชานน สีมารักษ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี วง  Future
 • เด็กหญิงปพิชญา สุขศาตร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี วง  Future
 • เด็กหญิงณิชา วงษ์สุวรรณ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี วง  Future
 • เด็กชายศิรชัช สัตยารักษ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี วง  Future
 • เด็กหญิงศิริพร พวงทอง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี วง  Future
 • นายปวเรศ กฤติเดชเดชา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี วง  Future
 • เด็กชายกษิดิศ ฆโนทัย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี วง  Future
 • เด็กชายกุลเดช ฆโนทัย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี วง  Future
 •  

  Electone Idol

  รุ่นทั่วไป

 • เด็กชายจิรเมธ ผินกระโทก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  Barnana
 • เด็กชายสุวิจักขณ์ ใหญ่โนนสูง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  Barnana
 • เด็กหญิงนรมน สธนเสาวภาคย์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  Barnana
 • เด็กหญิงวรรณศิริ ชัยชิตาทร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  Barnana
 • เด็กชายกิตติพัทธ์ วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  Barnana
 • นางสาวกัลยรัตน์ อิ่นคำ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  Nakornpink Idol
 • เด็กหญิงชฎาภา ใคร่ครวญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  Nakornpink Idol
 • เด็กชายกองทัพ แดนพิชิตโชค โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  Nakornpink Idol
 • เด็กชายณัฐนันท์ ทิรานนท์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  Nakornpink Idol
 • เด็กชายรุจิภาส เกิดกล่ำ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  Nakornpink Idol
 • เด็กหญิงวทันยา สุขเกษม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  Nakornpink Idol
 • นายหิรัณย์ จารุยาวงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  JIGSAW
 • นายณัฐดล สุทธาวาณิชย์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  JIGSAW
 • นายกร วิริยะวารี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  JIGSAW
 • เด็กหญิงพรพัชรา วิเชียรดิลกกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  JIGSAW
 • นายพีรณัฐ ทิพย์จันทา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  JIGSAW
 • นายวชิรวิทย์ เอี่ยมโมฬี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  LEMONADE PIE
 • นางสาวรติมา ปะวะภูชะเก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  LEMONADE PIE
 • นางสาวนุชนภา ตันสำโรง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  LEMONADE PIE
 • เด็กหญิงวรรณชยาณี สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  LEMONADE PIE
 • เด็กหญิงชนนิกานต์ วรรณประเสริฐ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  LEMONADE PIE
 • นายทีปวัฒน์ สิริทิวากร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  กะละมัง
 • นายพงศกร เจียรอุดมทรัพย์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  กะละมัง
 • นายรองวรัม นิเวศวิวัฒน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  กะละมัง
 • นางสาวณิชกานต์ แสงสิงคี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  กะละมัง
 • นางสาวจิราภา ตั้งหลักดี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  กะละมัง
 • นางสาวพิมพ์นารา วราหะจีระกูล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ วง  The Entertainer
 • นายภูริวัฒ อินทบุหรั่น โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ วง  The Entertainer
 • นางสาวนุชนาถ สยามิภักดิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ วง  The Entertainer
 • นางสาววารุณี เฉลิมวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ วง  The Entertainer
 • นายสหพล มีไทยวาลา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ วง  The Entertainer
 • นางสาวจุไรรัตน์ สิริมงคลธนากร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ วง  The Entertainer
 • นางสาวณัฐปภัสร์ ธเนษฐนิรัตว์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ วง  The Entertainer
 • เด็กชายเอกณัฏฐ์ วัฒนาอาภรณ์ชัย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ วง  Hi Five
 • เด็กหญิงกัญญาภัค อ่วมอุ่ม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ วง  Hi Five
 • นางสาวกนกวรรณ กุลครอง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ วง  Hi Five
 • เด็กหญิงปวริศรา เชิงรู้ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ วง  Hi Five
 • เด็กหญิงกมลลักษณ์ เตชธีระภาพ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ วง  Hi Five
 • เด็กหญิงวีนัสวี สุขวิทยาพรชัย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ วง  Hi Five
 •  

  Electone Solo

  รุ่น APEF1

 • เด็กหญิงพลอย พลอยส่องแสง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นุชฎา
 • เด็กชายกรวิชญ์ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์นครราชสีมา
 • เด็กหญิงมิลินดา ศุขมิลินท์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • เด็กชายวรากร คงคาดิษฐ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อยุธยาพาร์ค
 •  

  รุ่น Non-APEF

 • เด็กชายธนทัต ธีรวิจารณญาณกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • เด็กหญิงอิศริยา สอดเสน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ลำลูกกา
 • เด็กชายวรพล ลิขิตเจริญพันธ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • เด็กชายพงศ์พัฒน์ เมธีธรรมสกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก
 • เด็กชายพีรวัส ลีเขาสูง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ลำลูกกา
 • เด็กหญิงออมทอง หมั่นจิตร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สยามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 • เด็กหญิงพริม พลอยส่องแสง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นุชฎา
 • เด็กชายณัชพลธร โรจนสุวรรณ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ลำลูกกา
 • เด็กชายกฤษณพงศ์ บุรพจิต โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สยามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 • เด็กชายภูริพัฒณ์ มหาพรหมรักษ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต
 • เด็กชายพิสิฐกร ชัยวิเศษ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น
 • เด็กหญิงอภิสุภานันท์ สินธุมา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น
 • เด็กชายพิเชฐพงศ์ หิรัณจารุกร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • เด็กหญิงลภัสรดา จันทร์วังทอง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • เด็กหญิงลภัสรดา สุขะการผดุง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สระบุรี
 •  

  รุ่น APEF2

 • เด็กชายอาวินน์ นิมิตยงสกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • เด็กหญิงกฤติญาณี เจริญศิริ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส พระราม 4
 • เด็กชายธนกัญจน์ ธีรวิจารณญาณกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • เด็กหญิงณิชกานต์ รุ่งสุข โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัชโยธิน
 • เด็กหญิงสุพิชญา มุสิกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัชโยธิน
 • เด็กชายจิรายุส เกิดดอนแฝก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัชโยธิน
 • เด็กหญิงศุภิสรา จิรประยุกต์เลิศ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สยามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 • เด็กชายพัสกร ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
 • เด็กชายภูรี ชัยวัฒนมงคล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต
 • เด็กหญิงอรนิดา ไกรวุฒิอนันต์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต
 • เด็กหญิงพิมพ์มาดา วิโรจน์ศิรศักดิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ชัยภูมิ
 • เด็กชายธนัช ณัฏฐโสภณ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรธานี
 • เด็กชายภาสกร สมแก้ว โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย
 • เด็กหญิงชุติกาญจน์ หิรัณจารุกร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2
 • เด็กชายจักรกฤษณ์ คงมี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี
 • เด็กหญิงฐิตินันท์ สุเมธาธิกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อยุธยาพาร์ค
 •  

   

  Guitar Ensemble

  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

 • เด็กหญิงศิริวรา มณีอินทร์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ประชาอุทิศ วง  The Axsosis Band
 • เด็กชายกิตติพัฒน์ ประภาเพ็ญสุข โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ประชาอุทิศ วง  The Axsosis Band
 • เด็กชายกันตณัฐ อัศวศรีวรกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ประชาอุทิศ วง  The Axsosis Band
 • เด็กชายธีรดนย์ นิทัศน์กุศล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ประชาอุทิศ วง  The Axsosis Band
 • เด็กหญิงแคทรียา ชูสังข์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ มิวสิคเซอร์เคิล วง  หวานเย็น
 • เด็กชายกนกพล บุญเจียร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ มิวสิคเซอร์เคิล วง  หวานเย็น
 • เด็กชายกฤตภาส บุญเจียร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ มิวสิคเซอร์เคิล วง  หวานเย็น
 • เด็กชายปวรรณ จันทิมากรกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ มิวสิคเซอร์เคิล วง  หวานเย็น
 • เด็กชายชวิน อิ่มเอิบ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ มิวสิคเซอร์เคิล วง  Circle Ranger
 • เด็กชายเชตวัน บุญวรรณ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ มิวสิคเซอร์เคิล วง  Circle Ranger
 • เด็กชายธนวินท์ ปัญญานิธิ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ มิวสิคเซอร์เคิล วง  Circle Ranger
 • เด็กหญิงภัทรภร ม่วงมณี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ มิวสิคเซอร์เคิล วง  Circle Ranger
 • เด็กชายชวนินทร์ เลิศวัฒนะกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ มิวสิคเซอร์เคิล วง  Circle Ranger
 • เด็กหญิงศศิวิมล วิทวัสกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต วง  กัลปังหา
 • เด็กชายธนโชติ โกลาซ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต วง  กัลปังหา
 • เด็กชายพงศธร ปวงมีธรรม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต วง  กัลปังหา
 • เด็กชายนรินทร์รัก ศิริเมืองราช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  โยเกิร์ต
 • เด็กชายพีรณัฐ วงศ์แสง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  โยเกิร์ต
 • เด็กชายพีรณัฐ เจริญพงศ์อนันต์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา วง  โยเกิร์ต
 • เด็กหญิงวีรยา กิติกรอรรถ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  ซินเดอเรลล่า
 • เด็กหญิงเนติพร สิทธิพันธ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  ซินเดอเรลล่า
 • เด็กหญิงรุ่งรวี คุปติศาสตร์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  ซินเดอเรลล่า
 • เด็กชายดนุเดช ตันสุวรรณ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี วง  The Monkey
 • เด็กชายธนพัฒน์ ใจพราหมณ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี วง  The Monkey
 • เด็กชายจุมพล สุทธิพันธุ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี วง  The Monkey
 •  

  รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี

 • นายเมธัส ธาราพิพัฒนกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  Super Tonic
 • นายศรัณญ์ ผลเพิ่มพูนทวี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  Super Tonic
 • นายสิรวิชญ์ โลห์ประเสริฐ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  Super Tonic
 • นายนนทพัทธ์ สาโรวาท โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา วง  Super Tonic
 • นายกวิตม์ เวคะวากยานนท์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส พระราม 4 วง  Rookie Trio
 • นางสาวปริศนา ศรีภูวงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส พระราม 4 วง  Rookie Trio
 • นายรัตชา ลาวิลาศ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส พระราม 4 วง  Rookie Trio
 • นางสาวอธิชา ผาตินาวิน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม วง  Z-smile ( ซี - สไมล์ )
 • นายศุภสันห์ เกียรติ์ธนวณิก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม วง  Z-smile ( ซี - สไมล์ )
 • นายสุภทัต เกียรติ์ธนวณิก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม วง  Z-smile ( ซี - สไมล์ )
 • นาย ณัฐวัฒน์ น้ำใจเย็นฉ่ำ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม วง  Z-smile ( ซี - สไมล์ )
 • เด็กชายกิติชาญ วุฒิชาญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต วง  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
 • เด็กชายธนู วัฒนปรากรม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต วง  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
 • นายอดิเทพ อุคำ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต วง  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
 • เด็กชายศุภกฤต สุทธิพัฒนกิจ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต วง  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
 • เด็กชายพีรศักดิ์ พาลีรักษ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรสมใจนึก วง  P.M.N.
 • เด็กชายนุกูล เธียรวาริช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรสมใจนึก วง  P.M.N.
 • นายจุฑาพล ผลประเสริฐ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรสมใจนึก วง  P.M.N.
 • เด็กชายภูรินท์ อิสริโยดม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  IMPRESSIONISM
 • นางสาวศุภิสรา เชษฐเผ่าพันธ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  IMPRESSIONISM
 • นางสาวเปมิกา อิสริโยดม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  IMPRESSIONISM
 • นายพัฒน์ ทวีพานิช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  The Ensemble
 • นายพงษ์ ทวีพานิช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  The Ensemble
 • นายเทวัญ มีวน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ วง  The Ensemble
 •  

  Piano Duet

  รุ่นจิ๋ว

 • เด็กหญิงภัทร ลีลารัศมี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 2
 • เด็กชายพัฒน์ ลีลารัศมี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 2
 • เด็กหญิงปทิตตา จุฬาพันธุ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กหญิงญานิชดาภา พรวิเศษกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กหญิงจิตตินภา ชัยวัฒน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม
 • เด็กหญิงภิญญ์พลอย ธนกาญจนศิริ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม
 • เด็กชายภูผา อังศุโกมุทกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • เด็กหญิงจิรัชญา วิศาลจิตร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • เด็กชายยศวริศ เกตุพุก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
 • เด็กหญิงธารนลิน จิตซื่อ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
 • เด็กชายสมภูมิ สรรพวีรวงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
 • เด็กหญิงแสนพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
 • เด็กชายณัฐชนน ทองไพร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น
 • เด็กหญิงณิชณภัทร อินคะมนต์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น
 • เด็กชายภาคิน ลีไตรรงค์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรธานี
 • เด็กหญิงเปมิกา ลีไตรรงค์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรธานี
 • เด็กชายคริสโตเฟอร์ เฟนสกี-สตาลลิ่ง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • เด็กหญิงอารุโณทัย อารีโกเศศ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • เด็กหญิงพัสธนร์ กิจวิวัฒนาชัย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี
 • เด็กหญิงธัญชนก แก้วมณี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี
 • เด็กชายวงศกร วงศ์ศรีไทย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี
 • เด็กหญิงพิมพ์มาดา เงินมาก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี
 •  

  รุ่นเล็ก

 • เด็กหญิงรวี ประเสริฐประชา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • เด็กหญิงพัณณิตา ม้ามณี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • เด็กหญิงศุภกานต์ ธัญเกรียงไกร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สยามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 • เด็กหญิงรสา อภิชาติวงศ์วณิช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สยามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 • เด็กหญิงเสี่ยวหลู ไต้ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม
 • เด็กหญิงศุภญา หลิน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เพชรเกษม
 • เด็กชายสาณุรักษ์ ณัฐนิธิการัชต์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์
 • เด็กชายจิรพัฒน์ กนกวิไลรัตน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์
 • เด็กหญิงปียาทร ทุมสท้าน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
 • เด็กหญิงปพิชญา ธนยงพิบูล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
 • เด็กชายศิวัช รุ่งณรงค์รักษ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กชายวีริศ รุ่งณรงค์รักษ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กหญิงลัญฉกร รัศมี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กหญิงธันยพร ศรประสิทธิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อู่รังสิมาวงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 2
 • เด็กหญิงณิศรา ฉันสุวรรณ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 2
 • เด็กชายชินดนัย นุกูลวุฒิโอภาส โรงเรียนดนตรีสยามกลการ จันทน์วินิต
 • เด็กชายปัญญ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ จันทน์วินิต
 • เด็กหญิงแทนตะวัน จิตซื่อ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
 • เด็กหญิงปณิญชญาณ์ สามารถ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
 • เด็กหญิงพิมพ์นิภา แสงสว่าง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สงขลา
 • เด็กหญิงศิดา บุญสม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สงขลา
 • เด็กชายธนากร วาโรเย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น
 • เด็กหญิงณิชาภัทร อหันตะ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น
 • เด็กหญิงรดา กิตติมั่นคง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา
 • เด็กหญิงมนสิชา เอื้ออาภรณ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา
 • เด็กชายพุทธสถิตย์ ทุนประเสริฐ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • เด็กชายกันต์ จิตต์ภักดี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • เด็กหญิงกัลยกร ใจหาญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย
 • เด็กหญิงกิตติพร ศิริรัชนีกร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย
 • เด็กหญิงรับพร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ระยอง
 • เด็กหญิงทรายงาม ไชยบุญเรือง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ระยอง
 • เด็กชายกฤตณัฐ แย้มประยูร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อยุธยาพาร์ค
 • เด็กชายณภัทร ต้นวงษ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อยุธยาพาร์ค
 •  

  รุ่นกลาง

 • เด็กหญิงมนพัทธ์ คงสกุลวัฒนสุข โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์
 • เด็กชายวิชญะ ตรัสกมล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์
 • เด็กหญิงนภัทร เสริมวรรธนะ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • เด็กหญิงนภสร คติวรเวช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • เด็กหญิงธนิตา ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์
 • เด็กหญิงศุภักษร กนกวิไลรัตน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์
 • นางสาวชนิดา ทรัพย์อุดมกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กหญิงกชพร วรเมธพาสุข โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กหญิงสิตาธรรม พืชกมุทร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์
 • เด็กชายพัฒน์ธรรม พืชกมุทร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์
 • เด็กหญิงชนาพร หลักทอง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส นวมินทร์
 • เด็กหญิงฉัตรพร หลักทอง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส นวมินทร์
 • เด็กหญิงกมลชนก เกษมสุขประเสริฐ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กชายศตวรรษ โคซาซิ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กหญิงงามสม แตงอุทัย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต
 • เด็กหญิงพิมพิชญา ไตรทิพย์ศิริกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต
 • เด็กหญิงสิรภัทร อินทร์จันทร์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2
 • เด็กหญิงเขมิกา อัมพรอรุณ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2
 • เด็กหญิงจิณณพัต หิรัณจารุกร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2
 • เด็กหญิงชุติกาญจน์ หิรัณจารุกร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2
 • เด็กหญิงพัชรพร สุขประเสริฐ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ระยอง
 • เด็กหญิงณภัทร รินรักษา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ระยอง
 •  

  Piano with Stagea

 • เด็กชายชารีฟ อินสกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • นายอุชุกร นฤนาทไพศาล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • นางสาวปริยา ศุภกิตติวงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัชโยธิน
 • เด็กหญิงสิรีธร แจ่มศรี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัชโยธิน
 • นายปัณวัจน์ ณ นคร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต
 • นายกฤตภาส ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต
 • เด็กชายธาม เพชรสุทธิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
 • เด็กชายโอบนิธิ นิ่มกาญจนา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
 • เด็กหญิงกัญญ์วรา ทุนประเสริฐ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • เด็กหญิงศิรินัทธ์ ศิริติกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • นางสาวฌลานันท์ แสงภักดี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา
 • เด็กหญิงฌญาดา แสงภักดี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา
 •  

  Singing for Kids

  รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี

 • เด็กหญิงณัฐกมล ชุติพันธ์เจริญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กหญิงธารา หาญอุตสาหะ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • เด็กหญิงทัดหทัย ศรีทิพยราษฏร์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ
 • เด็กหญิงกานต์พิชชา สายสระทรง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รังสิต
 • เด็กหญิงณัฐชา ไพรสำราญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต
 • เด็กหญิงณัฏฐวรรณ จันทกูล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต
 • เด็กหญิงสุพิชญา งานภิญโญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต
 • เด็กหญิงกัญจนพร วงษ์ศรีวอ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรธานี
 • เด็กหญิงสาริศา ไตรรงค์จิตเหมาะ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุบลราชธานี
 • เด็กหญิงกนกนภัส แก้วชมภู โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2
 • เด็กหญิงพิชชาอร คณะเจริญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส ศาลายา
 • เด็กชายปธานิน ตรีรัสสพานิช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สระบุรี
 •  

  Singing with Backingtrack

  รุ่นอายุ 9-14 ปี

 • เด็กหญิงปุญญิศา เขม้นงาน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
 • เด็กหญิงปุณฑริกา ตั้งวรธรรม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
 • เด็กหญิงนงนภัส โรจนรุ่งทวี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัตนาธิเบศร์
 • เด็กชายภาณพ ชนะศิริวัฒน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ
 • เด็กชายธนธร ศิริปุณย์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัชดาภิเษก
 • เด็กหญิงโชษิตา ผลพยุง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ซีคอนสแควร์
 • เด็กหญิงชัญญานุช ห่อทองคำ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต
 • เด็กชายเบญจมินท์ บุญญสิทธิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต
 • เด็กหญิงวิชญาดา ศรีสว่าง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา
 • เด็กชายสุทธิพงษ์ เดชจินดา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครราชสีมา
 • เด็กหญิงเมรวี แต้สุวรรณ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุดรสมใจนึก
 • เด็กชายลัทธภพ สุทธมงคล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย
 • เด็กหญิงกุลสุมา ไซเยด โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สระบุรี
 •  

  Singing with Instrument

  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

 • เด็กหญิงธนัสนี สุสัมฤทธิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กชายธนบดี เมฆินทรางกูร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา
 • เด็กชายศุภชัย คำตัน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัชดาภิเษก
 • เด็กชายดนัทธ์ ตรีรยาภิวัฒน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัชดาภิเษก
 • เด็กหญิงเพ็ญมันตา วรรณประเวก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ลำลูกกา
 • เด็กชายปฏิพล เปรุนาวิน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ลำลูกกา
 • เด็กหญิงกมลรัตน์ คงทอง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต
 • เด็กหญิงปวีณ์สุดา เหล็กแดง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต
 • เด็กหญิงจิตรลดา เจริญลาภ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • เด็กชายอลัน ฮาร์โลว์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
 • เด็กหญิงรมย์นลิน ตรีรัสสพานิช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สระบุรี
 • เด็กหญิงอธิชา อร่ามทวีทอง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สระบุรี
 •  

  รุ่นอายุ 16-22 ปี

 • นายกฤตย์ จีรพัฒนานุวงค์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
 • นายธนเดช โตวรวิรัตน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
 • นางสาวภัทรานิษฐ์ จำปาแก้ว โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัตนาธิเบศร์
 • นางสาวจันญญาณี ลาภอร่าม โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัตนาธิเบศร์
 • นายพุฒิพัฒน์ บุญญะศิรสิทธิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นุชฎา
 • เด็กชายภวินท์ ทีวะกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นุชฎา
 • นายสิริสวัสดิ์ ปลื้มวรสวัสดิ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ
 • นางสาววีรดา ทัศน์ศิริสกุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ ท่าพระ
 • นางสาวสิรินดา เศรษฐลีลา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นุชฎา
 • นางสาวภาวินี ดวงทวีทรัพย์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นุชฎา
 • นางสาวนภสร ชัยพรเรืองเดช โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • นางสาวชนิกานต์ วงศ์ศรีศาสตร์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
 • นางสาวอนุตรา รุจิวิพัฒน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ปทุมวัน
 • นายพรรษชล หงส์จินดาพงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ปทุมวัน
 • นายณัฐพล โหราศาสตร์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต
 • นายณัฐนนท์ ปานปรุง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซี ภูเก็ต
 • เด็กหญิงตุลยดา ภคเมธาวี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต
 • เด็กหญิงวิชญาพร พรหมทอง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต
 • นางสาวกมลวรรณ อุยโต โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์นครราชสีมา
 • นายพัฒนภูมิ ชอุ่มพล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์นครราชสีมา
 • เด็กหญิงภัทรศยา ศรีภิรมย์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ชัยภูมิ
 • เด็กชายฐิติวัฒน์ ทิพย์ชาติ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ชัยภูมิ
 • นายธันวา ฉันทานุกูล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย
 • นายธีรนนท์ ศรีไพศาลเจริญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย
 • นางสาววาทินี เขียวชู โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี
 • นางสาวศวิตา พิมพาแป้น โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี
 •  

  Violin Ensemble

  รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

 • เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ตรีธนูชัย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  MUSICAL PASTIME
 • เด็กชายอันดามัน กาญจนเพ็ญ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  MUSICAL PASTIME
 • เด็กหญิงนันทนัช พันธุ์ภู่ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ บางกะปิ วง  MUSICAL PASTIME
 • เด็กหญิงดลชกร ศรีศุภอรรถ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ลาดพร้าว วง  TOCCATA
 • เด็กหญิงวีรอร รุ่งธนรักษ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ลาดพร้าว วง  TOCCATA
 • เด็กหญิงสุวิลาศ สว่างทวีวงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ลาดพร้าว วง  TOCCATA
 • เด็กหญิงชนา อิงค์ธเนศ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3 วง  MUSICAL PASTIME MINUET
 • เด็กหญิงรวี ประเสริฐประชา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3 วง  MUSICAL PASTIME MINUET
 • เด็กหญิงจิลลาภัทร เตื้องวิวัฒน์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3 วง  MUSICAL PASTIME MINUET
 • เด็กชายนนท์ปวิธ กัลยาณมิตร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ลาดพร้าว วง  PRELUDE
 • เด็กหญิงชญาณี กฤษฎาสิมะ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ลาดพร้าว วง  PRELUDE
 • เด็กชายกันธีร์ โยนกระโทก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ลาดพร้าว วง  PRELUDE
 • เด็กหญิงธาสิณี มีทรัพย์สถาพร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นุชฎา วง  MUSICAL PASSTIME
 • เด็กหญิงวรรณิกา อุดมสินวัฒนา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นุชฎา วง  MUSICAL PASSTIME
 • เด็กชายรชต สุทธิธนากุล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นุชฎา วง  MUSICAL PASSTIME
 • เด็กชายครัสพงศ์ บุญชู โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สงขลา วง  MUSICAL PASSTIME
 • เด็กหญิงสกลสุภา พรหมวิจิตร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สงขลา วง  MUSICAL PASSTIME
 • เด็กหญิงชนิกานต์ กุนฑโร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สงขลา วง  MUSICAL PASSTIME
 • เด็กหญิงศุภิสรา ป้องศรี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น วง  Three Angle
 • เด็กหญิงพลอยเงิน ภูโยสาร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น วง  Three Angle
 • เด็กหญิงนัทธมน ธีรเวชานนท์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ขอนแก่น วง  Three Angle
 • เด็กหญิงสรัลนุช สัมมากสิพงศ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุบลราชธานี วง  สยามกลการอุบลราชธานี
 • เด็กหญิงพาขวัญ เจริญชาญประเสริฐ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุบลราชธานี วง  สยามกลการอุบลราชธานี
 • เด็กหญิงปารัช แซ่อึ้ง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อุบลราชธานี วง  สยามกลการอุบลราชธานี
 • เด็กชายวิษณุพงษ์ ถัดทะพงษ์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  สายพิณ
 • เด็กหญิงนานามิ ชุมภูคำ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  สายพิณ
 • เด็กหญิงศรัณย์ธพร เผ่าวัฒนา โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  สายพิณ
 • เด็กหญิงวีรดา โชติวิศาล โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ 2 วง  สายพิณ
 • เด็กหญิงพิชญ์สินี เหมือนเพชร์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี วง  Stella Kids
 • เด็กหญิงปิ่นมุก บานเย็น โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี วง  Stella Kids
 • เด็กหญิงชลิตา ตันติสุข โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี วง  Stella Kids
 • เด็กหญิงภัทธิยา สิริโรจน์สถาพร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สุจินดา ลพบุรี วง  Stella Kids
 • เด็กหญิงเชิญตะวัน เรืองจันทร์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อยุธยาพาร์ค วง  Vivace'
 • เด็กหญิงจิรัชญา แก้วกล่ำ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อยุธยาพาร์ค วง  Vivace'
 • เด็กชายกันณกฤช จันทร์เชื้อ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ อยุธยาพาร์ค วง  Vivace'

 

 

กลับไปด้านบน

กิจกรรมประจำปี

กิจกรรมประจำปี

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว
และประมวลภาพการแข่งขัน
ในทุกๆกิจกรรมได้ที่นี่...ที่เดียว!!